Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-05-15

§§ Ärenden
37 Laga ordning
38 Förslag till kompletteringsbudget 2000
39 Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1999
40 Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 2:1, lotten T
41 Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 2:1, lotten R
42 Anhållan om förvärv av Tanum Ryland 3:2
43 Förslag till arrendeavtal för småbåtshamn i Grebbestad
44 Gästhamnsavgifter Resö
45 Samordning av anropsstyrd trafik
46 Översyn av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd

Kf § 37

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_________________________

Kf § 38                     2000.019-923 Ks

Förslag till kompletteringsbudget 2000

Förslag till kompletteringsbudget 2000 har utarbetats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 88.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget 2000,

att fastställa bilagda förslag till reviderad investeringsplan 2000,

att Tanums kommun tar över ansvaret för lån från Tanums Bostäder AB med 42 mkr,

att låneskulden (långfristiga lån) för år 2000 inte får överstiga 284 100 tkr, och

att godkänna att barn- och utbildningsnämnden från den 1 juli 2000 startar upp en förskoleavdelning i Hamburgsund, samt att kostnader för denna under 2000 skall täckas inom ram.

________________________

Kf § 39                     99.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1999

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 89.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_______________________

Kf § 40                              2000.259-213 Ks

Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 2:1, lotten T

Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Tanums kommun och Havstens Fastighetsförvaltning AB avseende försäljning av del av kommunens fastighet Grebbestad 2:1, lotten T. Förslag till köpekontrakt bilaga.

Enligt köpekontraktet överlåter kommunen lotten T, avstyckning från fastigheten Grebbestad 2:1, till en köpeskilling av 722 500 kronor.

Tomten ingår i västra delen av hamnplanen och har en areal på 7 225 m2.

Avgifter för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ingår ej i köpeskillingen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 90.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kostnaderna för lantmäteri-förrättningen betalas av köparen.

Bengt Mattsson (Fp) yttrar sig.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Katarina Schewenius-Lundins förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Grebbestad 2:1, lotten T, till Havstens Fastighetsförvaltning AB enligt bilagda köpekontrakt,

att tomten försäljs till en köpeskilling av 722 500 kronor,

att avgifter för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av kommunen.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_________________________

Kf § 41                         2000.258-212 Ks

Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 2:1, lotten R

Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Tanums kommun och Havstens Fastighetsförvaltning AB avseende försäljning av del av kommunens fastighet Grebbestad 2:1, lotten R. Förslag till köpekontrakt bilaga.

Enligt köpekontraktet överlåter kommunen lotten R, avstyckning från fastigheten Grebbestad 2:1, till en köpeskilling av 575 000 kronor.

Tomten ingår i västra delen av hamnplanen och har en areal på 1 446 m2

Avgifter för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ingår ej i köpeskillingen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 91.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kostnaderna för lantmäteriförrättningen betalas av köparen.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Katarina Schewenius-Lundins förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Grebbestad 2:1, lotten R, till Havstens Fastighetsförvaltning AB enligt bilagda köpekontrakt,

att tomten försäljs till en köpeskilling av 575 000 kronor,

att avgifter för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av kommunen.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_________________________

Kf § 42                         2000.107-213 Ks

Anhållan om förvärv av del av Tanum Ryland 3:2

xx, företrädare för Bohlins Fastighetsförvaltnings AB, ägare till GT-Däck och fastigheten Tanum Tanumshede 2:61, har i skrivelse den 3 februari 2000 begärt att av kommunen få förvärva den del av fastigheten Tanum Ryland 3:2 som gränsar till fastigheten Tanum Tanumshede 2:61.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 21 februari 2000 angivit att det aktuella markområdet av Tanum Ryland 3:2 i dag används som upplag för samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att flytta materialen till det samlade området för förrådsverksamhet som förvaltningen hyr av xx (f d Telaris).

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker försäljning av aktuellt markområde.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 92.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kostnaderna för lantmäteriförrättningen betalas av köparen.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsen förslag och Katarina Schewenius-Lundins förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av Tanum Ryland 3:2 till Bohlins Fastighetsförvaltning AB,

att köpeskillingen skall vara 60 kronor per m2 mark, och

att kostnaden för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av kommunen.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

__________________________

Kf § 43                          2000.284-215 Ks

Förslag till arrendeavtal för småbåtshamn i Grebbestad

Föreligger förslag till arrendeavtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Nyborgs Länsservice Aktiebolag, under namnändring till Svinnäs Marin AB. Förslag till arrendeavtal bilaga.

Avtalet innebär att kommunen utarrenderar mark- och vattenområde på fastigheten Tanum-Gissleröd 1:81 för uppförande och drift av anläggning för drivmedelsförsäljning och småbåtshamn.

Arrendeområdet begränsas av markeringar på karta bifogat avtalet.

Avtalet gäller under tiden 2000-05-01---2025-04-30.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 maj 2000, § 46, bland annat

att godkänna det förelagda förslaget, och

att överlämna det till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 15 maj 2000, § 120.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Helene Arvidsson (Fp) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Kronlund (S), Ronny Larsson (S) och Bengt Widengård (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreliggande förslag till arrendeavtal med Nyborgs Länsservice Aktiebolag, under namnändring till Svinnäs Marin AB, och

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att göra eventuella erforderliga förändringar i avtalet.

__________________________

Kf § 44                         2000.235-431 Ks

Gästhamnsavgifter Resö

Kultur- och fritidsnämnden har i samband med byggnation av Resö Hamnhus på Hamneholmen fått möjligheter att hyra lokaler till gästhamnen för att kunna erbjuda dusch- , toalett- och tvättmöjligheter för gästande båtturister.

Kultur- och fritidsnämnden vill därför anpassa avgifterna i Resö Gästhamn till samma nivå som gäller i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 mars 2000, § 26,

att föreslå kommunfullmäktige att förändra gästhamnsavgiften i Resö enligt följande:

för båtar max 9,99 m 72 kr exkl moms
för båtar 10,0–12,0 m 88 kr exkl moms
för fartyg över 12,0 m 144 kr exkl moms

att de nya avgifterna skall gälla från färdigställandet av serviceanläggningen,

vilket beräknas till midsommar 2000.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 93.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Widengård (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ändrade gästahamnsavgifter på Resö enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.

_________________________

Kf § 45                          99.577-462 Ks

Samordning av anropsstyrd trafik

I Tanums kommun utgörs den kommunalt finansierade anropsstyrda trafiken av färdtjänst, kompletteringstrafik och viss skolskjutstrafik med lättare fordon. Trafiken utförs i huvudsak av Taxi och utgår endast vid beställning av resa. Härutöver finns sjukresor som finansieras av Regionen.

Omsorgsnämnden ansvarar för färdtjänsten och upphandlar samt administrerar själv trafiken. Barn- och utbildningsnämnden handhar på motsvarande sätt skolskjutstrafik med lättare fordon.

Kommunstyrelsen ansvarar för kompletteringstrafiken. Trafiken upphandlas och administreras av Västtrafik Fyrbodal AB för kommunens räkning.

Västtrafik AB erbjöd under hösten 1999 kommunerna inom upptagningsområdet för Västtrafik Fyrbodal att ansluta sig till ett upphandlings- och samordnings-projekt för anropsstyrd trafik, det så kallade Dalslandsprojektet.

Dalslandsprojektet innebär att Västtrafik AB på uppdrag av Dalslands-kommunerna och Regionen upphandlar och samordnar samtliga anropsstyrda transporter, det vill säga färdtjänst, sjukresor, kompletteringstrafik samt skolskjutsar med lättare fordon.

I en första etapp har kommunerna inom upptagningsområdet för Västtrafik Fyrbodal erbjudits att ansluta sig till samordnad upphandling av anropsstyrd trafik.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 1999, § 301,

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om uppdrag till Västtrafik AB att upphandla och slutföra upphandling av anropsstyrd trafik i Tanums kommun.

Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 1999, § 62,

att Tanums kommun ansluter sig till Västtrafik AB:s samordnade upphandling av anropsstyrd trafik.

Genom att kommunen givit Västtrafik AB i uppdrag att för kommunens räkning upphandla den anropsstyrda trafiken får kommunen option på de avtal som tecknats. Deltagandet i den samordnade upphandlingen innebär inga förpliktelser eftersom kommunen kan välja att inte utlösa optionen.

Kommunen står nu inför valet att välja utnyttja optionen eller upphandla trafiken på egen hand. Om kommunen i nuläget väljer att inte låta Västtrafik AB upphandla trafiken dröjer det fem år innan nästa möjlighet ges.

Om kommunen väljer att utlösa optionen måste kommunen teckna avtal med Västtrafik AB om anslutning till beställningscentral för samordning av trafiken. Tecknande av sådant avtal skall göras senast under våren år 2000. Avtalet gäller sedan under 5 år.

Kommunens nuvarande färdtjänstavtal gäller till och med den 30 juni 2000 efter omsorgsnämndens beslut att förlänga avtalet med fyra månader.

Förslag till avtal

Västtrafik har inkommit med förslag till avtal om drift av beställningscentral samt upphandling av anropsstyrd trafik med mera. Förslag till avtal bilaga.

Västrafik har härvid också inkommit med förslag till beslut enligt nedan.

Ansvar och avtal

att ansvaret för att bevilja färdtjänst och riksfärdtjänst ligger kvar i kommunen,

att avtal träffas med Västtrafik om samordning av anropsstyrda resor samt därigenom avropar genomförd upphandling av anropsstyrd trafik,

att avtalet gäller from 2000-07-01 till och med 2005-04-30. Avtalet förlängs därefter automatiskt med tre år i sänder om inte någondera part säger upp avtalet tolv månader före avtalstidens slut. Avtalet upphör att gälla om huvudmannaskapet för färdtjänst förändras under avtalsperioden enligt bifogat avtal.

Beställningscentral

att avtal träffas med Västtrafik om drift av beställningscentral/er för anropsstyrd trafik m m. Beställningscentralens organisation beslutas av Västtrafik,

att alla anropsstyrda transporter skall samordnas i beställningscentral. Med anropsstyrda resor avses bl.a. färdtjänst, riskfärdtjänst med bil, kompletteringstrafik, eventuell flexlinje och transporter med taxameterfordon för skola, särskola omsorg m m,

Trafikplanering

att en trafikförsörjningsplan upprättas i samråd med Västtrafik som initierar och tar ansvar för samordning av arbetet,

att kommunens arbete med trafik bör samlas till en gemensam enhet eller samordnas på annat sätt för att underlätta samarbete och kontakter mellan kommunen och trafikhuvudmannen,

Färdtjänstregler

att kommunen deltar i fortsatt arbete för att uppnå en harmonisering av regelverket för färdtjänst inom Västtrafik Fyrbodalområdet,

att kommunerna i fyrbodalområdet samråder om tillämpningsfrågor och handläggning av färdtjänstfrågor för att säkerställa en likartad bedömning i hela området,

att ett nytt regelverk för färdtjänst skall vara klart senast 2000-10-31 för att kunna tillämpas från och med januari 2001,

att i avvaktan på att ett gemensamt regelverk fastställs måste lokala avgiftssystem som innehåller rabatter samt taxameterbaserade avgiftssystem ändras då kommunen går in i beställningscentralen,

att i avvaktan på att ett gemensamt regelverk fastställs tillämpas för beräkning av egenavgift följande: kollektivtrafikens kontantpris plus en viss procentsats. Denna procentsats skall beräknas så att den i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med dagens medelkostnad för egenavgiften i kommunen,

Ekonomi

att 25 procent av den besparing som minskade transportkostnader genom samordning av den anropsstyrda trafiken kan ge, får användas av Västtrafik Fyrbodal för handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningarna baseras på föregående års transportkostnader. Prioritering av handikappåtgärder sker i samband med upprättandet av trafikförsörjningsplanen,

att gemensamma kostnader för administration och beställningscentral för anropsstyrd trafik fördelas med 40% på Västra Götalandsregionen och 60% på de kommuner som ingår i beställningscentralen,

att kommunernas andel av kostnaden för administration och beställningscentral fördelas på respektive kommun med 50% efter antal resor och 50% efter antalet invånare,

att kostnader för anropsstyrda transporter fördelas på kommunerna och Västra Götalandsregionen utifrån faktisk kostnad (utnyttjad tid/fordonsresurs) för de resor som utförts för respektive kommun/region,

att kommunen noga följer den anropsstyrda trafikens utveckling och därmed sammanhängande fördelning av kostnader under avtalsperioden. Västtrafik ansvarar för att ta fram erforderligt uppföljningsunderlag.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 17 april 2000, § 38,

att utlösa optionen, och

att ansluta sig till Västtrafik AB:s beställningscentral för samordning av trafiken.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 26 april 2000, § 52,

att godkänna ovanstående att-satser och överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 94.

att godkänna bilagda avtal om drift av beställningscentral för anropsstyrd trafik samt upphandling av anropsstyrd trafik, och

att i övrigt godkänna Västtrafik AB:s samt omsorgsnämndens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar följande förändringar i kommunstyrelsens förslag till beslut:

att godkänna bilagda avtal om drift av beställningscentral för anropsstyrd trafik samt upphandling av anropsstyrd trafik för omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen,

att i övrigt godkänna Västtrafik AB:s samt omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra eventuella erforderliga förändringar i avtalet.

Anita Andersson (S) och Bertil Gedda (C) yttrar sig.

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och Bengt Mattssons förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Bengt Mattssons förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda avtal om drift av beställningscentral för anropsstyrd trafik samt upphandling av anropsstyrd trafik för omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen,

att i övrigt godkänna Västtrafik AB:s samt omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra eventuella erforderliga förändringar i avtalet.

______________________

Kf § 46                         99.480-745 Ks

Översyn av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd

En parlamentarisk arbetsgrupp har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat riktlinjer för serveringstillstånd.

Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige den 4 mars 1996, § 21.

Arbetsgruppen har härefter lämnat förslag till reviderade riktlinjer.

Kommunfullmäktige godkände förslag till reviderade riktlinjer den 21 april 1997.

Föreligger nu förslag att vidta ny översyn av riktlinjerna.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 1999, § 43,

att via remissförfarande efterhöra partigruppernas, polismyndighetens samt miljö- och hälsoskyddsavdelningens synpunkter samt eventuella förslag till förändringar av nuvarande riktlinjer.

Föreligger nu förslag till reviderade riktlinjer. Nu gällande riktlinjer har varit på remiss hos partigrupperna, polismyndigheten samt miljö- och byggnadsnämnden, förslaget bilaga.

Föreliggande förslag till reviderade riktlinjer har utarbetas av tillsynsgruppen för alkoholärenden, där bland annat företrädare för räddningstjänsten, miljö-avdelningen, polisen samt alkoholhandläggaren deltagit.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 april 2000, § 95.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkända bilagda förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Tanums kommun.

________________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Birgit Ekholm och Kerstin Danielsson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 22 maj 2000, klockan 15.30
Underskrifter Sekreterare........................................................... §§ 37-46
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman...................................................... ………………………………...
/Birgit Ekholm/ /Kerstin Danielsson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2000-05-15
Anslaget uppsatt 2000-05-25 Anslaget nedtages 2000-06-15
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ........................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo