Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-11-20

§§

Ärenden

92

Laga ordning

93

Kommunal utdebitering för år 2001

94

Förslag till driftbudget för år 2001

95

Förslag till investeringsbudget för 2001 och investeringsplan för 2002-2003

96

Förslag till budget för år 2001

97

Förslag till ekonomisk plan för åren 2002-2003

98

Utlåning till Tanums Bostäder AB

99

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB

100

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2001

101

Förslag till avgift för hemsjukvård

102

Förslag till avgifter inom LSS-enheten

103

Slutredovisning – Lås och larm i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund

104

Slutredovisning – Överföringsledning från Grönemad till Grebbestad

105

Projekt "Stöd till Den Myndiga Föräldern"

106

Entledigande från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen och val av ny ordförande i kommunstyrelsen

107

Entledigande från uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och val av ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen

108

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och val av ny ledamot i kommunstyrelsen

109

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och val av ny ersättare i kommunstyrelsen

110

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och val av ny ersättare i kommunstyrelsen

111

Entledigande från uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden

112

Entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden

113

Entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden

114

Entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

115

Entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

116

Entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden och val av ny ledamot i tekniska nämnden

117

Entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden

118

Entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden

119

Entledigande från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och val av ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

120

Entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

121

Entledigande från uppdraget som ledamot i valberedningen och val av ny ledamot i valberedningen

122

Entledigande från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tanums Bostäders aktiebolag och val av ny suppleant intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

123

Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden och val av ny ersättare i omsorgsnämnden

124

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Elsie-Marie Christensen (V)

125

Begäran om röstsammanräkning efter Öivind Renhammar (Mp)

126

Begäran om röstsammanräkning efter Martin Gustafsson (Mp)


Kf § 92

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 93                         2000.690-923 Ks

Kommunal utdebitering för år 2001

Kommunens utdebitering uppgick i 2000 års budget till 21,62 kronor per skattekrona.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 287.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2001 till 21,62 kronor per skattekrona.

______________________

Kf § 94                         2000.010-923 Ks

Förslag till driftbudget för år 2001

Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2001. I driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Budgetanslaget är överordnat fastställda mål. Budgetramarna har utarbetats med utgångspunkt från de prioriteringar som har fastställts i nämndernas budgetförslag.

MBL-förhandlingar har hållits den 30 oktober 2000. MBL-protokoll bilaga.

Budgetberedningens förslag

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Ökning utöver

Nämnd Budgetramar prel. ramar (exkl just)

Kommunstyrelsen 37 310 tkr 225 tkr
Tekniska nämnden 9 885 tkr -
Miljö- och byggnadsnämnden 2 721 tkr 200 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 10 963 tkr -
Barn- och utbildningsnämnden 174 729 tkr 8 821 tkr
Omsorgsnämnden 160 396 tkr 1 975 tkr
Kommunrevisionen 450 tkr 37 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 875 tkr,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 550 tkr för upprättande av lägenhets- och adressregister,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 700 tkr för färdigställande av översiktsplan,

att kultur- och fritidsnämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 250 tkr för turismutveckling,

att kultur- och fritidsnämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 125 tkr för bidrag till Tanum Turist,

att 2 500 tkr avsätts till en central resurs för bland annat arbetsmiljöfrågor, och

att i övrigt fastställa driftbudget för 2001 enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 36 835 tkr.

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 37 060 tkr.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa

kommunstyrelsens verksamhetsram till 37 310 tkr.

Tekniska nämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tekniska nämndens verksamhetsram till 9 885 tkr.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram fastställs till 2 776 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram till 2 721 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kultur- och

fritidsnämndens verksamhetsram till 10 963 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram fastställs till 175 229 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa barn- utbildningsnämndens verksamhetsram till 174 729 tkr.

Omsorgsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa omsorgsnämndens verksamhetsram till 160 396 tkr.

Kommunrevisionens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunrevisionens verksamhetsram till 450 tkr.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 375 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Ivar Ivarssons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till 875 tkr.

Särskilt anslag för upprättande av lägenhets- och adressregister

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för upprättande av lägenhets- och adressregister till 550 tkr.

Särskilt anslag för färdigställande av översiktsplan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för färdigställande av översiktsplan till 700 tkr.

Särskilt anslag för turismutveckling

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att särskilt anslag för turismutveckling fastställs till 300 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för turismutveckling till 250 tkr.

Särskilt anslag för bidrag till Tanum Turist

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för bidrag till Tanum Turist till 125 tkr.

Anslag till central resurs för bland annat arbetsmiljöfrågor

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att anslag till central resurs för bland annat arbetsmiljöfrågor fastställs till 1 500 tkr och att det därutöver anslås 1 000 tkr till omsorgsnämnden för arbetsmiljöfrågor.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa anslag för central resurs för bland annat arbetsmiljöfrågor till 2 500 tkr.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 288.

Reservationer i kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation, bilaga.

Ivar Ivarsson (Kd) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) och Alf Jonasson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till driftbudget enligt reservation i kommunstyrelsen.

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar att kommunstyrelsens ram fastställs till 37 060 tkr och att kommunstyrelsens ram för oförutsedda behov fastställs till 375 000 kr.

Siv Bergström (V) yrkar att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 200 000 kronor att användas till ungdomskultur.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till driftbudget samt bifall till Siv Bergströms yrkande om 200 000 kronor att användas till ungdomskultur.

Kommunstyrelsens verksamhetsram

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) Alf Jonasson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 36 835 tkr.

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 37 060 tkr.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda förslaget och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsram till 37 310 tkr.

Tekniska nämndens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tekniska nämndens verksamhetsram till 9 885 tkr.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram fastställs till 2 776 tkr.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram till 2 721 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram till 10 963 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram fastställs till 175 229 tkr.

Siv Bergström (V) yrkar att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram ökas med 200 000 kronor att användas till ungdomskultur.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag huvud-voteringen.

Därefter ställer ordföranden fråga på Ronny Larssons med fleras förslag och Siv Bergströms förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Ronny Larssons med fleras förslag till motförslag i huvudvoteringen.

Följande voteringsproposition fastställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som bifaller Ronny Larssons med fleras förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

23 ledamöter röstar Ja

14 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram till 174 729 tkr.

Omsorgsnämndens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa omsorgsnämndens verksamhetsram till 160 396 tkr.

Kommunrevisionens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunrevisionens verksamhetsram till 450 tkr.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 375 tkr.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till 875 tkr.

Särskilt anslag för upprättande av lägenhets- och adressregister

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särskilt anslag för upprättande av lägenhets- och adressregister till 550 tkr.

Särskilt anslag för färdigställande av översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särskilt anslag för färdigställande av översiktsplan till 700 tkr.

Särskilt anslag för turismutveckling

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att särskilt anslag för turismutveckling fastställs till 300 tkr.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa särskilt anslag för turismutveckling till 250 tkr.

Särskilt anslag för bidrag till Tanum Turist

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särskilt anslag för bidrag till Tanum Turist till 125 tkr.

Anslag till centralresurs för bland annat arbetsmiljöfrågor

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar

att anslag till centralresurs för bland annat arbetsmiljöfrågor fastställs till 1 500 tkr och att det därutöver anslås 1 000 tkr till omsorgsnämnden för arbetsmiljöfrågor.

Ordföranden frågar på de framlagda förslaget och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa anslaget för central resurs för bland annat arbetsmiljöfrågor till 2 500 tkr.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Kommunstyrelsen 37 310 tkr
Tekniska nämnden 9 885 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden 2 721 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 10 963 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 174 729 tkr
Omsorgsnämnden 160 396 tkr
Kommunrevisionen 450 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 875 tkr,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 550 tkr för upprättande av lägenhets- och adressregister,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 700 tkr för färdigställande av översiktsplan,

att kultur- och fritidsnämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 250 tkr för turismutveckling,

att kultur- och fritidsnämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 125 tkr för bidrag till Tanum Turist,

att 2 500 tkr avsätts till en central resurs för bland annat arbetsmiljöfrågor, och

att i övrigt fastställa driftbudget för 2001 enligt föreliggande förslag.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige reserverar sig till förmån för egna yrkanden i enlighet med skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

________________________

Kf § 95                         2000.010-923 Ks

Förslag till investeringsbudget för 2001 och investeringsplan för 2002-2003

Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för 2001. Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt som finns angivna.

Förslag till plan för investeringar under 2002-2003 har upprättats av budgetberedningen.

Planen anger inriktningen på investeringsverksamheten och beslut om definitiva anslag för varje projekt fattas i investeringsbudgeten för 2002 respektive 2003.

För vissa verksamheter har endast ett totalt utrymme angivits under 2003 Om investeringarna ett enskilt år är lägre än 30 mkr bör detta utrymme användas för att amortera på låneskulden

MBL-förhandlingar har hållits den 30 oktober 2000. MBL-protokoll bilaga.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

De socialdemokratiska ledamöterna avger skriftligt yrkande enligt bilaga.

Ivar Ivarsson (Kd) avger skriftligt yrkande enligt bilaga.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra framlagda skriftliga yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 289.

Reservationer i kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ivar Ivarsson (Kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), och Bengt-Göran Clemensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar bifall till Kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Siv Bergström (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget med den ändringen att anslag till parkeringsplatser i Grebbestad, torget och parken i Grebbestad, samt servicebyggnaden hamnplan Grebbestad för tiden 2001-2003 utgår och att pengar anslås för byggande av gång- och cykelvägar 2001 med 2 000 tkr, 2002 med 1 500 tkr och 2003 med 1 500 tkr.

Bengt Widengård (S) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa investeringsbudget för 2001, och

att anta plan för investeringsverksamheten 2002-2003.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige reserverar sig till förmån för egna yrkanden i enlighet med skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

______________________

Kf § 96                         2000.010-923 Ks

Förslag till budget för år 2001

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 2001 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget.

MBL-förhandlingar har hållits den 30 oktober 2000. MBL-protokoll bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 290.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att fastställa resultat- och balansbudget för år 2001, och

att låneskulden (långfristiga lån) för år 2001 inte får överstiga 279 400 tkr.

________________________

Kf § 97                         2000.691-923 Ks

Förslag till ekonomisk plan för åren 2002-2003

Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren 2002-2003.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 291.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa ekonomisk plan för åren 2002-2003 enligt förslag till plan för resultatbudget och balansbudget.

_____________________

Kf § 98                             2000.692-903 Ks

Utlåning till Tanums Bostäder AB

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 2 mars 1998, § 11, en finanspolicy för Tanums kommun.

I policyn anges bland annat att långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag och att kommunfullmäktige beslutar om en ram för utlåningen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 292.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att besluta om långfristig utlåning till Tanums Bostäder AB inom en ram om 50 mkr under år 2001.

____________________

Kf § 99                         2000.693-978 Ks

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB

I det kommunalt helägda allmännyttiga bostadsbolaget Tanums Bostäder AB finns lån med kommunal borgen i 1999 års bokslut till ett sammanlagt belopp av 146 459 tkr. Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen.

I kompletteringsbudget för 2000 beslutades att Tanums kommun övertar ansvaret för lån från Tanums Bostäder AB med 42 mkr, som en del i rekonstruktionen av bostadsbolaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1november 2000, § 293.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att teckna borgen såsom för egen skuld för lån upptagna av Tanums Bostäder AB inom en högsta låneram på 158 000 tkr jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader.

_______________________

Kf § 100                             2000.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2000

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 294.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_______________________

Kf § 101                         2000.681-707 Ks

Förslag till avgift för hemsjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagens 26 § får kommunen ta ut avgift för vård som ges enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård).

Avgifter för vård enligt 18§ hälso- och sjukvårdslagen får inte tillsammans med avgifter som avses i 35 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620) uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader.

Idag tas ingen avgift ut för hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunen, vilket resulterar i vissa orättvisor. Då en vårdtagare till exempel får hemtjänstinsatser i form av tillsyn två gånger per dag så resulterar detta i en viss kostnad. Om åtgärden däremot är exempelvis en omläggning av sår två gånger per dag är insatsen gratis.

Flertalet av kommunerna i Dalsland tar ut en avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser med en varierande taxekonstruktion. En utredning pågår även i flera av Bohusläns kommuner om att ta ut avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Omsorgsnämnden beslutade den 25 oktober 2000, § 97,

att avgiften skall vara 200 kr/mån.

Med månad avses en trettiodagarsperiod från första sjukvårdsinsats.

Antalet hembesök inom en sådan period påverkar ej avgiften,

att personer som har hemtjänst är befriade från denna avgift,

att barn under 19 år skall vara befriade från avgift i den kommunala hemsjukvården,

att avgiften föreslås justeras årligen med konsumentprisindex (KPI) med utgångspunkt för index för oktober 2000, och

att överlämna avgiftsförslaget till kommunfullmäktige för fastställande

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 295

Kommunfullmäktige beslutar

att avgiften skall vara 200 kronor per månad,

att med månad avses en trettiodagarsperiod från första sjukvårdsinsats och att

antalet hembesök inom en sådan period påverkar ej avgiften,

att personer som har hemtjänst är befriade från denna avgift,

att barn under 19 år skall vara befriade från avgift i den kommunala hemsjukvården,

att avgiften föreslås justeras årligen med konsumentprisindex (KPI) med utgångspunkt för index för oktober 2000,

att förbehållsbeloppet för hemtjänst också skall omfatta hemsjukvård, och

att avgiften träder i kraft den 1 januari 2001.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S) och Bengt Mattsson (Fp) yrkar att ärendet återremitteras till omsorgsnämnden för ytterligare beredning.

Bertil Gedda (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Erland Svensson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer fråga först på om kommunfullmäktige vill att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet skall återremitteras till omsorgsnämnden för ytterligare beredning och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för ytterligare beredning.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för ytterligare beredning.

________________________

Kf § 102                         2000.677-707 Ks

Förslag till avgifter inom LSS-enheten

I samband med budget 2001 har avgifterna inom LSS-verksamheten setts över.

Syftet är att få en så likvärdig avgiftsnivå som möjligt oavsett funktionshinder eller annat behov av stöd. Avgifterna kopplas till aktuellt basbelopp, för år 2000 36 600 kr.

Omsorgsnämnden beslutade den 25 oktober 2000, § 98,

att fastställa habiliteringsersättningen till 36,60 kr/dag (0,1% av basbeloppet),

att godkänna bilagda taxeförslag för LSS-verksamheten,

att överlämna taxeförslaget till kommunfullmäktige för fastställande, samt

att kommunfullmäktige medger att taxan årligen förändras i förhållande till basbeloppet.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 296.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa habiliteringsersättningen till 36,60 kr/dag (0,1% av basbeloppet),

att godkänna bilagda taxeförslag för LSS-verksamheten,

att medge att taxan årligen förändras i förhållande till basbeloppet, och

att taxan träder i kraft den 1 januari 2001.

________________________

Kf § 103                         2000.008-200 Ks

Slutredovisning - Lås och larm i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsunds skolor

Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 1998, § 184, att teckna avtal med försäkringsbolaget Atlantica. I detta avtal ingår det krav med bland annat skalskydd av kommunens skolor och att arbetet skulle vara färdigt senast den 30 juni 1999.

Avsatta medel i investeringsbudget för 1999 1 000 000 kronor
Kommunstyrelsens anslag enligt § 193/1999 450 000 kronor

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 1 450 000 kronor
Redovisade investeringsutgifter 1 482 606 kronor
Underskott 32 606 kronor

Arbetena är slutbesiktigade och godkända.

Arbetet i Hamburgsundsskolan krävde mer omfattande kabeldragning än vad som redovisats i kalkylen. I Grebbestadskolan fick en dörr bytas ut, ej heller detta var med i kalkylen.

Tekniska nämnden beslutade den 21 september 2000, § 133,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 17 oktober 2000 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1 november 2000, § 297.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning av lås och larm i Fjällbacka, Grebbestads och Hamburgsunds skolor, och

att investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

________________________

Kf § 104                         2000.008-200 Ks

Slutredovisning - Överföringsledning från Grönemad till Grebbestad

Kommunfullmäktige har den 22 november 1998, § 82, anslagit 1 500 000 kronor och den 28 juni 1999, § 42, 1 300 000 kronor till överföringsledning från Grönemad till Grebbestad.

Projektet innebär att avloppsvattnet från Grönemad, som tidigare endast genomgick slamavskiljning, från och med december 1999 pumpas till Grebbestads avloppsreningsverk.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 2 800 000kronor
Bokförda investeringsutgifter 2 932 909 kronor
Underskott 132 909 kronor

Underskottet motsvarar knappt 5% av beviljade medel och beror på högre kostnader för besiktning och kontroll av fastigheter inför sprängningar, samt vissa installationer för överföring av data.

Tekniska nämnden beslutade den 21 september 2000, § 137,

att för egen del godkänna slutredovisningen samt

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 17 oktober 2000 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel. Utöver den redovisade investeringsutgiften tillkommer 75 836 kronor i ränta under investeringsperioden. Totala bokförda investeringsutgifter uppgår därmed till 3 008 745 kronor. Underskottet för investeringsprojektet blir 208 745 kronor. Investeringsprojektets

underskott finansieras ur Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 1november 2000, § 298.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning av överföringsledning från Grönemad till Grebbestad, och

att investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

________________________

Kf § 105                         2000.695-711 Ks

Projekt "Stöd till Den Myndiga Föräldern"

Omsorgsnämnden har i budget 2001 upptagit medel för att driva ett projekt i brotts- och drogförebyggande syfte – projekt "Stöd till Den Myndiga Föräldern".

Omsorgsnämnden beslutade den 17 maj 2000, § 62,

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett projektförslag med kostnad- kostnadskalkyl, samt

att beslutet med skrivelse om projektets inriktning delges kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, folkhälsorådet, polisen, skolans föräldraråd samt samhällsföreningarna.

Projektbeskrivning med omsorgsnämndens beslut har överlämnats till budgetberedningen.

Målgruppen för projektet är högstadieungdomar och deras föräldrar samt ungdomar inom individuella programmet i riskzonen för droganvändning och annat destruktivt beteende.

Projektet leds av en särskild tvärsektoriell lednings-/styrgrupp som bildas med intressenter från bland andra barn- och utbildningsförvaltningen, individ- och familjeomsorgsverksamheten, kultur- och fritidsverksamheten och polismyndigheten. Projektledningen utses av omsorgsnämnden.

En referensgrupp skall tillskapas där bland annat en representant för kommunstyrelsens arbetsutskott skall ingå.

Projektets syfte och mål är att "knarket skall bort och ungdomarna skall leva ett ordnat liv".

Projektet personalbemanning beräknas uppgå till 5 årsarbetare.

Projektet har en total kostnadsram på 1,8 mkr.

Omsorgsnämnden beslutade den 4 september 2000, § 84, om budgetförslag för år 2001. Nämnden beslutade härvid bland annat om tilläggsäskanden på 3 607 tkr, varav 600 tkr avser brotts- och drogförebyggande projekt.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den § november 2000, § 299.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bertil Gedda (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå projektet i redovisad omfattning, och

att omsorgsnämnden medges använda 600 000 kronor av ramtillskott för brotts- och drogförebyggande arbete.

________________________

Kf § 106                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen och val av ny ordförande i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 99, att utse Bengt Mattsson (Fp) till ordförande i kommunstyrelsen.

Bengt Mattsson har i skrivelse den 23 oktober 2000, hemställt om att från den 1 januari 2001 bli entledigade från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 8.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Bengt Mattsson från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen, och

att till ny ordförande i kommunstyrelsen efter Bengt Mattsson från den 1 januari 2001 utse Clas-Åke Sörkvist (C).

______________________

Kf § 107                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och val av ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 99, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Clas-Åke Sörkvist har i skrivelse den 31 oktober 2000, begärt att från den 1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stig Karlsson (M) yrkar att Lennart Larson utses till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sverre Palm (S) yrkar att Ronny Larsson utses till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att valberedningens förslag är att utse Lennart Larson till förste vice ordförande.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 9.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S) yrkar att Ronny Larsson (S) utses till förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer fråga på valberedningens förslag och Alf Jonassons yrkande och förklarar att han finner kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse Lennart Larson (M) till förste vice ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Clas-Åke Sörkvist från uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen, och

att till ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen efter Clas-Åke Sörkvist från den 1 januari 2001 utse Lennart Larson (M).

Reservation

De socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

____________________

Kf § 108                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och val av ny ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 99, att utse Anders Schönbeck (Mp) till ledamot i kommunstyrelsen.

Anders Schönbeck har begärt att från den 1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 10.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Anders Schönbeck från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, och

att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Anders Schönbeck från den 1 januari 2001 utse Siv Bergström (V).

______________________

Kf § 109                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och val av ny ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 99, att utse Öivind Renhammar (Mp) till ersättare i kommunstyrelsen.

Öivind Renhammar har i skrivelse den 29 oktober 2000 begärt att från den

1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 109.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Öivind Renhammar från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, och

att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Öivind Renhammar utse Anders Schönbeck (Mp).

___________________

Kf § 110                             2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och val av ny ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 99, att utse Siv Bergström (V) som ersättare i kommunstyrelsen.

Siv Bergström har begärt att från den 1 januari 2001 bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 12.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Siv Bergström från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, och

att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Siv Bergström från den 1 januari 2001 utse Armando Jimenez Ojeda (V).

__________________

Kf § 111                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 101, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Clas-Åke Sörkvist har i skrivelse den 23 oktober 2000 hemställt om att från den

1 januari 2001 bli entledigad från uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 13.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Clas-Åke Sörkvist från uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Clas-Åke Sörkvist från den 1 januari 2001 utse Bengt Mattsson (Fp).

_______________________

Kf § 112                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 101, att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Clas-Åke Sörkvist har i skrivelse den 23 oktober 2000 hemställt om att från den 1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 14.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Clas-Åke Sörkvist från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden från den 1 januari 2001 utse Gerd Johansson (C).

_____________________

Kf § 113                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 101 att utse Elsie-Marie Christensen (V) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Elsie-Marie Christensen har i skrivelse den 17 september 2000 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 15.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Elsie-Marie Christensen från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Elsie-Marie Christensen utse Gertrud Widerberg (V).

____________________

Kf § 114                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 101, att utse Gerd Johansson (C) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Gerd Johansson har begärt att från den 1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 16.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Gerd Johansson från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Gerd Johansson från den 1 januari 2001 utse Håkan Andrésen (C).

____________________

Kf § 115                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 101 att utse Gertrud Widerberg (V) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Gertrud Widerberg har begärt att från den 1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 17.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Gertrud Widerberg från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Gertrud Widerberg utse Erland Svensson (V).

________________________

Kf § 116                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden och val av ny ledamot i tekniska nämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 102, att utse Armando Jiménez Ojeda (V) till ledamot i tekniska nämnden.

Armando Jiménez Ojeda har begärt att från den 1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 18.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Armando Jiménez Ojeda från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden, och

att till ny ledamot i tekniska nämnden efter Armando Jiménez Ojeda från den

1 januari 2001 utse Anders Schönbeck (Mp).

____________________

Kf § 117                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 103 att utse Mario Arancibia (V) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Mario Arancibia har i skrivelse den 1 oktober 2000 avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 19.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Mario Arancibia från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och

att till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Mario Arancibia utse

Armando Jiménez Ojeda (V).

_______________________

Kf § 118                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 103, att utse Jan-Erling Ohlson (Mp) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Jan-Erling Ohlson har i skrivelse den 28 oktober 2000, begärt att med omedelbar verkan få bli entledigad från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 20.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Jan-Erling Ohlson från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och

att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jan-Erling Ohlson utse Håkan Elg (Mp)

_____________________

Kf § 119                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och val av ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 104, att utse Martin Gustafsson (Mp) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Martin Gustafsson har i skrivelse den 29 oktober 2000 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 21.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Martin Gustafsson från uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, och

att till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämndens utse Conny Jerer (Mp).

___________________

Kf § 120                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 104, att utse Öivind Renhammar (Mp) till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Öivind Renhammar har i skrivelse den 29 oktober 2000 begärt att från den

1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 22.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Öivind Renhammar från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, och

att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Öivind Renhammar från den 1 januari 2001 utse Torgny Fransson (Mp).

___________________

Kf § 121                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot i valberedningen och val av ny ledamot i valberedningen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 71, att utse Öivind Renhammar (Mp) till ledamot i valberedningen.

Öivind Renhammar har i skrivelse den 29 oktober 2000, begärt att från den

1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som ledamot i valberedningen.

Beredningsförslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 23.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Öivind Renhammar från uppdraget som ledamot i valberedningen, och

att till ny ledamot i valberedningen efter Öivind Renhammar från den 1 januari 2001 utse Katarina Schewenius-Lundin (Mp).

_____________________

Kf § 122                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tanums Bostäders aktiebolag och val av ny suppleant intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

Öivind Renhammar (Mp) har i skrivelse den 29 oktober 2000 begärt att från den

1 januari 2001 få bli entledigad från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tanums Bostäder AB.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 24.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från den 1 januari 2001 entlediga Öivind Renhammar från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tanums Bostäder AB, och

att till ny suppleant i styrelsen för Tanums Bostäder AB efter Öivind Renhammar från den 1 januari 2001 utse Anders Schönbeck (Mp).

________________________

Kf § 123                         2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden och val av ny ersättare i omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 100, att utse Fredrika Hedström (Mp) till ersättare i omsorgsnämnden.

Fredrika Hedström har i skrivelse den 14 september 2000 hemställt om att omedelbart få bli entledigad från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige den 1 november 2000, § 25.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Fredrika Hedström från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden, och

att till ny ersättare efter Fredrika Hedström i omsorgsnämnden utse Thorgny Fransson (Mp).

____________________

Kf § 124                             2000.001-111 Ks

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Elsie-Marie Christensen (V)

Elsie-Marie Christensen (V) har den 19 september 2000 inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2000, § 85,

att i enlighet med Elsie-Marie Christensens (V) begäran entlediga henne från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Länsstyrelsens sammanräkning

Länsstyrelsen meddelar genom beslut den 27 oktober 2000 att Mario Arancibia, Tanumshede, vid röstsammanräkning utsetts till ny ersättare för Vänsterpartiet efter Elsie-Marie Christensen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll av den 27 oktober 2000 till handlingarna.

_______________________

Kf § 125                     2000.001-111 Ks

Begäran om ny röstsammanräkning efter Öivind Renhammar (Mp)

Öivind Renhammar (Mp) har den 30 oktober 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande har den 31 oktober 2000 begärt ny röstsammanräkning efter Öivind Renhammar.

Länsstyrelsens sammanräkning

Länsstyrelsens meddelar genom beslut den 14 november 2000, att Fredrika Hedström, Grebbestad, vid röstsammanräkning utsetts till ny ledamot för Miljöpartiet efter Öivind Renhammar, och att Marianne Gran, Tanumshede, vid röstsammanräkning utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet efter Fredrika Hedström.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll av den 14 november 2000 till handlingarna.

________________________

Kf § 126                         2000.001-111 Ks

Begäran om ny röstsammanräkning efter Martin Gustafsson (Mp)

Martin Gustafsson (Mp) har den 1 november 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande har i skrivelse den 1 november 2000 begärt ny röstsammanräkning efter Martin Gustafsson.

Länsstyrelsens sammanräkning.

Länsstyrelsen meddelar genom beslut den 14 november 2000, att Thorgny Fransson, Lur, vid röstsammanräkning utsetts till ny ledamot för Miljöpartiet efter Martin Gustavsson, och att Bo Hedström, Grebbestad, vid röstsammanräkning utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet efter Thorgny Fransson.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll av den 14 november 2000 till handlingarna.

_____________________

Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-21.30.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Birgit Ekholm och Rolf Hermansson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 27 november 2000, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare...........................................................

§§ 92-126

/Ulf Björkman/

Ordförande..........................................................

/Bengt Ekelund/

Justeringsman......................................................

………………………………...

/Birgit Ekholm/

/Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2000-11-20

Anslaget uppsatt

2000-11-28

Anslaget nedtages

2000-12-20

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

.................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo