Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-06-26

§§ Ärenden
47 Laga ordning
48 Svar på motion från Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) om tillskapande av tomter i Grebbestad
49 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2000
50 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2000
51 Pensionsskuldförvaltning
52 Förslag till taxa vid uppdrag åt Statens Livsmedelsverk
53 Förslag till justering av taxor för matdistribution och övriga externa matgäster
54 Miljöutredning
55 Slutrapport samt slutredovisning av år 2000-problematiken
56 Slutredovisning om- och tillbyggnad av Lurs skola
57 Förskoleavdelning i Grebbestad
58 Fritidshemsavdelning i Rabbalshede
59 Val av ny ledamot i valnämnden efter Ruben Ivarsson (Kd)
60 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ruben Ivarsson (Kd)
61 Val av ny ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB efter Ruben Ivarsson (Kd)
62 Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Gösta Andreasson (Kd)
63 Val av ny ersättare i valberedningen efter Gösta Andreasson (Kd)
64 Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Gösta Andreasson (Kd)
65 Begäran om röstsammanräkning efter Gösta Andreasson (Kd)

Kf § 47

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

__________________

Kf § 48                                99.627-232 Ks

Svar på motion från Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny
Larsson (S) om tillskapande av tomter i Grebbestad

Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) har den 20 oktober 1999 inkommit med motion om tillskapande av tomter i Grebbestad. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att kommunen snarast färdigställer hamnplansområdet med gator och va samt öppnar för byggnation.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, 79,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 1999, § 371,

att överlämna motionen till tekniska nämnden för förslag till yttrande.

Tekniska nämndens handläggning

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 24 januari 2000, § 8.

Av tekniska nämndens protokoll framgår att det för närvarande finns 21 sökande anmälda i tomtkön för Grebbestad. Det finns för närvarande 4 stycken tomter klara till försäljning.

I detaljplanen för hamnplanen finns i den västra delen 12 stycken småhustomter.

Tekniska nämnden har begärt sammanlagt 4 Mkr ytterligare för att färdigställa genomförandet av detaljplanen. Fullmäktige har anslagit 1 Mkr under innevarande år och 1 Mkr under år 2001. I första hand avses att göra industridelen byggklar. Några medel till att få fram småhustomter finns således ej disponibla.

Arbete med detaljplaner för Tanums-Rörvik 1:141 och Kuseröd 1:13 m fl (Grönemad) pågår. Här avses att få fram ett tiotal småhustomter.

Tekniska nämnden beslutade

att begära av kommunfullmäktige att medel anslås så att genomförandet av detaljplanen för hamnplanen kan avslutas under år 2001,

att som yttrande till motionen överlämna protokollsutdraget till kommunstyrelsen, och

att efterhöra intresset i befintlig tomtkö i Grebbestad för byggnation på hamnplanen.

Arbetsutskottet beslutade den 23 februari 2000, § 14

att avvakta resultatet av intresseförfrågan för byggnation på Hamnplanen i Grebbestad.

Tekniska nämnden har i utskick den 17 februari 2000 gjort en intresseförfrågan om tomterna på Hamnplanen i Grebbestad. Förfrågan gick ut till de 26 som står i tomtkö för Grebbestad, fjorton har svarat. Av dessa är det två som möjligen är intresserade, men helst vill ha tomt i Grönemad. Gemensamt för alla fjorton är att de väntar på Grönemad eller annat havsnära boende.

Tekniska nämnden beslutade den 13 april 2000, § 58

att överlämna resultatet av intresseförfrågan till kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 149

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt-Göran Clemensson (S), Ivar Ivarsson (Kd), Bengt Mattsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen i nedanstående omfattning,

att anlägga gata i norra delen av området enligt bilagda karta, och på så sätt tillgängliggöra ett antal tomter,

att den nya gatan möjliggör tillskapande av ytterligare tomter, och

att motionen därmed är besvarad.

________________________

Kf § 49                             2000.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2000

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 150

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_______________________

Kf § 50                             2000.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2000

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 151

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2000.

_______________________

Kf § 51                           2000.286-903 Ks

Pensionsskuldförvaltning

Pensions- och försäkringsavtalet –PFA 98, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innehåller tjänstepensionsbestämmelser för kommunal personal.

PFA är i huvudsak ett avgiftsbestämt system till skillnad från det äldre pensionsavtalet –PA-KL som är ett förmånsbestämt system.

Enligt PFA skall varje arbetsgivare avsätta en årlig avgift till den anställdes framtida ålderspension. En del av avgiften avsätts till en individuell del där den anställde själv väljer hur pengarna skall förvaltas. Resterande del förvaltas av arbetsgivaren. Storleken på ålderspensionen beror sedan på hur stora avsättningar som gjorts under åren och hur dessa har förräntats.

Arbetsgivaren har att besluta om hur stor del av pensionsavsättningen för åren 1998, 1999 och 2000 som skall avsättas till den individuella delen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 152

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att hela pensionsavgiften för år 2000 avsätts till den individuella delen.

________________________

Kf § 52                         2000.367-812 Ks

Förslag till taxa vid uppdrag åt Statens Livsmedelsverk

Vid företagen Sannäs räkor och Grebbestads fisk har Statens Livsmedelsverk tillsyn över verksamheterna på grund av dess omfattning. Önskemål finns från Statens Livsmedelsverk om att personal på miljöavdelningen utför vissa besiktningar åt Livsmedelsverket.

I Livsmedelsverkets avgiftsförordning SFS 1989:1110 finns reglerat årlig tillsynstaxa, taxa för godkännande av livsmedellokal m m. Någon taxa för tillsyn åt Livsmedelsverket finns ej med i avgiftsförordningen och enligt Statens Livsmedelsverk ska kommunen ta en timtaxa för detta.

Timtaxa med 600 kronor per timma föreslås.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2000, § 179,

att godkänna förslag till taxa med 600 kronor per timma,

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa, och

att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljö- och byggnadsnämnden rätten att för varje kalenderår besluta att höja taxan med konsumentprisindex räknat från 1 oktober året för avgiftsåret.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 153

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till taxa vid uppdrag åt Statens Livsmedelsverk, och

att delegera till miljö- och byggnadsnämnden rätten att för varje kalenderår besluta att höja taxan med konsumentprisindex räknat från 1 oktober året för avgiftsåret.

________________________

Kf § 53                                 2000.357-770 Ks

Förslag till justering av taxor för matdistribution och övriga externa matgäster

Omsorgskontoret har utarbetat förslag till prisjustering avseende matdistribution och övriga externa gäster.

För matdistribution föreslås en höjning av priset med 40 kronor per häfte (10 kuponger). Det nya priset per häfte blir 350 kronor.

För externa gäster finns idag två prisnivåer, en nivå för de som köper hela häften, 360 kronor, och ett pris för de som köper lösa kuponger, 450 kronor. I föreliggande förslag till prisjustering höjs priset för häften med 120 kronor respektive 70 kronor. Prishöjning innebär att det blir ett pris oavsett köp av helt eller delat häfte. Det nya priset för ett häfte om tio kuponger blir 520 kronor.

Vidare föreslås att måltidspriserna från och med år 2001 indexregleras med KPI i samband med det årliga budgetarbetet.

Omsorgsnämnden beslutade den 17 maj 2000, § 53,

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bilagda taxeändring.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 154

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till taxeändring.

_______________________

Kf § 54                             98.789-830 Ks

Miljöutredning

I den styrmodell som Tanums kommunfullmäktige fastställde i juni 1996 anges att styrningen av kommunen skall ske i fyra olika dimensioner, nämligen

Kommunen skall arbeta efter en strukturerad modell för miljöstyrning. Miljöstyrning innebär ett ledningssystem med olika verktyg för att fastställa, verkställa och utvärdera kommunens miljöpolitik.

I en granskning av kommunens miljöstyrning som gjorts av Öhrlings Coopers & Lybrand påpekas att kommunen inte gjort någon miljöutredning som legat till grund för formulering av miljömål, miljöhandlingsplaner etcetera. Det får som konsekvens att policy, målformuleringar och handlingsplaner fokuseras mindre tydligt på de väsentliga problemen, eller de problem som ger störst miljöpåverkan eftersom problemen inte är systematiskt identifierade.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 1998, § 388, bland annat

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en miljöutredning som skall ligga till grund för att utveckla miljöstyrningsmodellen.

Föreligger nu av samhällsförvaltningen utförd miljöutredning. Utredningen visar bland annat att de kommunala verksamheterna har störst negativa miljöpåverkan inom följande områden:

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 155

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Öivind Renhammar (Mp) och Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Armando Jiménez Ojeda (V) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta miljöpolicy, prioriterade områden samt övergripande mål för prioriterade områden enligt bilagda miljöutredning,

att överlämna till nämnderna att formulera miljömål med handlingsplaner för den egna verksamheten i enlighet med befintligt miljöstyrningssystem, och

att uppföljning av mål/handlingsplaner skall göras i nämndernas bokslut från och med bokslut 2001.

________________________

Kf § 55                             99.079-908 Ks

Slutrapport samt slutredovisning av år 2000-problematiken

Föreligger slutrapport samt slutredovisning av år 2000-problematiken.

Tanum kommun startade tidigt förberedelsearbetet inför 2000-skiftet. Problemen togs första gången upp för politiskt beslut i november 1997.

Försörjning med värme, el, vatten och telefoni är viktiga för alla människor. Även kommunens egen verksamhet är helt beroende av att dessa tjänster fungerar. När det gäller el och telefoni ligger ansvaret utanför kommunen. Vattenförsörjningen är däremot kommunens ansvar dels för vårdinstitutionerna dels för den stora mängd hushåll, som är anslutna till de kommunala vattensystemen. En fungerande räddningstjänst med fungerande larmsystem är nödvändiga för människors trygghet.

Kommunens 2000-grupp studerade vad som skulle hända om el, telefoni och vatten försvann. För att få grepp om komplicerade verksamheter genomfördes övningar där ansvarig personal för bland annat vårdhem och hemtjänst fick arbeta sig igenom nödvändiga åtgärder för att hålla igång verksamheten under exempelvis längre strömavbrott. Under detta arbete identifierades flera vitala delfunktioner där osäkerhet fanns om utrustningen skulle klara övergången på grund av datorkrångel.

Elförsörjningen stod högt på prioriteringslistan. Kontakter togs med de elbolag, som ansvarade för elförsörjning till abonnenter i Tanums kommun. Garantier gavs på att elförsörjningen inte skulle påverkas i samband med årsskiftet. Kommunen beslöt trots försäkringar att öka säkerheten ytterligare. Målet var att förbereda alla äldreboenden och hela vattenförsörjningen med möjligheter till reserveldrift.

Som liten kommun kunde Tanum endast i begränsad omfattning genomföra testning av system. Kommunen var till stor del beroende av tillverkares och leverantörers information.

En lång rad system måste bytas ut. Det gällde bland annat delar av räddnings-tjänstens larmsystem, vissa patientlarm hos hemtjänsten, styrsystem i några VA-anläggningar, delar av lås- och larmsystemet, växeln i kommunhuset med hänvisningssystem. Även för datasystemen gjordes nyinköp och moderniseringar.

Det kan tyckas som det var en oändlig mängd av mer eller mindre kostsamma åtgärder som skulle genomföras och det fanns en definitiv tidsgräns: den siste december 1999. Då arbetet startade i god tid kunde en del av åtgärderna planeras in som tidigarelagda delar av det pågående underhålls- och moderniserings- programmet. Den 31 december vart allt klart för det slutgiltiga testet!

Någon timma in på det nya året gjordes en rundringning till de ansvariga för de olika verksamheterna - det var bara positiva besked! Räddningstjänsten fick in ett enda larm under nyårsdygnen och det gällde ett stearinljus som stått för nära en brandvarnare!

Även skottdagen den 29 februari förlöpte utan missöden i Tanums kommun.

I budgeten för 1999 upptogs 3 000 tkr för åtgärder som behövde vidtas för att förhindra problem vid övergången till år 2000. Den totala kostnaden för åtgärderna blev 2 211 kr.

Specifikation av kostnaderna:

Servrar och nätverk 539 tkr
Ärendehanteringssystem 355 tkr
Larm, räddningstjänsten 72 tkr
Trygghetslarm äldreomsorgen 80 tkr
Uppgradering telefonväxel 417 tkr
Lås- och larmsystem 20 tkr
Reservkraft 781 tkr
Reservkraft statsbidrag -248 tkr
Information 44 tkr
Driftkostnader (revision, teleabonnemang mm) 151 tkr
Summa 2 211 tkr

Eftersom inget hände var det kanske onödigt arbete och bortkastade pengar att genomföra 2000-programmet?

Vid genomgång av sammanställningarna över till 2000-delegationen inrapporterade incidenter i samband med årsskiftet och skottdagen kan man konstatera att det har varit problem just med sådana system som blev upp-graderade eller utbytta i Tanums kommun.

Här följer några exempel på incidenter som Sveriges kommuner redovisat till 2000-delegationen: låssystem i äldreboende fungerade ej, störningar i hänvisningsdator för växel, trygghetslarm fungerade ej, störningar i servrar, felfunktioner i ekonomisystem.

I 2000-delegationens rapporter redovisas även en lång rad incidenter i system hos såväl statliga myndigheter, landsting som inom näringslivet. Dessutom görs internationella utblickar, som visar på en lång rad allvarliga haverier, inte minst i u-länder.

Tanums kommun klarade sig alltså utan 2000-problem. Under det arbete som gjorts fram till årsskiftet hade en lång rad äldre system bytts ut, system som ändå snart skulle fallit för åldersstrecket. Kommunen har nu uppdaterat beredskaps-planer och personalens medvetenhet om hur organisationen kan fungera i en stressituation har höjts. Inget allvarligt hände vid 2000-skiftet - men om något händer efter nyårshelgen år 2000 står kommunen bättre rustad än förut att möta påfrestningarna.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 156

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning och slutrapport avseende åtgärder vid milleniumskiftet, och

att överskottet, 789 tkr, överförs till Eget kapital

________________________

Kf § 56                                 2000.008-200 Ks

Slutredovisning om- och tillbyggnad av Lurs skola

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga om- och
till Lurs skola.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 135 har 800 000 kronor anslagits för åtgärderna och enligt beslut den 16 december 1996, § 106 har ytterligare 1 700 000 kronor anslagits. Totalt har 2 500 000 kronor anslagits för etapp 1.

Ombyggnaden har bestått i att den dåvarande gymnastiksalen byggdes om till klassrum och wc m m, samt upprustning av skolan i övrigt.

För etapp 2 beviljades medel av kommunfullmäktige den 25 augusti 1997, § 73 med 1 380 000 kronor. Om- och tillbyggnaden har omfattat ny gymnastiksal samt ombyggnad av dagcentralen Backsippan för skolans verksamhet.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 4 040 000:-
Budgeterade investeringsinkomster -160 000:-
Budgeterade nettoinvesteringsutgifter 3 880 000:-
Redovisade investeringsutgifter 4 217 924:-
Redovisade investeringsinkomster -128 700:-
Redovisade nettoinvesteringsutgifter 4 089 224:-
Underskott 209 224:-

Kommentar till budgetunderskottet

Vid fastighetsnämndens möte den 3 november 1998, § 98, redovisades att kvarstående arbeten, installation av brandlarm samt lås- och inbrottslarm till en kostnad av 275 000 kronor inte rymdes inom tilldelat anslag. Fastighetsnämnden beslutade att slutföra projektet och därefter slutredovisa.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 13 april 2000, § 63

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontorets yttrande

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 8 maj 2000 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 17 maj 2000, § 122

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Lurs skola, och

att investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

_________________________

Kf § 57                             2000.366-726 Ks

Förskoleavdelning i Grebbestad

Föräldrakooperativet Soltomten har inkommit med anhållan om ökat driftsbidrag med 120 000 kronor/år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 mars 2000, § 31, att avslå framställan.

Den 5 april 2000 fördes diskussion mellan representanter för föräldrakooperativet Soltomten och barn- och utbildningsnämndens presidium samt förvaltningschef och samordningschef angående förutsättningarna för fortsatt kooperativ verksamhet i Grebbestad. Representanterna informerade kommunen om att nedläggning av kooperativet Soltomten nu planeras. Två extra föreningsstämmor kommer att avgöra om kooperativet läggs ned eller ej.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott diskuterade den 17 april 2000, hur barnomsorgen skall lösas i Grebbestad. Samordningschefen redovisade kösituationen till de olika barnomsorgsformerna samt kostnader för respektive verksamhetsform.

Representant från föräldrakooperativet styrelsen för Soltomten, Håkan Kellgren, gav vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 maj 2000 en muntlig information om den ekonomiska situationen för föräldrakooperativet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 maj 2000, § 48,

att inrätta ytterligare en förskoleavdelning i Grebbestad,

att föreslå kommunfullmäktige besluta om inrättande av permanent förskoleavdelning i Grebbestad från och med 1 augusti 2000 och

att hos kommunfullmäktige äska om tilläggsanslag för drift av ovanstående avdelning med ytterligare cirka 58 000 kronor för perioden augusti till och med december år 2000.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 157

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att inrätta en permanent förskoleavdelning i Grebbestad från och med den 1 augusti 2000, och

att eventuella kostnader för den inrättade förskoleavdelningen prövas i samband med bokslutet för år 2000.

________________________

Kf § 58                                 2000.365-725 Ks

Fritidshemsavdelning i Rabbalshede

Barnomsorg och skolbarnsomsorg inom Rabbalshede rektorsområde bedrivs i familjedaghem. Det är mycket svårt att få nya dagbarnvårdare inom området, liksom på andra ställen i kommunen.

Från och till kommer önskemål från föräldrar om att de vill ha förskoleplatser och fritidshem för sina barn. Underlaget för att starta andra verksamheter inom området har hittills inte varit tillräckligt stort för att kunna göra detta. Då nu frågan om fritidshem uppkommit på nytt har rektor Karin Gabrielsson sänt ut en intresseanmälan till föräldrar för att få veta om det nu finns tillräckligt många intresserade. Det bör finnas cirka 12 barn för att starta denna verksamhet. Verksamheten skulle då kunna bedrivas i skolan och finansieras genom prestationsanslag.

För att lösa ovanstående problem föreslås att verksamhetsformen byts från familjedaghem till fritidshem under förutsättning att tillräckligt många elever finns.

Prestationsanslag för fritidshem utgör 29 347 kronor per plats. Prestationsanslag för familjedaghem utgör 28 456 kronor per plats.

Rektor Karin Gabrielsson har mottagit intresseanmälningar från föräldrar till 15 barn vad gäller önskemål om fritidshemsplatser.

Om beslut fattas att starta fritidshem i Rabbalshede från hösten år 2000, kan verksamheten drivas med prestationsanslag. Denna förändring innebär för barn- och utbildningsnämnden en utökad möjlighet att tillgodose föräldrars önskemål om fritidshemsplatser utan någon extra kostnad. Dessutom innebär ett fritidshem i området att platser frigörs i familjedaghem så att fler yngre barn kan placeras där.

För Tanums kommun innebär denna verksamhetsförändring en ökning av kostnaden med 891 kronor per barn och helår och därmed för 15 barn totalt 14 000 kronor per helår.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 maj 2000, § 53,

att inrätta en fritidshemsavdelning i Rabbalshede,

att föreslå kommunfullmäktige besluta om inrättande av permanent fritidshemsavdelning i Rabbalshede från och med 1 augusti 2000, och

att kostnad för perioden augusti till och med december år 2000 finansieras inom ram genom prestationsanslaget för familjedaghem.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 158

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att inrätta en permanent fritidshemsavdelning i Rabbalshede från och med den 1 augusti 2000, och

att kostnaden för perioden augusti till och med december år 2000 finansieras inom ram genom prestationsanslaget för familjedaghem.

________________________

Kf § 59                                  2000.001-111 Ks

Val av ny ledamot i valnämnden efter Ruben Ivarsson (Kd)

Ruben Ivarsson (Kd) har den 31 maj 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden.

Kristdemokraterna Tanum föreslår att Ivar Ivarsson (Kd) utses till ny ledamot efter Ruben Ivarsson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 159

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Ruben Ivarsson från uppdrag som ledamot i valnämnden, och

att utse Ivar Ivarsson (Kd) till ny ledamot i valnämnden efter Ruben Ivarsson.

_______________________

Kf § 60                         2000.001-111 Ks

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ruben Ivarsson (Kd)

Ruben Ivarsson (Kd) har den 31 maj 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna Tanum föreslår att Ivar Ivarsson (Kd) utses till ny ersättare efter Ruben Ivarsson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 160

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Ruben Ivarsson från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, och

att utse Ivar Ivarsson (Kd) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ruben Ivarsson.

_______________________

Kf § 61                             2000.001-111 Ks

Val av ny ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB efter Ruben Ivarsson (Kd)

Ruben Ivarsson (Kd) har den 31 maj 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB.

Kristdemokraterna Tanum föreslår att Ivar Ivarsson (Kd) utses till ny ersättare efter Ruben Ivarsson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 7 juni 2000, § 162

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Ruben Ivarsson från uppdrag som ersättare i styrelsen för Tanums Bostäder AB, och

att utse Ivar Ivarsson (Kd) till ny ersättare i styrelsen Tanums Bostäder AB efter Ruben Ivarsson.

_______________________

Kf § 62                          2000.001-111 Ks

Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Gösta Andreasson (Kd)

Gösta Andreasson (Kd) har den 13 juni 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.

Kristdemokraterna Tanum föreslår att Ivar Ivarsson (Kd) utses till ny ledamot efter Gösta Andreasson.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag den 21 juni 2000, § 181

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Gösta Andreasson (Kd) från uppdraget som ledamot av tekniska nämnden, och

att utse Ivar Ivarsson (Kd) till ny ledamot av tekniska nämnden efter Gösta Andreasson.

__________________________

Kf § 63                              2000.001-111 Ks

Val av ny ersättare i valberedningen efter Gösta Andreasson (Kd)

Gösta Andreasson (Kd) har den 13 juni 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen.

Kristdemokraterna Tanum föreslår att Ivar Ivarsson (Kd) utses till ny ersättare efter Gösta Andreasson.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag den 21 juni 2000, § 182

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Gösta Andreasson (Kd) från uppdraget som ersättare i valberedningen, och

att utse Ivar Ivarsson (Kd) till ny ersättare i valberedningen efter Gösta Andreasson.

___________________________

Kf § 64                         2000.001-111 Ks

Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Gösta Andreasson (Kd)

Gösta Andreasson (Kd) har den 13 juni 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Kristdemokraterna Tanum föreslår att Ruben Ivarsson (Kd) utses till ny ersättare efter Gösta Andreasson.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag den 21 juni 2000, § 183

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Gösta Andreasson (Kd) från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, och

att utse Ruben Ivarsson (Kd) till ny ersättare efter Gösta Andreasson.

_______________________

Kf § 65                         2000.001-111 Ks

Begäran om röstsammanräkning efter Gösta Andreasson (Kd)

Gösta Andreasson (Kd) har den 13 juni 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Gösta Andreasson (Kd) från uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige, och

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Gösta Andreasson (Kd).

__________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.15
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Birgit Ekholm och Rolf Hermansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 3 juli 2000, klockan 15.30
§§ 47-65
Underskrifter Sekreterare...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman...................................... ………………………………...
/Birgit Ekholm/ /Rolf Hermansson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2000-06-26
Anslaget uppsatt 2000-07-10 Anslaget nedtages 2000-07-31
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift .............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo