Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-09-25

§§

Ärende 

76

Laga ordning

77

Svar på motion från Ruben Ivarsson (Kd) om barnens säkerhet i trafiken till och från skolan

78

Svar på motion från Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad

79

Strömstad-Tanum Buss AB – Förslag till tomträttsavtal

80

Försäljning av del av fastigheten Hamburgsund 17:23 och del av samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A

81

Projekt Höjden – Kommunikationer

82

Förslag till stadgar för Kommunförbundet Fyrbodal

83

Val av ombud och ersättare till konstituerande förbundsmöte med kommunförbundet Fyrbodal

84

Val av ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emil Holmberg (Fp)

85

Avsägelse från Elsie-Marie Christensen (V) som ersättare i kommunfullmäktige


Kf § 76

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 77                                             99.511-623 Ks

Svar på motion från Ruben Ivarsson (Kd) om barnens säkerhet i trafiken till och från skolan

Ruben Ivarsson (Kd) har den 26 augusti 1999 inlämnat motion om barnens säkerhet till och från skolan. Motionen bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 1999, § 63,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet har härefter överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för handläggning.

Barn- och utbildningsnämndens handläggning

Barn- och utbildningsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till svar på motionen. Arbetsgruppen har härvid haft i direktiv att undersöka angränsande kommuners regler för rätt till skolskjuts samt att beakta Skollagen kap 4 § 7.

Skollagen kap 4 § 7 anger följande.

"Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet."

I motionen föreslås att regeln om rätt till skolskjuts ändras till 1 km för barn i förskoleklass och upp till och med årskurs 3. Nuvarande regler innebär att elev i förskoleklass har rätt till skolskjuts vid ett avstånd på 2 km till skolan. Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts vid ett avstånd på 3 km.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 maj 2000, § 61, föreslå kommunfullmäktige besluta

att skolskjutsreglemente, antaget den 27 mars 2000, § 26, utgör svar på motionen.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 augusti 2000, § 30.

Kommunstyrelsens förslag den 6 september 2000, § 238, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Ivar Ivarsson (Kd) tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att skolskjutsreglemente, antaget av barn- och utbildningsnämnden den 27 mars 2000, § 26, utgör svar på motionen.

_________________________

Kf § 78                                             99.598-351 Ks

Svar på motion från Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad

Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) har den 5 oktober 1999 inkommit med motion om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår avslutningsvis

att kommunen omgående och i samband med den nätanalys som görs idag, planerar för utbyggnad av cykelväg Tanumshede-Grebbestad, därefter fortsätter hela vägen söderut till Gerlesborg,

att kommunen kräver att kostnaden för anläggandet av denna etapp, Tanumshede-Grebbestad, betalas av Vägverket som en del i utbyggnaden av E6, och

att kommunen upprättar en helhetsplan för ett sammanhängande cykelbanenät som främjar allmänheten, turistnäringen och miljön, och går i stort sett genom hela kommunen.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 78,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 1999, § 370,

att överlämna motionen till tekniska nämnden för förslag till yttrande.

Tekniska nämndens yttrande

Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2000, § 52. Av protokollet framgår följande.

De senaste årens trafiksäkerhetsarbete har till stor del inriktats på gc-vägar, framförallt de som ingår i frekventa skolvägar. Gc-vägar har byggts i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad, ofta i samarbete med vägverket.

Vägverket har i samarbete med Sotenäs, Tanum och Strömstad påbörjat en studie för att undersöka förutsättningarna för en cykelväg mellan Kungshamn och Strömstad. Till skillnad från det gamla "cykelspåret" är tanken att den nya cykelvägen så långt möjligt skall gå skild från övrig trafik. Detta skulle kunna bli stommen till en cykelvägnät i kommunen.

Det konstateras att

del i underhåll,

Bland planerna för år 2000 kan noteras

För att samarbete/bidrag skall kunna etableras med vägverket för en mer organiserad utbyggnad av gc-vägar fordras att gc-vägarna byggs i anslutning till vägverkets vägar. Eftersom kommunens gc-vägar ofta samlar relativt få cyklister är möjligheten att få statsbidrag till hela eller del av gc-vägar begränsad.

Kommunen har vid träffar med vägverket, i samband med E6-utbyggnaden, fört fram krav på ett flertal ombyggnader ibland annat Tanumshede. Vägverket är inte berett att vidga E6-utbyggnaden att omfatta gc-banor i Tanumshede eller mellan Grebbestad och Tanumshede.

Frågan om cykelvägnät har diskuterats vid möte med Vägverket den 28 mars 2000. Vägverket meddelade härvid att de är involverade i en utredning om gc-nät sträckan Strömstad-Munkedal och att det för närvarande ej finns medel avsatta för ändamålet.

Tekniska nämnden beslutade att som svar på motionen föreslå kommunfullmäktige

att öka anslagen för trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, däribland utbyggnad av gc-vägar,

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inom ett år utarbeta förslag till ett sammanhängande cykelbanenät,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att skapa sammanhängande gc-nät i de tätorter där kommunen är väghållare.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 augusti 2000, § 31.

Kommunstyrelsens förslag den 6 september 2000, § 239, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Siv Bergström (V) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att pröva medel för gång- och cykelvägnät i samband med diskussioner om budget 2001,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inom ett år utarbeta förslag till ett sammanhängande cykelbanenät,

att uppdra åt tekniska nämnden att verka för ett sammanhängande gång- och cykelvägnät i tätorterna, och

att motionen därmed är besvarad.

________________________

Kf § 79                                                 2000.561-213 Ks

Strömstad-Tanum Buss AB – Förslag till tomträttsavtal

Förslag till tomträttsavtal har upprättats mellan Tanums kommun och Strömstad-Tanum Buss AB. Förslag till avtal bilaga.

Tomträttsavtalet innebär att Tanums kommun till Strömstad-Tanum Buss AB upplåter Lotten A med tomrätt. Lotten A bildas genom avstyckning från fastigheten Oppen 3:4.

Den årliga avgälden uppgår till 22 000 kronor. Avgälden betalas kvartalsvis i förskott.

Fastigheten får enligt tomträttsavtalet användas för serviceanläggning.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 september 2000, § 240.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda tomträttsavtal mellan Tanums kommun och Strömstad-Tanum Buss AB,

att medge Strömstad-Tanum Buss AB att senast den 31 december 2003 förvärva den aktuella lotten A för 40 kronor per kvm, och

att medge kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i tomträttsavtalet.

________________________

Kf § 80                                             2000.547-213 Ks

Försäljning av del av fastigheten Hamburgsund 17:23 och del av samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A

Föreligger förslag till köpekontrakt avseende försäljning av Försäljning av del av fastigheten Hamburgsund 17:23 och del av samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A. Genom fastighetsbildningsförrättning skall en ny fastighet tillskapas av lotten A.

Förslag till köpekontrakt bilaga.

Enligt köpekontrakt förvärvar XXX och XXX den nybildade fastigheten för en överenskommen köpeskilling om 1 300 000 kronor.

Köpeskillingen inkluderar anslutnings-/ytavgift för vatten och avlopp samt gatukostnadsersättning för den nybildade fastigheten.

Köparen svarar för lantmäterikostnaderna för fastighetens bildande.

Fastighetens behov av parkeringsplatser med nuvarande verksamhet, tillverkning och försäljning av glass samt bostadslägenhet uppgår till åtta platser. Av dessa platser får verksamheten tre platser inom det nya s-området. Det återstående behovet av platser (fem stycken) löses genom avtal med kommunen på allmänna parkeringsplatser. För dessa platser erlägger köparen en engångsavgift på 80 000 kronor (16 000 kronor per plats).

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 augusti 2000, § 32.

Kommunstyrelsens förslag den 6 september 2000, § 241, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Hamburgsund 17:23 samt del av samfälligheten Hamburgsund S:9, utgörande lotten A, till XXX och XXX för en köpeskilling av 1 300 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga förändringar av köpekontraktet.

_______________________

Kf § 81                                             2000.522-905 Ks

Projekt Höjden – Kommunikationer

IT-avdelningen har under våren arbetat med att få till stånd en funktionell kommunikationslösning för Projekt Höjden. Arbetet har innefattar att samman- binda Höjden med kommunhuset vad avser data- som telekommunikation.

En offertförfrågan har skickats ut. Anbud skall vara inne senast den 31 augusti 2000. Arbetet skall vara avslutat senast den 14 december 2000.

I nuläget uppskattas kostnaderna för arbetet till cirka 910 tkr.

En ansökan om EU-bidrag är under utarbetande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 september 2000, § 242.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ivar Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsens beslut kompletteras med att det anslagna beloppet finansieras ur eget kapital.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Bengt Mattssons tilläggsförslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och Bengt Mattssons yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anslå 1 mkr för IT och kommunikationer för Projekt Höjden, och

att beloppet finansieras ur eget kapital.

________________________

Kf § 82                                             2000.441-976 Ks

Förslag till stadgar för Kommunförbundet Fyrbodal

Interimstyrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal har vid sammanträde den 16 juni 2000 behandlat förslag till stadgar för förbundet.

Förslaget till stadgar har översänt för berörda kommuners ställningstagande.

Kommunens ställningstagande skall vara interimstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2000.

Likaså hemställer interimstyrelsen om att kommunen utser ombud till konstitutionerande förbundsmöte den 20 oktober 2000.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 augusti 2000, § 38.

Kommunstyrelsens förslag den 6 september 2000, § 243, i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till stadgar för Kommunförbundet Fyrbodal.

________________________

Kf § 83                                 2000.441-976 Ks

Val av ombud och ersättare till konstituerande förbundsmöte med kommunförbundet Fyrbodal

Interimstyrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal har vid sammanträde den 16 juni 2000 behandlat förslag till stadgar för förbundet.

Förslaget till stadgar har översänt för berörda kommuners ställningstagande.

Likaså hemställer interimstyrelsen om att kommunen utser ombud till konstituerande förbundsmöte den 20 oktober 2000.

Kommunstyrelsen har den 6 september 2000, § 243, beslutat föreslå kommun-fullmäktige

att godkänna förslag till stadgar för Kommunförbundet Fyrbodal.

Kommunen har nu att utse tre ombud och tre ersättare till det konstituerande förbundsmötet.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 20 september 2000, § 267.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att till det konstituerande förbundsmötet med kommunförbundet Fyrbodal utse följande ombud och ersättare:

Ordinarie

Ersättare

   

Clas-Åke Sörkvist (C)

Nils Olsson (Fp)

Lennart Larson (M)

Ivar Ivarsson (Kd)

Alf Jonasson (S)

Mona Svegås (S)

________________________

Kf § 84                                     2000.001-111 Ks

Val av ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emil Holmberg (Fp)

Emil Holmberg (Fp) har avlidit. Folkpartiet har föreslagit att Said Olsson (Fp) utses till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emil Holmberg.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 20 september 2000, § 266.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att utse Said Olsson (Fp) till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emil Holmberg.

____________________

Kf § 85                                 2000.001-111 Ks

Avsägelse från Elsie-Marie Christensen (V) som ersättare i kommunfullmäktige

Elsie-Marie Christensen (V) avsäger sig i skrivelse inkommen den 19 september 2000 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med Elsie-Marie Christensens (V) begäran entlediga henne från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.


Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Mona Svegås

Clas-Åke Sörkvist

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 2 oktober, 2000, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 76-85

/Ulf Björkman/

Ordförande

/Bengt Ekelund/

Justeringsman

/Mona Svegås/

/Clas-Åke Sörkvist/

 

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2000-09-25

Anslaget uppsatt

2000-10-05

Anslaget nedtages

2000-10-26

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

./Kerstin Berius/.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo