Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-04-17

§§ Ärende
23 Laga ordning
24 Allmän frågestund
25 Svar på motion från Ronny Larsson (S) om byggande av Inlines-/skateboardbana
26 Bokslut 1999
27 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1999
28 Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 1:214, samt del av 1:189 och 1:213 av TBAB
29 Förslag till revidering av räddningstjänstplan
30 Avgift för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
31 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter, lekmanna-revisorer samt lekmannarevisorssuppleanter i Tanums Bostäder AB från ordinarie bolagsstämma 2000 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003
32 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag från ordinarie bolagsstämma 2000 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003
33 Entledigande från uppdraget som ledamot och val av ny ledamot i kommunstyrelsen
34 Entledigande från uppdraget som ombud och val av nytt ombud vid länsmöte och förbundsmöte
35 Entledigande från uppdraget som ersättare och val av ny ersättare i styrelsen för Tanums kommunala Förvaltnings- och utvecklingsbolag
36 Redovisning av obesvarade motioner

Kf § 23

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_________________________

Kf § 24

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges behandling av kommunens bokslut med årsredovisning har allmänheten beretts tillfälle att ställa frågor som rör bokslutet.

Från allmänheten har inte inkommit några frågor. Ej heller har muntliga frågor ställts vid sammanträdet.

______________________

Kf § 25                     98.572-373 Ks

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om byggande av Inlines-/skateboardbana

Ronny Larsson har den 20 augusti 1998 inlämnat en motion om byggande av Inlines-/skateboardbana. Motionen bilaga.

Motionen avslutas med förslag om

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att eventuellt tillsammans med föreningar anlägga Inlines-/skateboardbana/banor i kommunen.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 24 augusti 1998, § 49,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 1998, § 285,

att remittera motionen till fritids- och skärgårdsnämnden.

Fritids- och skärgårdskontoret har den 7 december 1998 inkommit med yttrande i ärendet.

Arbetsutskottet beslutade den 27 januari 1999, § 10,

att uppdra åt fritidsassistenten att inventera behovet av, samt tänkbara lägen för Inlines-/skateboardbanor i kommunen, och

att fritidsassistentens utredning föreläggs kultur- och fritidsnämnden innan överlämnande till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 1999, § 30,

att delegera åt ordföranden och hamnchefen att utforma ett svar från kultur- och fritidsnämnden i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden har härefter den 21 juni 1999, § 54, beslutat,

att uppdra åt förvaltningschefen att tillsammans med fritidsassistenten och presidiet utforma ett förslag som tillställes kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande

I yttrande inkommet den 28 september 1999 meddelar kultur- och fritidsförvaltningen att behovet av Inlines-/skateboardbanor för närvarande är störst i Hamburgsund och Grebbestad.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunen upprustar banorna vid skolan i Hamburgsund där det föreligger ett behov av att byta ut samtliga 12 ytterskivor till en ungefärlig kostnad av 5-8 000 kronor.

I Grebbestad har lämplig yta för bana sökts. Alternativen har främst varit vid den gamla återvinningsstationen intill Hamnplanen och vid den nya utfyllda ytan söder om vägen till Siljevi idrottsplats. Båda alternativen har dock dessvärre fallit bort av olika skäl, försäljning lär vara på gång och området är avsett för bostäder och handel. Ungdomarna anser dessutom att området vid Siljevi ligger alltför ocentralt. Utifrån detta ses i nuläget ingen annan lösning i Grebbestad än att ungdomarna tills vidare få nyttja fria ytor på Hamnplanen för sina åkaktiviteter.

Samtidigt är det angeläget att lösa behovet mer permanent än att som i nuläget då ungdomarna skyfflas från den ena till den andra platsen.

Beträffande Tanumshede pågår en diskussion där det först avses att ta upp en dialog med enskilda personer samt med samhällsföreningen innan förslag avges.

Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 1999, § 66

att återremittera ärendet till kommunkansliet.

Kultur- och fritidschefen har den 13 mars 2000, inkommit med kompletteringar i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering i kommunen angående behov av och önskemål om Inlines-/skateboardbanor.

Inventeringen har gett resultatet att:

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 mars 2000, § 59.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) tackar för svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att kultur- och fritidsförvaltningens yttrande utgör svar på motionen, och

att motionen därmed är besvarad.

________________________

Kf § 26                                 2000.012-923 Ks

Bokslut 1999

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 1999 till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 mars 2000, § 60.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Ronny Larsson (S), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Alf Jonasson (S) och John-Rune Forsberg (M) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att nedskrivning sker av anläggningstillgångar med 483 tkr,

att extra avskrivning av anläggningstillgångar sker med 3 894 tkr,

att ge aktieägartillskott med 28 891 tkr till Tanums Bostäder AB,

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i ny räkning 2000, och

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för 1999.

______________________

Kf § 27                 2000.231-922 Ks

Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1999

Kommunens revisorer har den 3 april 2000 inkommit med revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamheter för år 1999.

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna Berit Carlsson, Sture Olsson, Lars Hognert och Jan Kronlund har granskat nämnders och styrelsers verksamhet och räkenskaper för 1999. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och vägledande principer för kommunal revision.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt vid revisionen i enlighet med fastställd revisionsplan.

Revisorerna tillstyrker att styrelserna, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ansvarsfrihet beviljas styrelserna, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

____________________________

Kf § 28                 2000.181-214 Ks

Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 1:214, samt del av 1:189 och 1:213 av TBAB

Tanums kommun har beslutat om att bygga upp ett Lärcentrum på Höjden i Tanumshede.

För ändamålet avses användas ett flerbostadshus på fastigheten Tanum Tanumshede 1:214.

Fastigheten ägs av Tanums Bostäder AB. Tanums Bostäder AB äger dessutom fastigheterna Tanum Tanumshede 1:189 och 1:213.

Fastigheten skall förvärvas av Tanums kommun från Tanums Bostäder AB genom fastighetsreglering.

Hela fastigheten Tanum Tanumshede 1:214 samt delar av fastigheterna 1:189 och 1:213 kommer genom fastighetsregleringen att överföras till kommunens fastighet Tanum Tanumshede 1:220. Se bifogad karta.

Fastigheten 1:214 och delarna av fastigheterna 1:189 och 1:213 har ett bokfört värde av 6 785 929 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 mars 2000, § 61.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att Tanums kommun genom fastighetsreglering förvärvar fastigheten Tanum Tanumshede 1:214, samt del av fastigheterna Tanum Tanumshede 1:189 och 1:213 av Tanums Bostäder AB för 6 785 929 kronor,

att fastighetsregleringslikviden på 6 785 929 kronor finansieras ur eget kapital, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga förändringar i överenskommelse om fastighetsreglering.

_______________________

Kf § 29 2000.051-176 Ks

Förslag till revidering av räddningstjänstplanen

Räddningschefen har den 12 januari 2000 inkommit med förslag till redaktionella ändringar av räddningstjänstplanen.

Räddningstjänsten har härvid varit i muntlig kontakt med Länsstyrelsen och Räddningsverket, vilka ej haft något att erinra mot föreslagna förändringar.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 februari 2000, § 16.

Kommunstyrelsens förslag den 22 mars 2000, § 62, i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreliggande förslag till revidering av räddningstjänstplanen.

___________________________

Kf § 30                 2000.106-338 Ks

Avgift för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem trädde i kraft år 1992. Bestämmelserna riktar sig i första hand till ägare av byggnader, som är skyldiga att låta kontrollera sina ventilationssystem. Kommunernas byggnadsnämnder skall svara för övervaktningen av lagens efterlevnad.

Regeringsrätten har nu i två domar, meddelade den 6 december 1999, slagit fast att byggnadsnämnd inte haft rätt att med stöd av 11 kap 5 § PBL att ta ut avgift för sin handläggning i form av registrering och registerhantering enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem.

Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem skall den eller de kommunala myndigheter som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen. I samband med tillkomsten av den aktuella lagstiftningen förutsattes, bland annat av Svenska Kommunförbundet, att kommunerna skulle kunna finansiera handläggningen av denna typ av ärenden genom avgifter med stöd av PBL.

Regeringsrätten konstaterar att avgiftsuttag enligt PBL förutsätter att det finns en sökande som ansökt hos nämnden om att denna skall utföra något, till exempel bevilja bygglov, upprätta någon handling eller vidtaga någon annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd. Det finns emellertid inte något lagstöd för att ta ut avgift för åtgärder föranledda av nämndens skyldighet att övervaka att fastighetsägarna fullgör sina skyldigheter enligt förordningen. Eftersom fastighetsägaren inte begärt att nämnden skall utföra någon sådan åtgärd saknas därför lagstöd för uttag av ifrågavarande avgifter. Genom regeringsrättens domar står det klart att det saknats stöd för att ta ut avgifter för registrering och registerhållning av besiktningsprotokoll. Utslaget har således betydelse för alla kommuner som har tagit ut avgift av fastighetsägare med anledning av tillsyn över ventilations-kontrollen.

Av Regeringsrättens domar följer att kommunen inte lagligen kan avgifts-finansiera den aktuella tillsynsverksamheten. Detta föranleder att kommunen måste fatta beslut om ändring av taxan på sådant sätt att avgift för registrering och registerhållning av ventilationskontrollen inte längre utgår. I avvaktan på taxeändringen bör nämnden, med hänsyn till regeringsrättens domar, underlåta att tillämpa taxan i aktuell del.

Avgiften som avser godkännande av sakkunnig berörs emellertid inte av regeringsrättens domar eftersom den avser en åtgärd som vidtas efter ansökan. Denna avgift skall alltså kvarstå i taxan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2000, § 30,

att hemställa att kommunfullmäktige ändrar taxan för byggnadsnämndens verksamhet på så sätt att avgiften i tabell 8 stryks, till den del den avser avgift för registrering och registerhållning av protokoll.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 23 februari 2000, § 15,

Kommunstyrelsens förslag den 22 mars 2000, § 63, i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S), Rolf Hermansson (C) och Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ändra taxan för byggnadsnämndens verksamhet på så sätt att avgiften i tabell 8 stryks, till den del den avser avgift för registrering och registerhållning av protokoll.

___________________________

Kf § 31                     2000.001-111 Ks

Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleanter i Tanums Bostäder AB från ordinarie bolagsstämma 2000 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

Enligt bolagsordningen för Tanums Bostäder AB skall styrelsen bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Vid valet av styrelse och revisorer från ordinarie bolagsstämma 1998 intill ordinarie bolagsstämma 1999 beslutade kommunfullmäktige den 20 april 1998, § 30

att styrelsen för Tanums Bostäder AB skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 1999, § 101

att ändra bolagsordningen för Tanums Bostäder AB.

Förändringen av bolagsordningen innebär bland annat att styrelseledamöter och suppleanter väljs för mandatperioden som gäller för allmänna val samt att det skall finnas två lekmannarevisorer och två lekmannarevisorssuppleanter.

Lekmannarevisorerna och suppleanterna för dessa skall väljas bland de personer som utsetts till kommunala revisorer eller revisorsersättare.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 15 mars 2000, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att till ledamöter och suppleanter för styrelsen för Tanums Bostäder AB utse följande personer

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Daniel Andersson (M) Bo Andersson (M)
Clas-Åke Sörkvist (C) Roy Hall (C)
Kurt Svedberg (Fp) Ruben Ivarsson (Kd)
Alf Jonasson (S) Ronny Larsson (S)
Sonja Hellberg (V) Öivind Renhammar (Mp)

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordförande och Kurt Svedberg (Fp) till vice ordförande, och

att till lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter utse följande personer

Lekmannarevisorer Suppleanter
Berit Carlsson (C) Lars Hognert (M)
Jan Kronlund (S) Sture Olsson (Fp)

_______________

Kf § 32                         2000.001-111 Ks

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag från ordinarie bolagsstämma 2000 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 1999, § 102, att ändra bolagsordningen för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag.

Förändringen innebär bland annat att det är bolagsstämman som utser auktoriserad revisor och suppleant för denne samt att det skall finnas en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Lekmannarevisorn och suppleanten skall väljas bland de personer som utsetts till kommunala revisorer eller revisorersättare.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 15 mars 2000, § 4.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att till lekmannarevisor i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag utse Berit Carlsson (C), med Jan Kronlund (S) som lekmannarevisorssuppleant.

__________________

Kf § 33                              2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ledamot och val av ny ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 99, att utse Nils Lago-Lengquist (M) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Nils Lago-Lengquist har i skrivelse av den 23 februari 2000 avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 15 mars 2000, § 5.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Nils Lago-Lengquist från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, och

att till ny ordinarie ledamot efter Nils Lago-Lengquist utse Kristina Frigert (M), med Nils Lago-Lengquist (M) som ersättare.

______________

Kf § 34 2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ombud och val av nytt ombud vid länsmöte och förbundsmöte

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 115, att utse Nils Lago-Lengquist (M) till ombud vid länsmöte och förbundsmöte.

Nils Lago-Lengquist har i skrivelse den 23 februari 2000 avsagt sig uppdraget som ombud vid länsmöte och förbundsmöte.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 15 mars 2000, § 6.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Nils Lago-Lengquist från uppdraget som ombud vid länsmöte och förbundsmöte, och

att till nytt ombud efter Nils Lago-Lengquist utse Kristina Frigert (M).

________________

Kf § 35 2000.001-111 Ks

Entledigande från uppdraget som ersättare och val av ny ersättare i styrelsen för Tanums kommunala Förvaltnings- och utvecklingsbolag

Nils Lago-Lengquist (M) har i skrivelse den 23 februari 2000 avsagt sig uppdraget som ersättare i Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 15 mars 2000, § 7.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att entlediga Nils Lago-Lengquist från uppdraget som ersättare i styrelsen för Tanums förvaltnings- och utvecklingsbolag, och

att till ny ersättare efter Nils Lago-Lengquist utse Kristina Frigert (M).

_________________

Kf § 36                                 2000.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga bilagda redovisning av obesvarade motioner till handlingarna.

______________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Per-Olof Hedemyr och Ann-Marie Olofsson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 25 april 2000, klockan 15.30.
Underskrifter

§§ 23-36

Sekreterare

/Ulf Björkman/

Ordförande

/Bengt Ekelund/

Justeringsman

/Per-Olof Hedemyr/

/Ann-Marie Olofsson/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2000-04-17
Anslaget uppsatt 2000-04-28 Anslaget nedtages 2000-05-19
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift

/Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo