Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-02-14

§§ Ärenden
1 Laga ordning
2 Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) om RIV-projektet
3 Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) om hantering av överbliven mat
4 Prestationsanslag
5 Förslag till pensionsreglemente för förtroendevalda PRF-KL
6 Värmecentral i Tanumshede
7 Projekt Lärcentrum, Höjdenområdet i Tanumshede
8 Lokal förhandling om förlängning av sotningstaxa
9 Slutredovisning – gruppboende Berget, Tanumshede
10 Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Hamburgsundsskolan
11 Val av ny ersättare i omsorgsnämnden efter Kristina Karlsson (M)
12 Avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i valberedningen samt val av ny ledamot och ordförande
13 Motion från Ronny Larsson (S) om körkortsutbildning inom gymnasieskolan

Kf § 1

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_____________

Kf § 2

Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) om RIV-projektet

Ronny Larsson (S) har den 24 januari 2000 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om RIV-projektet. Frågan bilaga.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson svarar på frågan.

Svar bilaga.

Ronny Larsson tackar för svaret.

_______________

Kf § 3                                 2000.126-779 Ks

Fråga från Öivind Renhammar (Mp) till kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) om hantering av överbliven mat.

Öivind Renhammar (Mp) har den 14 februari 2000 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hantering av överbliven mat. Frågan bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och

att svar lämnas vid nästa sammanträde.

______________

Kf § 4                                     99.777-923 Ks

Prestationsanslag 2000

Tanums kommun införde prestationsanslag i 1995 års budget. Prestationsanslaget används för att anpassa budgeten till ändrade plats- och elevantal inom barnomsorg och skola.

I 2000 års budget föreligger förslag till ändrade ersättningsnivåer för prestationsanslaget inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden enligt nedan:

Fast del 2000 Rörlig del 2000
Förskola/fritidshem 10 849 789 29 347
Familjedaghem - 28 456
Kooperativ 4 173 750 25 825
Grundskola inkl 6-åringar 73 294 298 16 982
Gymnasieskola - 71 278

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 1999, § 141,

att föreslår kommunstyrelsen att fastställa prestationsanslag för år 2000 enligt ovan.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 12 januari 2000, § 1.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till prestationsanslag 2000.

_______________________

Kf § 5                                         99.353-961 Ks

Förslag till pensionsreglemente för förtroendevalda PRF-KL

Kommunfullmäktige har den 13 december 1982, § 142, antagit pensions-reglemente för förtroendevalda KPRF 1983.

Kommunens arvodeskommitté har haft att ta ställning till förslag om nytt pensionsreglemente för förtroendevalda enligt rekommendation från Svenska kommunförbundet, PRF-KL.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 12 januari 2000, § 2.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 13 december 1982, § 142,

att anta nytt pensionsreglemente för förtroendevalda, PRF-KL, för förtroendevald i Tanums kommun med giltighet från den 1 januari 1999, bilaga,

att PRF-KL gäller för förtroendevald i Tanums kommun som uppfyller villkoren i PRF-KL § 1, och

att för förtroendevald som omfattas av PRF-KL § 1 mom 1b gäller rätten till pension från och med den 1 januari 1999, eller om uppdrag tillträtts vid senare datum från den senare tidpunkten.

_______________________

Kf § 6                                              2000.069-527 Ks

Värmecentral i Tanumshede

Tekniska nämnden har i investeringsbudgeten för 1999 och 2000 erhållit medel för genomförande av den planerade anläggningen för fjärrvärme i Tanumshede.

Ärendehanteringen hittills har sammanställts i bilagda redovisning. Som framgår av redovisningen ligger inkomna anbud betydligt högre än tidigare kalkyl.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2000, § 1,

att under förutsättning att berörda kunder betalar ett pris där full kostnadstäckning ingår, anhålla hos kommunfullmäktige att inom ramen för 12,2 Mkr genomföra planerad anläggning för fjärrvärme i Tanumshede,

att inte hela exploateringskostnaden belastar fjärrvärmecentralen, och

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Gösta Andreasson (Kd) reserverade sig mot tekniska nämndens beslut.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 januari 2000, § 22.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Gösta Andreasson (Kd), Ronny Larsson (S), Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Thorgny Fransson (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avvakta Tanums Bostäder AB:s ställningstagande beträffande anslutning till värmecentralen innan beslut fattas,

att uppdra åt Tanums Bostäder AB att uppdatera utredning om bergvärme,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att studera värmeförsörjningen till kommunens egna fastigheter i området,

att efterhöra huruvida företagen på industriområdet i Tanumshede är intresserade av att ansluta sig till fjärrvärme, och

att utredningsuppdragen skall redovisas senast den 31 augusti 2000.

__________________________

Kf § 7                                         98.142-978 Ks

Projekt Lärcentrum, Höjdenområdet, Tanumshede

Kommunfullmäktige har den 25 oktober 1999, § 72, beslutat om genomförande av Lärcentrum. I den ekonomiska jämförelse som låg till grund för fullmäktiges beslut om ram för projektet redovisas en byggkostnad uppgående till 13,5 Mkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag som lämnats ut på anbudsräkning. Med detta som grund har en noggrannare kostnadsbedömning gjorts, där byggkostnaderna uppgår till 22,8 Mkr. Vid redovisning för projektets styrgrupp beslutades att även ett alternativ med hörsal för 95 personer och minskad biblioteksyta skall prissättas.

Anbudstiden utgick den 19 januari 2000. Med anledning av inkomna anbud har kostnadsbedömning gjorts enligt bilagda kalkyl.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade 24 januari 2000, § 2,

att överlämna kostnadsredovisningen till kommunfullmäktige,

att äska ökat anslag enligt kostnadsredovisningen,

att hemställa hos kommunfullmäktige att färdigställandetiden förskjuts till den 31 juli 2001, och

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Gösta Andreasson (Kd) reserverade sig mot tekniska nämndens beslut.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 januari 2000, § 23.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Gösta Andreasson (Kd), Clas-Åke Sörkvist (C), Ronny Larsson (S), Bengt Mattsson (Fp) Thorgny Fransson (Mp), Lennart Larson (M), Öivind Renhammar (Mp) och Alf Jonasson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att utöka ramen för projekt Lärcentrum från 20 miljoner kronor till 23,5 miljoner kronor, inklusive inventarier.

________________________

Kf § 8                                              99.754.175 Ks

Lokala förhandlingar om förlängning av sotningstaxa

Räddningschefen meddelar i skrivelse inkommen den 20 december 1999 att gällande sotningstaxa för 1999 antogs av före detta miljö- och räddningsnämnden den 10 december 1998, § 137.

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 1999, § 6,

att anta miljö- och räddningsnämndens förslag till ny sotningstaxa, och

att avtalet gäller till och med den 31 december 1999.

Räddningschefen föreslår nu kommunfullmäktige besluta

att förlänga beslut om det kommunala årsarvodet till skorstensfejarmästaren, för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 17 § Räddningstjänstlagen, med 19 020 kronor till och med den 31 mars 2000 och 19 700 kronor från och med den 1 april 2000 till och med den 31 mars 2001,

att förlänga beslut om sotningstaxa utifrån ett timpris av 297 kronor till och med den 31 mars 2001.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens, tillika räddningsnämndens förslag den 12 januari 2000, § 3.

Jäv i kommunstyrelsen

Nils Olsson (Fp) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förlänga beslut om det kommunala årsarvodet till skorstensfejarmästaren för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 17 § Räddningstjänstlagen, med 19 020 kronor till och med den 31 mars 2000 och 19 700 kronor från och med den 1 april 2000 till och med den 31 mars 2001, och

att förlänga beslut om sotningstaxa utifrån ett timpris av 297 kronor till och med den 31 mars 2001.

Jäv

Nils Olsson (Fp) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

______________________

Kf § 9                                         99.150-200 Ks

Slutredovisning – gruppboende Berget, Tanumshede.

Omsorgsnämnden beslutade den 26 november 1997 att uppdra åt fastighets-nämnden om en nybyggnation av gruppbostad som sammanbyggs med den befintliga gruppbostaden Berget. Gruppbostaden behöver på grund av personal- samordningen ligga ihop med befintlig gruppbostad på Rylandsvägen.

De nybyggda lägenheterna, sex stycken till antalet, är på 50 m2 vardera och innehåller vardagsrum med köksenhet, sovrum, allrum samt badrum som är ordentligt handikappanpassat.

Inom uppdraget har också ett friliggande förråd på 80 m2 uppförts.

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall

Budgeterad investeringsutgift 4 500 000 kr
Budgeterad investeringsinkomst 450 000 kr
Budgeterad nettoinvesteringsutgift 4 050 000 kr
Redovisad investeringsutgift 4 428 184 kr
Redovisad investeringsinkomst 703 200 kr
Redovisad nettoinvesteringsutgift 3 724 984 kr
Överskott 325 016 kr

Den redovisade investeringsinkomsten 703.200 kronor jämfört med prognosens 450.000 kronor, beror på högre statsbidrag än beräknat.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 18 november 1999, § 200,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 7 december 1999 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 15 december 1999, § 379.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för gruppboende Berget, Tanumshede, och

att investeringsobjektets överskott läggs till Eget kapital.

______________

Kf § 10                                          99.150-200 Ks

Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 juni 1998 att uppdra åt fastighetsnämnden att bygga ut Hamburgsundskolan. I den befintliga huskropp där låg- och mellanstadiet är beläget har tre stycken grupprum på vardera 15 m2 har byggts till. I den intilliggande huskropp där högstadiet är beläget har ett förråd på cirka 40 m2 byggts .

Entreprenaden har slutbesiktigats och godkänts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterad investeringsutgift 600 000 kr
Redovisad investeringsutgift 556 767 kr
Överskott 43 233 kr

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 18 november 1999, § 201,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 7 december 1999 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 15 december 1999, § 380.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

_________________________

Kf § 11                                         2000.001-111 Ks

Val av ny ersättare i omsorgsnämnden efter Kristina Karlsson (M)

Kristina Karlsson (M) har den 11 januari 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.

I skrivelse inkommen den 11 januari 2000 föreslår Moderaterna i Tanum att Roland Holgersson, Grönemad, utses till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Kristina Karlsson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 12 januari 2000, § 4.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Kristina Karlsson (M) från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden, och

att utse Roland Holgersson (M) till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Kristina Karlsson.

________________________

Kf § 12                                          2000.001-111 Ks

Avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i valberedningen samt val av ny ledamot och ordförande

Thure Östberg (M) har den 12 januari 2000 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i valberedningen.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 28 januari 2000, § 1.

Kommunstyrelsens förslag den 31 januari 2000, § 24, enligt valberedningens förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Thure Östberg (M) från uppdragen som ledamot och ordförande i valberedningen,

att utse Stig Karlsson (M) till ledamot i valberedningen med Gunnar Simonsson (M) som ersättare, och

att utse Lennart Larson (M) till ordförande i valberedningen.

________________________

Kf § 13                                      2000.056-607 Ks

Motion från Ronny Larsson (S) om körkortsutbildning inom gymnasieskolan

Ronny Larsson (S) har den 12 januari 2000 inkommit med motion om körkortsutbildning inom gymnasieskolan. Motionen bilaga.

Motionen avslustas med att kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag

att i samband med att Tanums kommun planerar och förhandlar med kommuner som har gymnasieutbildningar så skall frågan om ungdomars möjlighet att erbjudas körkortsutbildning på allvar utredas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Inga-Lill Wahlberg och Monica Andersson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 21 februari 2000, klockan 15.30.
§§ 1-13
Underskrifter Sekreterare...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman......................................................………………………………...
/Inga-Lill Wahlberg/ /Monica Andersson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2000-02-14
Anslaget uppsatt 2000-02-29 Anslaget nedtages 2000-03-21
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............................/Kerstin Berius/......................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo