Tanums kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE    2000-03-06

§§ Ärende
14 Laga ordning
15 Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) om hantering av överbliven mat
16 Svar på motion från Clas-Åke Sörkvist (C) om information till nyinflyttade
17 Förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Kuseröd 1:111
18 Förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Hamburgsund 17:21
19 Förslag till tomträttsavtal avseende fastigheten Grebbestad 2:406
20 Anhållan om förvärv av fastigheten Fåraby 1:93, Havstensund
21 Förslag till ny struktur på kommunförbunden i Västra Götaland
22 Slutredovisning – Ombyggnad av Gisslerödskolans f d lärarbostad, Grebbestad

Kf § 14

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

________________

Kf § 15                      2000.126-779 Ks

Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till kommunstyrelsens ordförande Bengt Matsson (Fp) om hantering av överbliven mat

Öivind Renhammar (Mp) har den 14 februari 2000 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hantering av överbliven mat. Frågan bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2000, § 3,

att frågan får framställas, och

att svar lämnas vid nästa sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) svarar muntligen på frågan.

Öivind Renhammar (Mp) tackar för svaret.

______________

Kf § 16                              99.199-951 Ks

Svar på motion från Clas-Åke Sörkvist (C) om information till nyinflyttade

Clas-Åke Sörkvist (C) har den 31 mars 1999 inkommit med motion om information till nyinflyttade. Motionen bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 34,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Handläggning

Bruttoinflyttningstalen till kommunen är relativt höga. Under den senaste femårsperioden har inflyttningstalen pendlat mellan cirka 520 och 580 personer per år.

Kommunkansliet har kontaktat Posten för att efterhöra om de kan ombesörja utskick av information till nyinflyttade kommuninvånare. Fördelen med detta förfaringssätt är att Posten via sitt adressregister kan begränsa utskicken genom att utskick görs till hushåll istället för personer.

Enligt muntlig prisuppgift från Posten kostar tjänsten 950 kronor per kvartal i startavgift. Härutöver tillkommer en kostnad per försändelse enligt följande.

Kostnad per adressuppgift 3:80 kr
Porto per försändelse (150 g A4) 16:40 kr

Kostnaderna inkluderar kuvertering.

Framtagande av material samt kostnader härför ansvarar kommunen för.

Informationsmaterialets innehåll bör kunna fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Materialet skickas lämpligen ut till nyinflyttade en gång per kvartal.

Ur postens hanteringssynpunkt är det möjligt att samordna information från kommunen samt Tanums Bostäder AB.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 26 januari 2000, § 1.

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 28, enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att skicka informationsmaterial till nyinflyttade en gång per kvartal via Posten, och

att motionen därmed är besvarad.

_______________________

Kf § 17                                      2000.114-213 Ks

Förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Kuseröd 1:111

Enligt § 16 i tomträttsavtalet har ett förslag till ändringsavtal för fastigheten Kuseröd 1:111 utarbetats. Förslag till ändringavtal bilaga.

Det ursprungliga tomträttsavtalet är upprättat den 6 maj 1991. Tomträtts-innehavaren, Catline Design och RGB Förvaltning AB, erlägger i dag en årlig avgäld på 18 650 kronor.

Enligt förslag till ändringsavtal skall den årliga avgälden för kommande avgäldsperiod, den 1 april 2001---31 mars 2011, uppgå till 24 375 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 29.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Kuseröd 1:111, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Kf § 18                          2000.113-215 Ks

Förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Hamburgsund 17:21

Ett förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Hamburgsund 17:21 har utarbetats. Förslag till ändringavtal bilaga.

Det ursprungliga tomträttsavtalet är upprättat den 1 april 1991. Tomträtts-innehavaren, Nolhôtten Marin HB, erlägger i dag en årlig avgäld på 7 308 kronor.

Enligt förslag till ändringsavtal skall den årliga avgälden för kommande avgäldsperiod, den 1 april 2001---31 mars 2011, uppgå till 15 000 kronor per år.

Vidare skall tilläggsöverenskommelse gälla genom ändring av § 3 i tomrättsavtalet.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 30.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Hamburgsund 17:21, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

_________________________

Kf § 19                          2000.112-213 Ks

Förslag till tomrättsavtal avseende fastigheten Grebbestad 2:406

Ändring av tomträttsavtal mellan Tanums kommun, ägare till fastigheten Grebbestad 2:406, och Hans Bergström Holding AB, Grebbestad.

Förslag till tomträttsavtal bilaga.

I tomrättsavtal daterat den 16 augusti 1999 och godkänt av kommunfullmäktige den 28 juni 1999, § 50, har § 1 avseende fastighetsbildningen ändrats. Ändringen innebär att fastigheten bildas genom fastighetsreglering istället för samman-läggning. Det nya avtalet är daterat den 13 januari 2000.

I övrigt överensstämmer tomträttsavtalet med tidigare tomträttsavtal.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 31.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ändring av tomträttsavtal mellan Tanums kommun och Hans Bergström Holding AB avseende fastigheten Grebbestad 2:406.

________________________

Kf § 20                              98.595-212 Ks

Anhållan om förvärv av fastigheten Fåraby 1:93, Havstensund

Janne och Jennie Jansson, Havstensund, har den 6 december 1999 inkommit med anhållan om förvärv av fastigheten Fåraby 1:93, Havstensund.

Paret anmälde i oktober 1991 sitt intresse för fastigheten.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet senast den 1 april 1998, § 107, och beslutade då

att i nuläget ej försälja fastigheten Fåraby 1:93, och

att ej heller arrendera ut fastigheten, eller del av fastigheten.

Paret Jansson meddelar nu att intresset för fastigheten kvarstår och att de är beredda att diskutera arrende eller köp av fastigheten.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 26 januari 2000, § 2.

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 32, enligt arbetsutskottet.

Jäv i kommunstyrelsen

Ronny Larsson (S) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Fåraby 1:93, Havstensund, cirka 200 m2, till Janne och Jennie Jansson för 50 000 kronor, och

att köparna står kostnaden för lantmäteriförrättningen.

Jäv i kommunfullmäktige

Ronny Larsson (S) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

________________________

Kf § 21                                      2000.067-976 Ks

Förslag till ny struktur på kommunförbunden i Västra Götaland

Kommunförbunden i Göteborgs och Bohus län respektive Älvsborg har den 14 januari 2000 inkommit med rekommendation om ny struktur på kommunförbunden i Västra Götaland.

Förslagsvis organiseras förbundsstrukturen så att fyra självständiga regionala förbund inrättas. Regionala förbund inrättas således för vart och ett av de geografiska områdena Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborgsregionen.

De fyra regionala kommunalförbunden avses ha likalydande skrivningar i sina stadgar vad gäller samverkan i en paraplyorganisation i frågor som berör samtliga kommuner i länet.

Det är avsikten att den nya organisationen successivt skall träda i kraft under år 2000 för att vara slutligt genomförd den 1 januari 2001.

I motsatts till Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg bildas ett helt nytt förbund för Fyrbodalsområdet. Planeringen för bildandet av det nya förbundet bör inriktas på en tidplan som i stort överensstämmer med avvecklingen av nuvarande förbund.

Kommunförbunden i Göteborgs och Bohus län respektive Älvsborg har i separata skrivelser till medlemskommunerna meddelat att extra förbundsmöten kommer att hållas för erforderlig behandling av frågor som rör avveckling av de båda förbunden. Om möjligt bör konstituerande möte för det nya förbundet hållas vid samma tillfälle. Kommunerna kan härvid utse samma ombud till såväl förbundsmöte som konstituerande möte.

Fullmäktigeförsamlingarna i Fyrbodalområdet föreslås besluta

att ingå som medlem i ett regionalt kommunförbund för Fyrbodalsområdet i Västra Götaland, bestående av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål,

att hos Svenska Kommunförbundet ansöka om godkännande att få tillhöra angivna regionala förbund såsom sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning omfattande annan region än ett län, och

att utse ombud för kommunen till konstituerande möte för bildandet av det nya förbundet till samma antal som kommunen utsett i nuvarande kommunförbund för innevarande mandatperiod.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 33.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bent Mattsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ingå som medlem i ett regionalt kommunförbund för Fyrbodalsområdet i Västra Götaland, bestående av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål,

att hos Svenska Kommunförbundet ansöka om godkännande att få tillhöra angivna regionala förbund såsom sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning omfattande annan region än ett län, och

att utse nedanstående personer till ombud för kommunen vid konstituerande möte för bildandet av det nya förbundet

Ordinarie Ersättare
Alf Jonasson (S) Bengt Karlsson (S)
Bengt Mattsson (Fp) Nils Olsson (Fp)
Clas-Åke Sörkvist (C) Rolf Hermansson (C)
Nils Lago-Lengqvist (M) Daniel Andersson (M)

________________________

Kf § 22                              2000.008-200 Ks

Slutredovisning – Ombyggnad av Gisslerödskolans f d lärararbostad, Grebbestad

Fastighetsnämnden har den 13 januari 1998, § 2, beslutat att f d lärarbostaden vid Gisslerödskolan skall byggas om.

Ombyggnaden omfattar plan 1-2 som iordningställs till förskoleverksamhet.

Ombyggnadsarbetena har slutbesiktigats och godkänts.

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 25 mars 1999, § 60, att för ombyggnad av plan 2 upphandla entreprenör för 465 000 kronor. I samband härmed påpekades att investeringsbudgeten på 1 mkr kommer att överskridas.

Nämnden beslutade därvid att överskridandet skulle finansieras genom upptagande av skuldebrev hos ekonomikontoret.

Slutkostnad för projektet är 1 391 460 kronor

Kostnadsredovisning
Upphandlad entreprenad plan 1 677 000 kronor (Fn 980611, § 56)
Upphandlad entreprenad plan 2 465 000 kronor (Tn 990325, § 60)
Tillkommande markarbeten 75 000 kronor
Byte avlopsstammar 115 000 kronor
Sanering fuktskada (entre) 48 000 kronor
Räntor och byggledning 11 460 kronor
Totalt 1 391 460 kronor

Tillkommande arbeten

Ekonomiskt utfall
Budgeterade investeringsutgifter 1.000.000 kronor
Bokförda investeringsutgifter 1.391.460 kronor
Underskott 391.460 kronor

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2000, § 11,

att upphäva nämndens beslut 990325, § 60 att uppta lån hos ekonomikontoret, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontorets yttrande

Ekonomikontoret meddelar att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 februari 2000, § 34.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Gisslerödskolans f d lärarbostad, Grebbestad, och

att investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

________________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson och Anita Andersson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 13 mars 2000, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare §§ 14-22
/Ulf Björkman/
Ordförande
/Bengt Ekelund/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/ /Anita Andersson/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2000-03-06
Anslaget uppsatt 2000-03-15 Anslaget nedtages 2000-04-05
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift . Kerstin Berius

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo