Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-08-28

§§ Ärende
66 Laga ordning
67 Interpellation från Erland Svensson (V) om E6-ans sträckning och världsarvet
68 Förslag till taxa för prövning inom miljöbalkens område
69 Förslag till färdtjänsttaxa
70 Resö Hamnmagasin ekonomisk förening – Förslag till tomträttsavtal
71 Förslag till tomtpris på Hamnplanen, Grebbestad
72 Förslag till tomtpris Lökholmen, Havstensund
73 Slutredovisning – Ombyggnad av Hedegården, etapp 3 (Norrgården 1 och 2)
74 Upphävande av förlustgaranti
75 Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gösta Andreasson (Kd)

Kf § 66

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_________________________

Kf § 67                                 2000.568-830 Ks

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande från Erland Svensson (V) om E6-ans sträckning och världsarvet

Erland Svensson (V) har den 28 augusti 2000 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om E6-ans sträckning och världsarvet.

Interpellationen bilaga.

Erland Svensson (V), Bengt Mattsson (Fp), Öivind Renhammar (Mp) Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen därmed är besvarad.

_____________________

Kf § 68                                 2000.300-809 Ks

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999. Balken ersätter ett stort antal lagar inom miljöområdet.

Miljöbalken anger vilka möjligheter kommunen har att ta ut avgifter för sin verksamhet inom miljöbalkens område. Regeringen har understrukit att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken bör avgiftsfinansieras.

Miljöbalken riktar sig till alla. Principen är att miljöhänsyn ska genomsyra alla samhällssektorer och social och ekonomisk utveckling ska förenas med ett effektivt skydd av miljön. Balken ska driva på utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Syftet med balken är alltså bredare än de tidigare lagarna.

Miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter i följande fall:

Svenska kommunförbundet har tagit fram ett underlag för lokala bedömningar av taxans konstruktion samt av hur timkostnaden kan räknas fram. Föreliggande förslag har utarbetats utifrån detta.

Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för den tjänst eller nyttighet som tillhandahålls, (självkostnadsprincipen)

Handläggningskostnad per timme är framräknad enligt förslag till beräkningsmodell som är framtagen av kommunförbundet.

Timavgiften föreslås till 600 kronor per timma.

Vid beräkningen av timtaxa har följande kostnader räknats in:

Miljöbalkens taxa omfattar taxa med detaljbestämmelser samt bilagorna 1 och 2.

Förslaget innehåller 4 olika avgiftstyper.

Samtliga avgiftstyper utgår ifrån timkostnaden. De fasta avgifterna är beräknade efter antagen timtid per ärende/objekt multiplicerad med timkostnaden 600 kr.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2000, § 170,

att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Revideringar föreslås i taxans inledande bestämmelser och i Taxebilaga 1.

I bifogad bilaga B framgår förslag till revidering.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 juni 2000, § 215,

att godkänna reviderat förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken vad gäller

att godkänna taxa för uppdragsverksamhet och uthyrning av instrument

att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljö- och byggnadsnämnden rätten att för varje kalenderår besluta att höja de i taxebilagorna 1 och 2 fasta avgifterna, besöksavgifterna samt timavgift som utgår per handlagd timme. Detta med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas konsumentprisindex räknat från 1 oktober året före avgiftsåret.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) och Anders Schönbeck (Mp) yrkar att § 8 under "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område" skall ha följande utformning:

"Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. Resor enligt schablon."

Anders Schönbeck (Mp) yrkar under "Taxebilaga 1" att avgiften för anmälan avseende inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall vara 1 500 kronor.

Anders Schönbeck (Mp) yrkar under "Övriga verksamheter – Hälsoskydd" att ingen avgift skall uttagas vid handläggning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än dubbelspolande urinseparerande toalett såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering.

Ordföranden ställer först fråga på Ronny Larssons och Anders Schönbecks yrkande om ändring av § 8 kontra miljö- och byggnadsnämndens förslag och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Larssons och Anders Schönbecks yrkande.

Ordföranden ställer därefter fråga på Anders Schönbecks yrkande om ändrad avgift under "Taxebilaga 1" kontra miljö- och byggnadsnämndens förslag och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller miljö- och byggnadsnämndens förslag.

Ordföranden ställer slutligen fråga på Anders Schönbecks yrkande om avgiftsbefrielse under "Övriga verksamheter – Hälsoskydd" kontra miljö- och byggnadsnämndens förslag och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller miljö- och byggnadsnämndens förslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, § 212.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Schönbeck (Mp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Öivind Renhammar (Mp) och Erland Svensson (V) yrkar i enlighet med Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen avseende miljövänlighet att avgiften för enbart enskilda BDT-anläggningar skall vara 1 500 kronor och att avgift ej skall uttas vid hantering av helt torra toalettlösningar och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alf Jonasson (S), Rolf Hermansson (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Öivind Renhammars och Erland Svenssons ändringsyrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att § 8 under "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område" omformuleras enligt följande:

"Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. Resor enligt schablon."

att i övrigt godkänna förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

att med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken vad gäller

att godkänna taxa för uppdragsverksamhet och uthyrning av instrument, och

att delegera till miljö- och byggnadsnämnden rätten att för varje kalenderår besluta att höja de i taxebilagorna 1 och 2 fasta avgifterna, besöksavgifterna samt timavgift som utgår per handlagd timme med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas konsumentprisindex räknat från 1 oktober året före avgiftsåret.

________________________

Kf § 69 2000.502-736 Ks

Förslag till färdtjänsttaxa

Det nya avgiftssystemet för färdtjänst innebär att färdtjänst skall

jämföras med kollektivtrafik. Avgiftssystemet för kollektivtrafiken är

uppbyggt kring geografisk indelning av kommunerna i zoner. Varje gång en zon passeras innebär ett tillägg på 3 kuponger. Hela Tanums kommun en zon.

Föreligger två förslag för beräkning av egenavgift för färdtjänst:

Förslag 1:

Kollektivtrafikens kontantpris (zontaxans pris för löskupong) + 50%/zon. Detta beräkningssätt innebär för en enkelresa inom Tanums kommun en kostnad på 36 kronor (3 kuponger á 8 kronor styck + 12 kronor).

Varje ny zon som passeras innebär ett tillägg på 3 kuponger vilket innebär att en enkelresa med färdtjänst till Strömstad skulle kosta 62 kronor.

Förslag 2:

Kollektivtrafikens kontantpris (zontaxans pris för löskupong) +

75%/zon. Detta beräkningssätt innebär för en enkelresa inom Tanums kommun en kostnad på 42 kronor. Varje ny zon som passeras innebär ett tillägg på 3 kuponger vilket innebär att en enkelresa med färdtjänst till Strömstad skulle kosta 84 kronor.

Kostnaden för arbetsresor är i båda förslagen den kostnad resenären skulle haft om hon/han köpt Västtrafiks periodkort, det vill säga i dagsläget:

Kommunkort (för resor inom Tanums kommun) 455 kronor

Bohus/Dalkort (för resor inom Bohus, Fyrstad, Dalsland och Orust)

790 kronor.

Omsorgsnämnden beslutade den 12 juli 2000, § 78,

att godkänna bilagda taxeförslag 2, samt

att överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, § 213.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Anita Andersson (S) och Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna följande förslag till färdtjänsttaxa enligt alternativ två:

Färdtjänsttaxa

Färdtjänsttaxan utgöres av kollektivtrafikens kontantpris (zontaxans pris för löskupong) + 75 % av zontaxans pris för löskupong per zon.

Varje ny zon som passeras innebär ett tillägg med tre kuponger (priset per kupong är priset för löskupong) + 75 % av zontaxans pris för löskupong per zon.

___________________________

Kf § 70                     2000.500-215 Ks

Resö Hamnmagasin ekonomisk förening – Förslag till tomträttsavtal

Fastigheten Resö 3:70 har bildats ur fastigheten Resö 3:24 genom avstyckning.

Den nya fastigheten skall upplåtas med tomträtt till Resö Hamnmagasin ekonomisk förening.

Förslag till tomträttsavtal har upprättats mellan Tanums kommun och Resö Hamnmagasin ekonomisk förening. Förslag till avtal bilaga.

Den årliga avgälden skall utgöra 1 000 kronor.

Fastigheten får användas som samlingslokal, serviceanläggning för turister samt kontorsändamål.

Tomträttshavaren får utan fastighetsägarens medgivande upplåta panträtt och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut eller annan sådan nyttjanderätt får däremot ej upplåtas utan sådant medgivande.

Tomträttshavaren svarar för alla skatter och avgifter samt andra förpliktelser m m som belöper på upplåtelsetiden och avser fastigheten och tomträtten.

Tomträttshavaren skall på sätt som angives i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Samtliga kostnader för inskrivning erlägges av tomträttshavaren.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 1999, § 264, bland annat

att upplåta del av Hamneholmen till Resö Hamnmagasin ekonomisk förening.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, § 214.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda tomträttsavtal mellan Tanums kommun och Resö Hamnmagasin ekonomisk förening.

_________________________

Kf § 71                         2000.428-230 Ks

Förslag till tomtpris på Hamnplanen, Grebbestad

Ett förslag till tomtpris för småhusbebyggelse på Hamnplanen i Grebbestad har upprättats. Kostnaderna för tomter enligt detaljplan för området kring Hamnplanen redovisas i särskild kalkyl.

En jämförelse:
Normalpris för en tomt i Tanums kommun år 2000 är 63 kronor/m² + 70 000 kronor. Tomtytan för blivande tomter på Hamnplanen är ca 550 m². Denna yta skulle innebära ett tomtpris enligt gällande taxa på 104 650 kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 15 juni 2000, § 95,

att föreslå kommunfullmäktige att priset för småhustomter på Hamnplanen i Grebbestad skall vara 70 kronor/m² + 85 000 kronor.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) och Lennart Larson (M) yrkar att priset för småhustomter på Hamnplanen i Grebbestad skall vara 85 kronor/m2 + 95 000 kronor.

Kommunstyrelsen bifaller framlagt yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, 1 215.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Larson (M), Öivind Renhammar (Mp), Ronny Larsson (S) och Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alf Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att priset för småhustomter på Hamnplanen i Grebbestad skall vara 85 kronor/m2 + 95 000 kronor.

_________________________

Kf § 72                         2000.429-230 Ks

Förslag till tomtpris Lökholmen, Havstensund

Enligt tekniska nämndens beslut den 16 december 1999, § 217, skall kommunen ta fram småhustomter till försäljning på fastigheten Fåraby 1:236.

De beräknade totalkostnaderna för att ta fram 8 tomter har sammanställts i särskild kalkyl.

Exploateringsområdet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Anslutning till kommunalt avlopp med bdt och fekalier (ej urin) kommer att ske genom avtal.

Tomternas olika attraktiva läge bör medföra olika tomtpriser.

Tekniska nämnden beslutade den 15 juni 2000, § 96,

att föreslå kommunfullmäktige fastställa följande tomtpriser, exklusive va-anslutning:

Tomt A 140 000 kronor
Tomt B 160 000 kronor
Tomt C 160 000 kronor
Tomt D 250 000 kronor
Tomt E 250 000 kronor
Tomt F 220 000 kronor
Tomt G 120 000 kronor
Tomt H 140 000 kronor

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, § 216.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S), Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ruben Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa följande tomtpriser på Lökholmen, Havstensund, exklusive VA-anslutning:

Tomt A 140 000 kronor
Tomt B 160 000 kronor
Tomt C 160 000 kronor
Tomt D 250 000 kronor
Tomt E 250 000 kronor
Tomt F 220 000 kronor
Tomt G 120 000 kronor
Tomt H 140 000 kronor

_________________________

Kf § 73                                 2000.008-200 Ks

Slutredovisning - Ombyggnad av Hedegården, etapp 3 (Norrgården 1 och 2)

Fastighetsnämnden beslutade den 12 maj 1998, § 50, uppdra åt fastighetsförvaltningen att genomföra den aktuella ombyggnationen.

Kommunfullmäktige anslog 4 500 000 kronor för åtgärderna i kompletteringsbudget 1998. Kommunfullmäktige har därefter anslagit 500 000 kr i tilläggsanslag i kompletteringsbudget 1999.

Om- och tillbyggnationen av Hedegården har omfattat följande åtgärder.

Under projekteringen framkom ytterligare krav från verksamheten som utbyggnad av 2 stycken dagrum, nya uteplatser, nya telferskenor, gångväg vid Rehab, ny kallelsesignalanläggning, ny hörslinga, större tvättmaskiner och tumlare.

Arbetena är besiktigade och godkända.

Ekonomiskt utfall:

Budgeterad investeringsutgift: 5 000 000 kr
Bokförd investeringsutgift: 4 988 143 kr
Överskott 11 857 kr

Tekniska nämnden beslutade den 15 juni 2000, § 103,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 17 juli 2000 att slut-redovisningen överensstämmer med beviljade medel. Investeringsobjektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, § 217.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Hedegården, etapp 3 (Norrgården 1 och 2), och

att investeringsobjektets överskott läggs till Eget kapital.

_________________________

Kf § 74                             2000.517-978 Ks

Upphävande av förlustgaranti

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av 1997 års bokslut den 20 april 1998, § 21, bland annat

att godkänna ett hyresförlustgarantiåtagande enligt anhållan från styrelsen för Tanums Bostäder AB.

I 1999 års bokslut har kommunen genomfört en ekonomisk rekonstruktion av Tanums Bostäder, bland annat innebärande att värdet på Tanums Bostäders fastigheter skrivs ned med 30 mkr och bolagets låneskuld minskas med 42 mkr.

Med anledning av de åtgärder som vidtagits i bokslut är förlustgarantin inte längre behövlig.

Styrelsen för Tanums Bostäder AB beslutade den 27 april 2000, § 47,

att tillskriva Tanums kommun och påtala att den tidigare utfärdade förlustgarantin kan upphävas.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 9 augusti 2000, § 218.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 20 april 1998, § 21, avseende förlustgarantiåtagande för Tanums Bostäder AB, och

att åtagandet upphör att gälla från och med räkenskapsåret 2000.

_______________________

Kf § 75                                         2000.001-111 Ks

Länsstyrelsens sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gösta Andreasson (Kd)

Gösta Andreasson (Kd) har den 13 juni 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2000, § 65,

att entlediga Gösta Andreasson (Kd) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Gösta Andreasson (Kd).

Länsstyrelsens sammanräkning

Länsstyrelsen meddelar genom beslut den 6 juli 2000 att May Wiklander, Tanumshede, vid röstsammanräkning utsetts till ny ersättare för Kristdemokraterna efter Gösta Andreasson.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att efter föredragning lägga Länsstyrelsens protokoll den 6 juli 2000 till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede klockan 18.30-20.00
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson och Birgit Ekholm
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 4 september 2000, klockan 15.30
Underskrifter Sekreterare.

§§ 66-75

/Ulf Björkman/
Ordförande.
/Bengt Ekelund/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/ /Birgit Ekholm/
Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2000-08-28
Anslaget uppsatt 2000-09-12 Anslaget nedtages  2000-10-03
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ...............................................................................................
/Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo