Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-12-13

§§ Ärenden
90 Laga ordning
91 Uttalande mot rasism och främlingsfientlighet
92 Fråga från Lennart Larson (M) till kommunstyrelsens – tillika räddningsnämndens ordförande
93 Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunal demokrati
94 Förslag till driftbudget för år 2000
95 Förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002
96 Förslag till budget för år 2000
97 Förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2002
98 Utlåning till Tanums Bostäder AB
99 Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB
100 Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun
101 Ändring av bolagsordning för Tanums Bostäder AB
102 Ändring av bolagsordning för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag
103 Förslag till skolplan 1999-2000
104 Förvärv av fastigheten Tanumshede 1:33
105 Förslag till nya avgifter vid parkeringsanmärkningar
106 Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet år 2000
107 Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden år 2000

Kf § 90

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

________________

Kf § 91        99.760-199 Ks

Uttalande mot rasism och främlingsfientlighet

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att ta upp ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt

att göra uttalandet mot rasism och främlingsfientlighet enligt bilaga.

___________________

Kf § 92 99.740-520 Ks

Fråga från Lennart Larson (M) till kommunstyrelsens - och tillika räddningsnämndens ordförande om allvarliga störningar i el- och telenäten

Lennart Larson har lämnat in en fråga till ordförande i kommunstyrelsen och räddningsnämndens ordförande om allvarliga störningar i el- och telenäten. Frågan bilaga

Kommunstyrelsens - och tillika räddningsnämndens ordförande Bengt Mattsson (Fp) svarar muntligen på frågan.

Lennart Larson tackar för svaret.

____________

Kf § 93 99.712-940 Ks

Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunal demokrati

Ronny Larsson (S) har den 29 november 1999 inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunal demokrati. Frågan bilaga.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) svarar muntligen på frågan.

Ronny Larsson tackar för svaret.

______________

Kf § 94 99.010-923 Ks

Förslag till driftbudget för år 2000

Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2000. I drift- budgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Budgetanslaget är överordnat fastställda mål.

Budgetramarna har utarbetats med utgångspunkt från de prioriteringar som har fastställts i nämndernas budgetförslag.

MBL-förhandlingar hållits den 19 november 1999. MBL-protokoll bilaga.

Budgetberedningens förslag

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Kommunstyrelsen 35 681 tkr
Tekniska nämnden 9 667 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden 2 467 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 11 655 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 162 840 tkr
Omsorgsnämnden 155 689 tkr
Kommunrevisionen 407 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 1 000 tkr,

att kommunstyrelsen utöver budgetram erhåller ett särskilt anslag på 600 tkr till näringslivsåtgärder,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 224 tkr för administration av lokala investeringsprogrammet,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 300 tkr för upprättande av adressregister, och

att i övrigt fastställa budget för 2000 enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 35 381 tkr.

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsram till 35 681 tkr.

Tekniska nämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tekniska nämndens verksamhetsram till 9 667 tkr.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram till 2 467 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram till 11 655 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram till 162 840 tkr.

Omsorgsnämndens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till 156 100 tkr och att den utökade verksamhetsramen används för samverkstan.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa omsorgsnämndens verksamhetsram till 155 689 tkr.

Kommunrevisionens verksamhetsram

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att kommunrevisionens verksamhetsram fastställs till 507 tkr och att den utökade verksamhetsramen används till att förstärka miljö- och förvaltningsrevisionen år 2000.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Anders Schönbecks yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunrevisionens verksamhetsram till 407 tkr.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 800 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till 1 000 tkr.

Särskilt anslag för näringslivsåtgärder

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att det särskilda anslaget för näringslivsåtgärder fastställs till 500 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för näringslivsåtgärder till 600 tkr.

Särskilt anslag för administration av lokala investeringsprogrammet

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att det särskilda anslaget för administration av lokala investeringsprogrammet fastställs till 174 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller social-demokraternas yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för administration av lokala investeringsprogrammet till 174 tkr.

Särskilt anslag för upprättande av adressregister

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för upprättande av adressregister till 300 tkr.

Utredningsuppdrag

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under år 2000 utreda möjligheterna till prestationsanslag för lönebidragsanställningar.

Ordföranden ställer fråga på socialdemokraternas tilläggsyrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 346.

Reservation i kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation till förmån för egna yrkanden, bilaga.

Anders Schönbeck anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsram

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställes till 35 381 tkr.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställes till 35 581 tkr.

Ordföranden frågar på de framlagda yrkandena och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i huvudvoteringen.

Därefter frågar ordföranden på Ronny Larssons och Katarina Schewenius-Lundins förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar utse Ronny Larssons förslag som motförslag i huvudvoteringen.

Omröstning skall genomföras.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Ronny Larssons förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

25 ledamöter röstar Ja
14 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsram till 35 681 tkr.

Tekniska nämndens verksamhestram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tekniska nämndens verksamhetsram till 9 667 tkr.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram till 2 467 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram till 11 655 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram till 162 840 tkr.

Omsorgsnämndens verksamhetsram

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yrkar att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till 156 100 tkr och att den utökade verksamhetsramen används till Samverksta´n.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till 155 089 tkr och att den utökade ramen används till Samverksta´n.

Ordföranden frågar på de framlagda yrkandena och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i huvudvoteringen.

Därefter frågar ordföranden på Ronny Larssons och Katarina Schewenius-Lundins förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar utse Ronny Larssons förslag som motförslag i huvudvoteringen.

Omröstning skall genomföras.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja
Den som bifaller Ronny Larssons förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

24 ledamöter röstar Ja
14 ledamöter röstar Nej

1 ledamot avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige beslutar således att fastställa omsorgsnämndens verksamhetsram till 155 689 tkr.

Kommunrevisionens verksamhetsram

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kommunrevisionens verksamhetsram fastställs till 507 tkr och att den utökade verksamhetsramen används till att förstärka miljö- och förvaltningsrevisionen år 2000.

Ordföranden frågar på de framlagda yrkandena och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunrevisionens verksamhetsram till 407 tkr.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 800 tkr.

Ordföranden frågar på de framlagda yrkandena och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till 1 000 tkr.

Särskilt anslag för näringslivsåtgärder

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yrkar att det särskilda anslaget för näringslivsåtgärder fastställs till 500 tkr.

Ordföranden frågar på de framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särskilt anslag för näringslivsåtgärder till 600 tkr.

Särskilt anslag för administration av lokala investeringsprogrammet

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa anslag för administration av lokala investeringsprogrammet till 174 tkr.

Särskilt anslag för upprättande av adressregister

Kommunfullmäktige beslutar att fasställa särskilt anslag för upprättande av adressregister till 300 tkr.

Utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under år 2000 utreda möjligheterna till prestationsanslag för lönebidragsanställningar.

Underskott i TBAB

Ronny Larsson (S) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) yrkar att underskottet i TBAB anges till 2 500 tkr.

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att underskottet i TBAB skall anges till 2 800 tkr.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Kommunstyrelsen 35 681 tkr
Tekniska nämnden 9 667 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden 2 467 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 11 655 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 162 840 tkr
Omsorgsnämnden 155 689 tkr
Kommunrevisionen 407 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 1 000 tkr,

att kommunstyrelsen utöver budgetram erhåller ett särskilt anslag på 600 tkr till näringslivsåtgärder,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 174 tkr för administration av lokala investeringsprogrammet,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 300 tkr för upprättande av adressregister,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under år 2000 utreda möjligheterna till prestationsanslag för lönebidragsanställningar, och

att i övrigt fastställa budget för 2000 enligt bilagda förslag.

Reservationer i kommunfullmäktige

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.

Ledamöterna i Miljöpartiet de Gröna anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

________________________

Kf § 95 99.010-923 Ks

Förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002

Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002. I investeringsbudgeten anvisas anslagen dels som en total investeringsutgift för projektet och dels som ett anslag för varje år. Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt som finns angivna
i investeringsbudgeten.

I budgeten finns ett investeringsutrymme på 30 mkr. Om investeringarna ett enskilt år är lägre än 30 mkr bör detta utrymme användas för att amortera på låneskulden

MBL-förhandlingar har hållits den 19 november 1999. MBL-protokoll bilaga.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att utbyggnad av Grebbestads småbåtshamn finansieras med 1000 tkr år 2000, 500 tkr år 2001 och 1000 tkr år 2002.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 347.

Reservation i kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Widengård (S), Ronny Larsson (S), Kjell Jonasson (S) och Alf Jonasson (S) yrkar att utbyggnad av Grebbestads småbåtshamn finansieras med 1 000 tkr år 2000, 500 tkr år 2001 och 1000 tkr år 2002.

Ordföranden frågar på de framlagda yrkandena och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja
Den som bifaller Bengt Widengårds med fleras förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

23 ledamöter röstar Ja
15 ledamöter röstar Nej

1 ledamot avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002.

Reservation i kommunfullmäktige

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

_____________________

Kf § 96 99.010-923 Ks

Förslag till budget för år 2000

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 2000 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget.

MBL-förhandlingar har hållits den 19 november 1999. MBL-protokollet bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 348.

Reservation i kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till bilagd reservation i kommunstyrelsen.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa resultat- och balansbudget för år 2000, och

att låneskulden (långfristiga lån) för år 2000 inte får överstiga 242 100 tkr.

Reservation i kommunfullmäktige

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

________________________

Kf § 97                  99.672-923 Ks

Förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2002

Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 349.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa ekonomisk plan för åren 2000-2002 enligt förslag till plan för resultatbudget och balansbudget.

_____________________

Kf § 98 99.673-903 Ks

Utlåning till Tanums Bostäder AB

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 2 mars 1998, § 11, en finanspolicy för Tanums kommun.

I policyn anges bland annat att långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag och att kommunfullmäktige beslutar om en ram för utlåningen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 2 november 1999, § 350.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att besluta om långfristig utlåning till Tanums Bostäder AB inom en ram om 50 mkr under år 2000.

____________________

Kf § 99 99.674-978 Ks

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB

I det kommunalt helägda allmännyttiga bostadsbolaget Tanums Bostäder AB finns lån med kommunal borgen i 1998 års bokslut till ett sammanlagt belopp av 144 956 tkr.

Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 351.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att medge kommunstyrelsen att teckna borgen såsom för egen skuld för lån upptagna av Tanums Bostäder AB inom en högsta låneram på 175 000 tkr jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader.

_______________________

Kf § 100                     99.675-923 Ks

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun har utarbetats. Förslaget baseras på aktuella strategidokument såsom näringslivsstrategi, tillväxtavtal. informationspolicy, ekonomiska målsättningar med flera. Förslaget bilaga.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att fjärde punkten under "Befolkning" (sid 2) skall utgå.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Anders Schönbecks yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 352.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Larson (M) yrkar att det under 2.2 efter valnämnd läggs till överförmyndare.

Torgny Fransson (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar på Lennart Larsons tilläggsyrkande och förklarar att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överförmyndare införs efter valnämnd under punkten 2.2, och

att i övrigt anta bilagda förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun.

________________________

Kf § 101                         99.664-978 Ks

Ändring av bolagsordning för Tanums Bostäder AB

Idag finns regelmässigt dels yrkesrevisor och dels förtroendevalda revisorer i kommunala aktiebolag. Aktiebolagslagen kräver att minst en yrkesrevisor (som fram till den 31 december 1998 inte behövde vara godkänd eller auktoriserad revisor) utses av bolagsstämman och kommunallagen stadgar i sin tur att kommunfullmäktige skall utse minst en revisor i bolaget.

Ändringar i aktiebolagslagen som gäller från den 1 januari 1999 gör att endast den som är godkänd eller auktoriserad revisor kan vara revisor i ett aktiebolag. För att möjliggöra för personer utan denna formella kompetens att granska verksamheten i aktiebolag införs istället en möjlighet för bolagens ägare att låta särskilda lekmannarevisorer utföra en allmän granskning av bolaget.

Lekmannarevisorerna utgör ett nytt eget bolagsorgan som regleras i 11 kapitlet i aktiebolagslagen. En lekmannarevisor skall inte utföra lagstadgad revision och får inte underteckna revisionsberättelsen. Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomsikt tillfredsställande sätt samt bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna skall inte avge någon revisionsberättelse utan en särskild granskningsrapport.

Från och med den 1 januari 1999 införs en tvingande fyraårig mandatperiod för revisorer. Mandatperioden kan inte påverkas genom bestämmelser i bolagsordningar eller genom bolagsstämmobeslut.

Gällande bestämmelser i bolagsordningen, bilaga 1.

Tanums Bostäder AB har vid styrelsesammanträde den 19 oktober 1999 föreslagit att bestämmelserna i bolagsordningen avseende revisorer och styrelse ändras. Dessutom träder nya bestämmelser i kommunallagen i kraft den 1 januari år 2000 som innebär att lekmannarevisorerna endast får utses bland de som utsetts till kommunens revisorer eller revisorsersättare enligt 9 kap 1§ kommunallagen.

Enligt bolagsordningen för Tanums Bostäder AB är det kommunfullmäktige som beslutar om ändringar i bolagsordningen

Förslag till förändringar bilaga 2.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 353.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag

att ändra bolagsordningen för Tanums Bostäder AB enligt bilagda förslag, bilaga 2, och

att ändringarna gäller från och med när beslutet vinner laga kraft.

________________________

Kf § 102                 99.671-978 Ks

Ändring av bolagsordning för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag

Idag finns regelmässigt dels yrkesrevisor och dels förtroendevalda revisorer i kommunala aktiebolag. Aktiebolagslagen kräver att minst en yrkesrevisor (som fram till den 31 december 1998 inte behövde vara godkänd eller auktoriserad revisor) utses av bolagsstämman och kommunallagen stadgar i sin tur att kommunfullmäktige skall utse minst en revisor i bolaget.

Ändringar i aktiebolagslagen som gäller från den 1 januari 1999 gör att endast den som är godkänd eller auktoriserad revisor kan vara revisor i ett aktiebolag. För att möjliggöra för personer utan denna formella kompetens att granska verksamheten i aktiebolag införs istället en möjlighet för bolagens ägare att låta särskilda lekmannarevisorer utföra en allmän granskning av bolaget.

Lekmannarevisorerna utgör ett nytt eget bolagsorgan som regleras i 11 kapitlet i aktiebolagslagen. En lekmannarevisor skall inte utföra lagstadgad revision och får inte underteckna revisionsberättelsen. Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomsikt tillfredsställande sätt samt bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna skall inte avge någon revisionsberättelse utan en särskild granskningsrapport.

Från och med den 1 januari 1999 införs en tvingande fyraårig mandatperiod för revisorer. Mandatperioden kan inte påverkas genom bestämmelser i bolagsordningar eller genom bolagsstämmobeslut.

Dessutom träder nya bestämmelser i kommunallagen i kraft den 1 januari år 2000 som innebär att lekmannarevisorerna endast får utses bland de som utsetts till kommunens revisorer eller revisorsersättare enligt 9 kap 1§ kommunallagen.

Gällande bestämmelser i bolagsordningen, bilaga 1.

Enligt bolagsordningen för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag är det kommunfullmäktige som beslutar om ändringar i bolagsordningen

Förslag till förändringar, bilaga 2.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 354.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ändra bolagsordningen för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag enligt bilagda förslag, bilaga 2, och

att ändringarna gäller från och med när beslutet vinner laga kraft.

________________________

Kf § 103                         99.665-606 Ks

Förslag till skolplan 1999-2000

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat förslag till skolplan för Tanums kommun.

Målen för skolan formuleras på tre nivåer, nämligen nationella-, kommunala- och lokala mål.

Kommunala mål och medel skall beskrivas i kommunens skolplan. Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa utformning av kommunens ansvar för styrning, uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolverksamheten. Det åligger härvid nämnden att ge respektive rektorsområde tillräckliga förutsättningar för att uppnå de nationella och kommunala målen.

Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen skall årligen upprättas en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av dels i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka åtgärder som behövs om målen inte uppnåtts.

Nämnden skall årligen besluta huruvida skolplanen skall revideras eller ej.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 november 1999, § 115,

att anta förslag till skolplan för 1999-2000 enligt bilaga, och

att skolplanen överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 355.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Siv Bergström (V), Clas-Åke Sörkvist (C) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till skolplan 1999-2000.

_______________________

Kf § 104 99.698-269 Ks

Förvärv av fastigheten Tanumshede 1:33

Tanums kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Tanumshede 1:33 för 585 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt.

Fastigheten är belägen i den centrala delen av Tanumshede. Kommunen har tidigare förvärvat fastigheter i området med avsikten att få rådighet över marken för framtida samhällsutveckling.

Ägare till fastigheten är xx, Tanumshede.

Fastigheten omfattar 1 031 kvm mark och är bebyggd med en enfamiljs träbyggnad i två plan.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Lennart Larson (M) yrkar avslag till förvärv av fastigheten.

Clas-Åke Sörkvist (C), Nils Olsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till förvärv.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 356.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Rolf Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Larson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar på de framlagda förslagen och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förvärva fastigheten Tanumshede 1:33 för 585 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt,

att förvärvet finansieras med medel ur Eget kapital, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att genomföra förvärvet.

______________________

Kf § 105                     99.643-350 Ks

Förslag till nya avgifter vid parkeringsanmärkningar

Parkeringsövervakning och därmed utfärdandet av parkeringsanmärkningar vid felparkeringar infördes 1989. Beloppen på dessa parkeringsanmärkningar är sedan 1989 150 kr för överträdelse av högsta tillåtna tiden för parkering och 300 kr för parkering på fel plats, till exempel på gångbana, mot färdriktning, på övergångsställe och på handikapplats utan tillstånd.

Övervakning sker i huvudsak under 6-7 veckor sommartid. I övrigt är övervakningen mycket sporadisk. Övervakningen syftar främst till att öka tillgänglighet till parkeringsplatser genom att långtidsparkering centralt undviks samt att öka framkomlighet och trafiksäkerhet i samhällena.

Kommunens nuvarande nivåer på parkeringsanmärkningarna är låga och det kan innebära att respekten för parkeringsreglerna urholkas. Det finns dessutom skäl att differentiera nivåerna ytterligare.

Tekniska nämnden beslutade den 21 oktober 1999, § 192,

att med tillstyrkan överlämna följande förslag till avgift för parkerings-anmärkningar till kommunfullmäktige för fastställande:

  • Vid parkering utöver längsta tillåtna parkeringstid 200 kronor
  • Vid överträdelse av förbud att parkera 400 kronor
  • Vid överträdelse av förbud att stanna och förbud att parkera på sådan parkeringsplats som är avsedd för fordon som förs av rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd 600 kronor

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 10 november 1999, § 67.

Kommunstyrelsens förslag den 24 november 1999, § 357, enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva nuvarande avgifter vid parkeringsanmärkningar, och

att fastställa följande avgifter vid parkeringsanmärkningar:

  • Vid parkering utöver längsta tillåtna parkeringstid 200 kronor
  • Vid överträdelse av förbud att parkera 400 kronor
  • Vid överträdelse av förbud att stanna och förbud att parkera på sådan parkeringsplats som är avsedd för fordon som förs av rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd 600 kronor.

________________________

Kf § 106                         99.014-949 Ks

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet år 2000

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden med föredragningslista skall införas i Björklövet under år 2000.

_________________________

Kf § 107                           99.014-949 Ks

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden år 2000

Ruben Ivarsson (Kd) yrkar att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden även införs i tidningen Kristdemokraten.

Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Ruben Ivarssons tilläggsyrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget. Kommunfullmäktige har därmed avslagit Ruben Ivarssons förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2000 skall ske i följande tidningar:

  1. Arbetet
  2. Bohusläningen
  3. Strömstads Tidning
  4. Västerbygden

_______________________

 Försättsblad

Plats och tid Kville Bygdegård, Kville, klockan 19.30-22.15.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Ivar Ivarsson och Inga-Lill Wahlberg
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 20 december 1999, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare........................................................... §§ 90-107
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman............................................ ………………………………...
/Ivar Ivarsson/ /Inga-Lill Wahlberg/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-12-13
Anslaget uppsatt 1999-12-22 Anslaget nedtages 2000-01-12
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..............................................................................................................................

Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo