Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-10-23

§§

Ärende

86

Laga ordning

87

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om körkortsutbildning inom gymnasieskolan

88

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2000

89

Förslag till policy för Tanums kommun vid uthyrning av lokaler

90

Förslag till Internationell strategi för Tanums kommun

91

Redovisning av obesvarade motioner


Kf § 86

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 87                                     2000.056-607 Ks

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om körkortsutbildning inom gymnasieskolan

Ronny Larsson (S) har den 12 januari 2000 inkommit med motion om körkortsutbildning inom gymnasieskolan. Motionen bilaga.

Motionen avslutas med att kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsens i uppdrag

att i samband med att Tanums kommun planerar och förhandlar med kommuner som har gymnasieutbildningar så skall frågan om ungdomars möjlighet att erbjudas körkortsutbildning på allvar utredas.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2000, § 13,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2000, § 75,

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

Av barn- och utbildningsnämndens protokoll den 28 augusti 2000, § 97, framgår följande.

BOSAM har uppdrag från RIS ledningsgrupp att göra en utredning angående körkortsutbildning, som skulle kunna implementeras på övriga gymnasieskolor i regionen. Tyngdpunkten skall ligga på trafikutbildning.

Gymnasienämnden Lysekil/Sotenäs har beslutat att erbjuda gymnasieelever i årskurs 2 och 3 trafikutbildning som kan leda till körkort. Utbildningen innehåller 40 lektionstimmar i teori samt 15 körlektioner. Utbildningen startar i september 2000 och är ett projekt på två år. Eleven får betala 1500 kronor i egenavgift samt avgift för "formaliahandlingar" och halkkörning. Elever på omvårdnadsprogrammet får möjlighet till ovanstående utbildning utan några kostnader.

Vid samverkansmöte Tanum–Strömstad gymnasie- och vuxenutbildning den 22 maj 2000 frågade Tanum om Strömstads kommun har för avsikt att införa trafikutbildning för gymnasieeleverna. Strömstad avsåg för närvarande inte att tillhandahålla trafikutbildning för elever på gymnasiet.

Några tänkbara alternativ beträffande trafikutbildning kan vara enligt följande.

Kostnaden för trafikutbildning får helt eller delvis, beroende på vilket alternativ som förordas, bäras av barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade

att i förhandling och planering med respektive gymnasieort framföra önskemål om att eleverna erbjuds möjlighet till trafikutbildning, och

att Tanums kommun i övrigt avvaktar resultatet av BOSAM:s utredning, som RIS:s ledningsgrupp har initierat, angående trafikutbildning.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 september 2000, § 46.

Kommunstyrelsens förslag den 4 oktober 2000, § 268, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S), Erland Svensson (V) och Ivar Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att barn- och utbildningsnämndens yttrande utgör svar på motionen.

_______________________

Kf § 88                                 2000.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2000

Delårsrapport per den 31 augusti 2000 har upprättats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 oktober 2000, § 269.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den

31 augusti 2000.

________________________

Kf § 89                             99.768-268 Ks

Förslag till policy för Tanums kommun vid uthyrning av lokaler

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av gymnastik- och idrottshallar samt några samlingslokaler.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 december 1999, § 88,

att eftersom det finns flera nämnder i kommunen som ansvarar för uthyrning av lokaler, hemställa till kommunstyrelsen att man fattar ett övergripande kommunalt beslut om vilken uthyrningspolicy som skall gälla vid uthyrning av kommunala lokaler. Policyn bör omfatta riktlinjer om till vilka föreningar, organisationer och privatpersoner som vi skall, respektive inte skall hyra ut.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2000, § 37, bland annat att utse en parlamentarisk arbetsgrupp för att utarbeta en policy för uthyrning av kommunala lokaler.

Förslag till policy

Arbetsgruppen har den 31 maj 2000 inkommit med förslag till policy för uthyrning av kommunala lokaler.

Arbetsgruppen konstaterar att det i kommunal regi uthyres ett antal olika lokaler, såsom samlingslokaler, skolsalar, gymnastiksalar, campningar m fl.

Kommunen lämnar drift- och lönebidrag till ett antal föreningar som har lokaler till uthyrning för olika ändamål.

Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta

att vid uthyrning av kommunala lokaler skall likställighetsprincipen iakttas, men om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet skall uthyrning kunna vägras,

att införa denna policy som villkor för bidrag till föreningar som erhåller kommunalt bidrag, samt

att kommunen rekommenderar andra hyresvärdar inom kommunen att anta samma policy.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 september 2000, § 47.

Kommunstyrelsens förslag den 4 oktober 2000, § 270, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta följande policy för Tanums kommun vid uthyrning av lokaler:

_________________________

Kf § 90                                         2000.290-976 Ks

Förslag till Internationell strategi för Tanums kommun

Vid Fyrbodalsnodens möte den 20 april 2000 antogs en Internationell strategi för Fyrbodalsnoden. Samtidigt rekommenderades kommunerna att anta en Internationell strategi.

Den Internationella strategin för Fyrbodalsnoden är allmänt hållen och avsikten är att de enskilda kommunerna anpassar sin Internationella strategi efter kommunens förutsättningar.

Föreligger nu förslag till Internationell Strategi för Tanums kommun, bilaga.

Den Internationella strategin föreslås ingå i Näringslivsprogrammet för Tanums kommun.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att ärendet återremitteras.

Ordföranden frågar om ärendet skall återremitteras respektive avgöras vid dagens sammanträde och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 4 oktober 2000, § 271.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Schönbeck (Mp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Armando Jimenez (V) och Torgny Fransson (Mp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Claes-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar på om ärendet skall återremitteras till kommunstyrelsen för beredning eller avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till Internationell strategi för Tanums kommun.

______________________

Kf § 91                                     2000.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga bilagda redovisning av obesvarade motioner till handlingarna. 


Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Monica Andersson och Mona Svegås

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 30 oktober 2000, klockan 15.30.

 

§§ 86-91

Underskrifter

Sekreterare

 

/Ulf Björkman/

 

Ordförande

 

/Bengt Ekelund/

 

Justeringsman

 

/Monica Andersson/                         /Mona Svegås/


BEVIS OM ANSLAG

       

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2000-10-23

   

Anslaget uppsatt

2000-11-06

Anslaget nedtages

2000-11-27

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

     
 

/Kerstin Berius/

   

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo