Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-11-22

§§ Ärenden
81 Laga ordning
82 Utdelning av kulturpris 1999
83 Kommunal utdebitering för år 2000
84 Svar på motion från Ronny Larsson (S) angående revision av kommunala pensionsåtaganden
85 Förslag till föreskrifter för avfallshantering
86 Förslag till avfallsplan
87 Förslag till renhållningsavgifter
88 Förslag till VA-taxa – anslutningsavgifter
89 Sammanträdesdagar 2000

Kf § 81

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

______________

Kf § 82                                                                                 99.633-694 Ks

Utdelning av kulturpris 1999

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 oktober 1999 beslöts om Tanums kommuns kulturpris för 1999.Tanums kultur- och fritidsnämnd är enig i sitt beslut

att utdela Tanums Kommuns Kulturpris 1999 till xx, Grebbestad och xx, Bullaren, vilka vardera erhåller 5.000 kr,

att xx, Grebbestad, erhåller Tanums kulturpris 1999 dels för sitt enträgna och entusiastiska arbete med att väcka intresse för och popularisera bohusskärgårdens genuina kännemärken - skaldjur och fisk - till matglädje för både bofast och gäst, och dels för sitt varliga och kärleksfulla bevarande av Fyrtornets gamla konservfabrik vars nutida innehåll präglas av stämning och känsla från dess storhetstid vid seklets börja,

att xx, Bullaren, erhåller Tanums kulturpris 1999 för sitt mångåriga och omfattande arbete med tydning, tolkning och renskrivning av äldre handlingar och kyrkoböcker, i första hand till stor hjälp för nutida släktforskare, men även som viktig dokumentering för framtida hembygdsforskning.

Priset utdelades av kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Arvidsson.

Prisutdelningen inramades av musik och sång av xx och xx.

___________________

Kf § 83                                                                                  99.635-923 Ks

Kommunal utdebitering för år 2000

Kommunens utdebitering uppgick i 1999 års budget till 21,62 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens förslag den 3 november 1999, § 315.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2000 till 21,62 kronor per skattekrona.

_______________________

Kf § 84                                                                                  97.626-961 Ks

Svar på motion från Ronny Larsson (S) angående revision av kommunala pensionsåtaganden

Ronny Larsson (S) har den 9 december 1997 inkommit med motion om revision av kommunala pensionsåtaganden. Motionen bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1997, § 118,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 1998, § 41.

att remittera motionen till kommunens revisorer.

Revisorernas handläggning av ärendet

Revisorerna beslutade den 25 februari 1998, § 5, att avge remissvar med ett antal frågeställningar, bilaga 2.

Kommunstyrelsens handläggning

Personalkontoret utarbetat förslag till yttrande över revisorernas frågeställningar, bilaga 3.

Kommunstyrelsens beslut den 1 april 1998

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 1998, § 97,

att översända personalkontorets förslag till yttrande till kommunens revisorer.

Skrivelse från revisorerna

Revisorerna har den 12 november 1998 respektive den 16 april 1999 inkommit med skrivelser i ärendet, bilaga 4 respektive bilaga 5.

Kommunförbundets bedömning

Kommunförbundet meddelar i skrivelse inkommen den 6 maj 1999 sin bedömning av ärendet, bilaga 6.

Skrivelse från personalkontoret

Personalkontoret har den 27 september 1999 inkommit med en sammanfattning av ärendet, bilaga 7.

Av sammanfattningen framgår att det i kommunförbundets skrivelse finns stöd för det sätt på vilket kommunstyrelsen handlat sedan upptäckten av de felaktiga pensionsbesluten i förhållande till enskilda pensionstagare och gällande pensionsavtal PA-KL.

Vidare framgår det av sammanfattningen att det beslutsunderlag kommunstyrelsen haft för vissa pensionsbeslut har varit felaktigt, vilket försvårat upptäckten av en bristfällig pensionshantering.

Övriga åtgärder i ärendet

Kommunstyrelsen har utöver åtgärder enligt ovan vidtagit följande åtgärder.

Härutöver har personalkontoret genomfört en förändring av arbetsorganisationen inom kontoret. Vidare har personal som handlägger pensioner genomgått en utbildning i två steg.

Anställda i kommunen har givits information om rutiner vid pension.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 1999, § 59,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 november 1999, § 316.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S), Bengt Mattsson (Fp) och Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bilagda redovisning utgör svar på motionen.

_______________________

Kf § 85                                                                                  99.593-563 Ks

Förslag till föreskrifter för avfallshantering

Förslag till Föreskrifter för avfallshantering har utarbetats av en parlamentarisk arbetsgrupp inom tekniska nämnden.

Förslaget har varit utställt för allmänhetens synpunkter och förslag. Inga synpunkter har inkommit under utställningstiden.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 166,

att godkänna bilagda förslag till Föreskrifter för avfallshantering,

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande, och

att föreskrifterna gäller från och med 2000-01-01.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 november 1999, § 317.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till föreskrifter för avfallshantering, och

att föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2000.

________________________

Kf § 86                                                                                  99.594-563 Ks

Förslag till avfallsplan

Förslag till avfallsplan har arbetats fram av en parlamentarisk arbetsgrupp
inom tekniska nämnden. Avfallsplanen är en bilaga till Föreskrifter om avfallshantering.

Förslaget har varit utställt för allmänhetens synpunkter och förslag. En synpunkt har inkommit under utställningstiden.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 165,

att godkänna bilagda förslag till avfallsplan,

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande, och

att avfallsplanen gäller från 2000-01-01.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 november 1999, § 318.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Öivind Renhammar (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till avfallsplan, och

att avfallsplanen gäller från och med den 1 januari 2000.

_______________________

Kf § 87                                                                                      99.592-563 Ks

Förslag till renhållningsavgifter

Inför år 2000 planeras en omläggning av hämtningsintervallen avseende avfall från bostadsfastigheter i Tanums kommun. Förslaget innebär att nya intervall erbjuds och att andra tas bort. Syftet är bland annat att erbjuda fastighetsägarna större valfrihet, stimulera till ökad källsortering, hemkompostering och mindre avfallsmängder.

Med anledning av dessa förändringar måste renhållningstaxan ses över. Renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad. Avgifter kan användas för att styra hushållen mot viss inriktning, det vill säga subventionera vissa grupper medan andra grupper får betala extra.

Under 1998 inbringade renhållningsavgifterna (exklusive slam och återvinning) 8 900 kkr. (inklusive moms). Resultatet av den nya taxan bör kompensera nya kostnader.

Den 30 juni 1999 fanns följande antal abonnenter (avgift exklusive moms):

1 hämt/vecka (52 tömn) 1600 fastigheter (1 217 kr)
1 hämt/2 veckor (26 tömn) 1300 " (649 kr)
1 hämt/månad (12 tömn) 1200 " (365 kr)
1 hämt/kvartal (4 tömn) 300 " (284 kr)
tät fritid (27 tömn) 2000" (1 055 kr)
gles fritid (19 tömn) 1900 " (649 kr)
minicontainer (52 tömn) 58 " (4 220 kr)
latrin 52 " (2 029 kr)
öbor 230 " (406 kr)
Totalt 7 000 kkr

Tippavgiften för cirka 10 300 m3 (á 122 kr/m3) ger årsintäkten 1 300 000 kronor.

Övriga intäkter består av "gångavstånd", "extra säckar" etc, ca 500 000 kronor.

De föreslagna intervallen från och med 2000 är följande (antalet fastigheter per intervall är prognostiserade och ligger till grund för kommande intäktsberäkning):

1 hämt/vecka (52 tömn) 1000 fastigheter
1 hämt/2 veckor (26 tömn) 4600 fastigheter
1 hämt/4 veckor (13 tömn) 2350 fastigheter
1 hämt/kvartal (4 tömn) 300 fastigheter
1 hämt/år (1 tömn) 50 fastigheter
minicontainer 60 fastigheter
latrin 50 fastigheter
öbor 230 fastigheter

På kostnadssidan tillkommer kostnaden för avfallsskatten, 250 kronor per ton,
samt kostnader för hämtning och behandling av komposterbart hushållsavfall från fastigheter där detta utsorterats.

Reglerna kring avfallsskatt är något svåröverskådliga men skatt utgår på de
ca 100 ton per år som deponeras på Tyft samt för askan från förbränningen som deponeras i Göteborg (ca 900 ton). Totalt uppgår skatten till ca 300 000 kronor per år.

Kostnaden för behandling av komposterbart hushållsavfall är för närvarande svår att beräkna eftersom metod ej valts. Insamlingen kostar 429 kr/hushåll i entre-prenadersättning samt uppskattningsvis 100 000 kr/år (exklusive eventuell kapital- kostnad) i behandling. Om 1000 hushåll är intresserade uppgår kostnaden till 530 000 kr/år.

I beräkningen av ny taxa för respektive hämtningsintervall utgör budget 1999 grund för kostnadsfördelningen.

De kostnader som skall fördelas mellan olika abonnentkategorier (tippavgift, slam, hushåll) är följande:

Administration 1 264 000 kr varav 825 000 på hushåll
Tyft 1 500 000 kr varav 600 000 på hushåll
Återvinning 589 000 kr varav 589 000 på hushåll
Allmän renhållning 852 000 kr varav 652 000 på hushåll
Transport, förbr, skatt 2 390 000 kr varav 1 804 000 på hushåll

Beräkning av ny taxa:

1 hämtn/v

1/2 v

1/4 v

1/kv

1/år

Komp.avfall

mini con/4 lgh

52 tömn

26

13

4

1

Entreprenad, ersättning

600

390

260

156

119

429

2200

Administration, planering etc (per ab)

96

96

96

96

96

-

96

Tyft (per ab)

68

68

68

68

68

100

272

Återvinning, källsortering (per ab)

67

67

67

67

67

-

268

Allm renh (per ab)

74

74

74

74

74

-

296

Transport, förbränning, deponiskatt *)

706

167

84

28

6

-

2105

SUMMA

1611

862

649

489

430

529

5237

Summa + moms

2014

1078

811

611

538

673

6546

JUSTERING

+286

-78

-211

-211

-238

+27

-1048

TAXA

(taxa exkl moms)

2300

(1840)

1000

(800)

600

(480)

400

(320)

300

(240)

700

(560)

5500

(4400)

*) 19 respektive 9 kg/tömning

Med dessa föreslagna avgifter blir intäkterna:

1000 fastigheter med 1 tömn/vecka ā 1 840 kr 1 840 000 kr
4600 fastigheter med 1 tömn/2 veckor ā 800 kr 3 680 000 kr
2350 fastigheter med 1 tömn/4 veckor á 480 kr 1 128 000 kr
300 fastigheter med 1 tömn/kv á 320 kr 96 000 kr
50 fastigheter med 1 tömn/år á 240 kr 12 000 kr
1000 fastigheter med komposthämtning á 560 kr 560 000 kr
58 minicontainrar á 4400 k r 255 000 kr
50 latrin á 2500 kr 125 000 kr
230 öbor á 400 kr 92 000 kr
7 788 000 kr

Nuvarande kostnader samt tillkommande (skatt och komposthämtning) uppgår till 7 930 000 kronor.

För att ytterligare stimulera till källsortering och minskade avfallsmängder hos företag och industrier bör tippavgiften höjas från 122 kr/m3 till 160 kr/m3. Bedömningen är att detta innebär en minskning av avfallsmängderna med ca 1000 m3 och ger en intäkt för 9300 m3 på 1 488 000 kronor.

Förslag till renhållningsavgifter, bilaga.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 167,

att godkänna förslaget till renhållningsavgifter fr.o.m. 2000, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.

Nils Olsson (Fp) yrkar att justering på 286 kronor skall utgå vid hämtnings-intervallet 1 gång per vecka.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner kommunstyrelsen bifaller tekniska nämndens förslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 november 1999, § 319.

Reservation i kommunstyrelsen

Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Nils Olsson (Fp) yrkar att avgiften för hämtning varje vecka sätts till 2 014 kronor.

Öivind Renhammar (Mp), Anita Andersson (S), Clas-Åke Sörkvist (C), Alf Jonasson (S), Ruben Ivarsson (Kd) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till renhållningsavgifter, och

att avgifterna gäller från och med den 1 januari 2000.

Reservation i kommunfullmäktige

Bengt Mattsson (Fp) och Nils Olsson (Fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_______________________

Kf § 88                                                                                 99.591-543 Ks

Förslag till VA-taxa – Anslutningsavgifter

Kommunfullmäktige har den 23 november 1998, § 88, antagit taxa för Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Nu föreslagna ändringar avser Anläggningsavgifter (§§ 5-12).

Diskussioner uppstår ofta om konstruktionen av taxan för anslutning till VA-systemet. Taxan anses svårförståelig och onödigt komplicerad.

Anslutningstaxan består av:

För att förenkla föreslås att ytavgifter (15 kr/m2) tas bort och att servis- och för- bindelsepunktsavgifterna höjs så att totala avgiften är oförändrad för en tomt på 800 m2. Servisavgiften höjs från 35 340 kronor till 41 340 kronor och förbindelsepunktsavgiften från 38 880 kronor till 44 800 kronor.

Vidare föreslås att "per bäddavgiften" för vandrarhem och "per platsavgiften" för camping sänks. Nuvarande avgifter har vid en jämförelse med grannkommuner visat sig ligga högt. Avgiften för vandrarhem sänks från 3 900 kronor/bädd till 2 000 kr/bädd och för camping från 5 900 kr/plats till 3 000 kr/plats.

Övriga avgifter berörs ej utan regleras endast med KPI.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 168, att till kommunfullmäktige överlämna följande förslag till ändring av VA-taxan

att ytavgiften slopas som en del av anslutningsavgiften,

att servisavgiften höjs från 35 340 kronor till 41 340 kronor,

att förbindelsepunktsavgiften höjs från 38 800 kronor till 44 800 kronor,

att avgiften för vandrarhem sänks från 3 900 kronor/bädd till 2 000 kronor/bädd,

att avgiften för camping sänks från 5 900 kronor/plats till 3 000 kronor/plats,

att dessa avgifter regleras enligt de regler som finns i VA-taxan från och med år 2001,

att förändringarna träder i kraft 2000-01-01.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Widengård (S) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att anslutningsavgifter

för båthamn (§ 5g) skall ändras från 5 900 kronor till 3 000 kronor per plats.

Kommunstyrelsen bifaller Bengt Widengårds och Clas-Åke Sörkvists ändringförslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 3 november 1999, § 320.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till ändring av VA-taxan, och

att avgifterna gäller från och med den 1 januari 2000.

________________________

Kf § 89                                                                                  99.660-900 Ks

Sammanträdesdagar 2000

Föreligger förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2000.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att sammanträden med kommunfullmäktige 2000 skall äga rum klockan 18.30 på följande måndagar

31

januari

6

mars

17

april

15

maj

26

juni

28

augusti

25

september

23

oktober

20

november

11

december

__________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-20.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Birgit Ekholm och Karl-Erik Hansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 29 november 1999, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare....................................................... §§ 81-89

/Ulf Björkman/

Ordförande.......................................................

/Bengt Ekelund/

Justeringsman.................................................. ………………………………...

/Birgit Ekholm/

/Karl-Erik Hansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-11-22
Anslaget uppsatt 1999-11-30 Anslaget nedtages1999-12-21
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift .......................................................

/Kerstin Berius

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo