Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-10-25

§§ Ärenden
64 Laga ordning
65 Interpellation från Maj-Lis Andersson (Kd) ställd till kommunfullmäktige om alkohol- och drogpolitiskt program för Tanums kommun
66 Systembutik i Tanums kommun
67 Svar på motion från Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) om boendestöd till psykiskt funktionshindrade
68 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999
69 Finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1999
70 Utveckling av fiskekajen i Grebbestad
71 Förstärkningsarbeten Ångbåtsbryggan, Grebbestad
72 Lärcentrum
73 Yttrande över trafikplats Tanumshede, E6
74 Ärende om godkännande av Tanums Bostäder Aktiebolags förvärv av hyresfastigheter i Fjällbacka
75 Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson (M)
76 Val av ny ordinarie ledamot för Tanums Bostäder AB efter Ruby Llanos (V)
77 Motion från Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun
78 Motion från Armando Jiménez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad
79 Motion från Socialdemokraterna i Tanums kommun angående tillskapande av tomter i Grebbestad
80 Redovisning av obesvarade motioner

Kf § 64

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

______________

Kf § 65                         99.102-481 Ks

Interpellation från Maj-Lis Andersson (Kd) ställd till kommunfullmäktige om alkohol- och drogpolitiskt program för Tanums kommun

Maj-Lis Andersson (Kd) har den 2 februari 1999 inkommit med interpellation ställd till kommunfullmäktige om alkohol- och drogpolitiskt program för Tanums kommun, antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1997, § 112. Interpellationen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas.

Maj-Lis Andersson (Kd) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

____________

Kf § 66                          98.050-481 Ks

Systembutik i Tanums kommun

Systembolaget har den 23 december 1998 inkommit med skrivelse om lokalisering av systembutik i Tanums kommun.

Frågan om lokalisering av systembutik i Tanums kommun har anmälts i Systembolagets styrelse den 10 december 1998. Styrelsen beslutade härvid

att det slutgiltiga lokaliseringsbeslutet skulle skjutas på framtiden.

Styrelsen har också diskuterat frågan om ändring av Systembolagets riktlinjer beträffande utlämningsställen. Styrelsen avser ej frångå gällande principer för att tillmötesgå kommunens önskemål att behålla alla utlämningsställen, utom det på butiksorten.

I avvaktan på ett slutligt beslut om etablering av systembutik har Systembolaget även under sommaren 1999 drivit en tillfällig butik i kommunen.

Så länge frågan om permanent systembutik i Tanums kommun ej är avgjord, kommer endast den förändringen att göras beträffande utlämningsställen, att det utlämningsställe som ligger på den ort där den tillfälliga butiken är belägen kommer att stängas under den tid butiken hålls öppen.

Kommunen har nu att ta ställning till etableringsort för Systembutik.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 1999, § 40,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatta diskussioner.

Företrädarna för de politiska partierna har vid möte den 6 september 1999 träffat

Systembolagets styrelseordförande samt chefen för västra regionen.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 1999, § 261,

att diskutera frågan vidare.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M), Nils Lago-Lengqvist (M), Anders Schönbeck (Mp) och Bengt Mattsson (Fp) yrkar att Systembolaget etablerar permanent butik i Tanums kommun och att samtliga befintliga utlämningsställen skall vara kvar.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att Systembolaget etablerar en permanent systembutik i Tanumshede samt en sommarbutik i Grebbestad och att befintliga utlämningsställen i största möjliga utsträckning skall vara kvar.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Bengt Widengård (S) yrkar

att kommunen enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 1995, § 79, ansöker om etablering av systembutik i Tanumshede under förutsättning att utlämningsställena i Östad, Grebbestad, Fjällbacka och Rabbalshede får behållas,

att en sommarbutik etableras i Grebbestad,

att om ovanstående begäran ej kan tillmötesgås skall kommunen återta ansökan om permanent etablering av systembutik i Tanums kommun, och

att kommunen uppmanar Systembolaget att etablera ett utlämningsställe i Hamburgsund.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons med fleras yrkande.

Votering begärs.

Förslag till huvudvoteringen

Ordföranden förklarar att Lennart Larsons med fleras yrkande utgör huvudförslag i huvudvoteringen.

Ordföranden ställer därefter fråga på motförslag till huvudförslaget och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att Clas-Åke Sörkvists yrkande skall utgöra motförslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande som motförslag .

Nej-röst för bifall till Ronny Larssons med fleras yrkande som motförslag.

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 4 ledamöter röstar Ja, 3 ledamöter röstar Nej och 4 ledamöter avstår från att rösta.

Clas-Åke Sörkvists yrkande utgör således motförslag i huvudvoteringen.

Huvudvotering

Följande voteringsproposition framställs och godkänns för huvudvoteringen.

Ja-röst för bifall till Lennart Larsons med fleras yrkande.

Nej-röst för bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 4 ledamöter röstar Ja, 5 ledamöter röstar Nej och 2 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen bifaller således Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999, § 293.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Schönbeck (Mp) och Lennart Larson (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ivar Ivarsson (Kd) yrkar att kommunens ansökan om etablering av systembutik i Tanums kommun enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 1995, § 79, återkallas.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar dels avslag på Ivar Ivarssons yrkande och dels i enlighet med kommunstyrelsens förslag att meddela Systembolaget att Tanums kommun hemställer att en permanent systembutik etableras i Tanumshede samt en sommarbutik i Grebbestad och att befintliga utlämningsställen skall vara kvar samt att hemställa hos Systembolaget att Hamburgsund får ett utlämningsställe.

Elny Karlsson (Fp), Öivind Renhammar (Mp) och Lennart Larson (M) yrkar att Systembolaget etablerar en permanent butik i Tanums kommun och att samtliga befintliga utlämningsställen skall vara kvar samt att hemställa hos Systembolaget att Hamburgsund får ett utlämningsställe.

Ronny Larsson (S) yrkar dels att kommunen enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 1995, § 79, ansöker om en etablering av systembutik i Tanumshede under förutsättning att utlämningsställena i Östad, Grebbestad, Fjällbacka och Rabbalshede får behållas, dels att en sommarbutik etableras i Grebbestad, dels att om ovanstående begäran ej kan tillmötesgås skall kommunen återta ansökan om permanent etablering av systembutik i Tanums kommun samt dels att kommunen uppmanar Systembolaget att etablera ett utlämningsställe i Hamburgsund.

Bengt Mattsson (Fp) och Kjell Jonasson (S) yttrar sig.

Ordföranden frågar först på Ivar Ivarssons yrkande att kommunen skall återkalla sin ansökan och Clas-Åke Sörkvists yrkande om avslag på detta yrkande och förklarat att han finner att kommunfullmäktige beslutar att den till Systembolaget ingivna ansökan om etablering av systembutik skall stå kvar.

Därefter frågar ordföranden dels på kommunstyrelsens förslag, dels på Elny Karlssons, Öivind Renhammars och Lennart Larsons förslag, samt dels på Ronny Larssons förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att den av kommunen till Systembolaget ingivna ansökan om etablering av systembutik skall stå kvar,

att meddela Systembolaget att Tanums kommun hemställer att en permanent systembutik etableras i Tanumshede samt en sommarbutik i Grebbestad och att befintliga utlämningsställen i största möjliga utsträckning skall vara kvar, och

att hemställa hos Systembolaget att Hamburgsund får ett utlämningsställe.

Reservation

Ledamöterna från Miljöpartiet anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

___________________

Kf § 67                         99.189-755 Ks

Svar på motion från Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) om boendestöd till psykiskt funktionshindrade

Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) har den 24 mars 1999 inkommit med motion om boendestöd. Motionen bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 32,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har härefter överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.

Omsorgsnämnden handläggning

Omsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över motionen, bilaga.

Omsorgsnämnden beslutade den 18 augusti 1999, § 78,

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen,

att ge LSS-enheten i uppdrag att göra en inventering av behovet av gruppboende för psykiskt funktionshindrade under nästkommande år, och

att omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget om det visar sig att det finns ett tillräckligt underlag.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 22 september 1999, § 48.

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999,§ 287, enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Elny Karlsson (Fp) tackar för svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att omsorgsnämndens yttrande utgör svar på motionen.

_______________________

Kf § 68                                99.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999, § 288.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Gerd Melin (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999.

_______________________

Kf § 69                         99.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1999

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999, § 289.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

______________________

Kf § 70                         98.514-992 Ks

Utveckling av fiskekajen i Grebbestad

Kommunstyrelsen beslutade den 28 juni 1995

att uppdra åt fritids- och skärgårdsnämnden att ta fram skissritningar på en utbyggnad av fiskehamnen i Grebbestad enligt intentionerna i projekt Tanums Fiskecentrum, och

att till projektet anslå 30 000 kronor ur konto kommunstyrelsens oförutsedda till fritids- och skärgårdsnämnden.

Det då ursprungliga förslaget innebar att lokalisera tänkt verksamhet till T-piren i Grebbestad.

Efter remissförfarande under våren 1999 beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996 bland annat

att anslå högst 3 miljoner till Tanums Fiskecentrum,

att ansöka om EU-bidrag på 5,5 miljoner kronor och ansöka om 1,8 miljoner kronor hos regional myndighet.

Samtidigt som byggnadsnämnden inleder ändring av detaljplanen Ångbåtsbryggan-Torget meddelar Grebbestadsfisk i skrivelse den 16 maj 1997 att den bästa placeringen av nya anläggningen är Ångbåtsbryggan.

En samlad anläggning på Ångbåtsbryggan ger en trevligare samhällsbild både från land och vatten.

Eftersom djupet vid Ångbåtsbryggan är tillräcklig kommer troligen inga muddringsarbeten att behövas konstaterar Grebbestadsfisk i sin skrivelse.

Planarbete och fortsatta diskussioner om genomförandet koncentreras efter detta till Ångbåtsbrygga.

Den 19 november 1997 efterfrågar Livsmedelsverket kommunens besked om kommunen avser att genomföra nybyggnationer och när byggstart kan ske eftersom Grebbestadsfisk är i behov av nya lokaler för sin livsmedelshantering.

Under 1998 bekräftar Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Landstinget att man avser att medfinansiera projektet med 650 000 kronor vardera, totalt 1 950 000 kronor.

Grebbestadsfisk meddelar att man har för avsikt att själv uppföra och finansiera sina mottagningslokaler.

Under 1999 iordningställer Vägverket gång- och cykelbana mellan T-piren och Ångbåtsbryggan.

Genom att Grebbestadsfisk tar ansvar för fiskmottagningsdelen och Vägverket för gång- och cykelbanan kan projektet bantas med 1,6 miljoner kronor.

Ny kostnadsram 22 mars 1999 är 6 650 000 kronor.

17 maj 1999 meddelar Länsstyrelsen Västra Götaland att man beviljar Tanums kommun högst 1.190.000 kronor till utveckling av Grebbestads fiskehamn.

Beslutet avser medel inom ramen för EU:s strukturfond, Mål 5A, fiske.

Efter samråd och utställningar beslutar miljö- och byggnadsnämnden den 30 juni 1999 att anta detaljplan för Ångbåtsbryggan-Torget.

Beslutet vann laga kraft den 28 juli 1999.

En speciell projektgrupp bestående av Inge Berndtsson, Lars Löfberg, Roy Ohlson samt xx, Grebbestads Byggkonsult, har tagit fram handlingar för anbudsförfarande.

Gruppen sammanställer inkomna anbud och konstaterar att lägsta anbud är på 7,7 miljoner kronor inklusive oförutsett och byggherrekostnader på 775 000 kronor.

Genom tidigare beslut av Tanums kommun och övriga finansiärer finns 6.140 miljoner.

Kommunen har i särskild skrivelse till Vägverket anhållit om bidrag till projektet med 200 000 kronor.

Återstår att finansiera 1 360 000 kronor.

Enligt avsiktsförklaring från Grebbestadsfisk, daterad den 16 september 1999, är det företagets intention att inledningsvis arrendera isverk och lådförråd, för att senare förvärva desamma.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999, § 290.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Larson (M) och Alf Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomför åtgärderna enligt godkänd projektplan innebärande tillbyggnad av kaj, uppförande av isverk, lådförråd och drivmedelsanläggning samt gång- och cykelväg inom ramen för 7,7 miljoner kronor,

att kommunfullmäktige 1996-04-22 beslutat anslå 3,0 miljoner kronor till projektet,

att EU samt regionala myndigheter beslutat medfinansiera projektet med 3,040 miljoner kronor,

att när byggnationen är avslutad överlämna ansvaret för kaj, isverk, lådförråd och drivmedelsanläggning till kultur- och fritidsnämnden,

att kultur- och fritidsnämnden kompenseras fullt ut i ram för ökade kapital-
kostnader för tillbyggnad av kaj,

att övriga investeringar skall täckas på kommersiell grund,

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna arrendeavtal och tomträttsavtal i projektet,

att anslå ytterligare 1,360 miljoner kronor ur Eget kapital för att finansiera projektet.

________________________

Kf § 71                         98.514-992 Ks

Förstärkningsarbeten Ångbåtsbryggan, Grebbestad

I samband med detaljplanearbetet för området Ångbåtsbryggan-Torget, Grebbestad 2:1, har en geoteknisk undersökning av Ångbåtsbryggan gjorts.

Undersökningen genomfördes våren 1999 av Bohus Geo.

Av undersökningen framgår att lerans skjuvhållfasthet efter korrigering med hänsyn till konflytgränsen är lägre vid den befintliga kajen än vad tidigare undersökningar indikerat. Släntstabiliteten är därmed sämre och den beräknade säkerheten ca 1,3 vilket inte är tillfredsställande. Åtgärder för att förbättra släntstabiliteten erfordras därför.

Bohus Geo bedömer att åtgärderna bör utföras så att den beräknade säkerheten höjs till 1,5 det vill säga med ca 15%.

Detta kan ske på två sätt:

Alternativ 1

Urschaktning av massan och återfyllning med lättklinker.

Alternativ 2

Avschaktning varefter ett fribärande betongdäck utförs. Däcket grundläggs med stödpålar.

Bohus Geo konstaterar också avslutningsvis möjligheten att erhålla bidrag från Räddningsverket för att förbättra släntstabiliteten för den befintliga kajen.

Statens Geotekniska institut säger i en skrivelse 1999-06-21 att om förebyggande åtgärder krävs för att säkra befintliga byggnader och anläggningar kan ersättning härför sökas från Statens Räddningsverk.

Efter genomgång av de två alternativen för åtgärdande beslutar projektgruppen att alt 2 dvs betongdäck skall genomföras.

Gruppen uppdrar samtidigt åt räddningschefen att söka högsta möjliga bidrag från Räddningsverket. Maxbidraget är 80% av den verkliga kostnaden.

Skrivelse avgår till Räddningsverket 1999-07-23 och kompletteras 1999-09-09.

Efter upphandling framgår att kostnaderna för att genomföra förstärkningsarbetena uppgår till 4,5 miljoner kronor.

Eftersom en del av åtgärden samtidigt säkrar gång- och cykelväg i området ansökes om medfinansiering av Vägverket med 770 000 kronor.

Räddningsverkets handläggningsprocess innebär genomgång av projektet under hösten 1999 och beslut i början av 2000.

Bidragsberättigade projekt erhåller normalt maxtaket 80%.

Projektet är väl känt inom Räddningsverket.

Eftersom Räddningsverket fattar beslut först i början av 2000 är det svårt att uppskatta vad kommunens kostnader för förstärkningsarbetena blir. Kommunen måste å andra sidan fatta beslut om att genomföra åtgärden för att Räddningsverket skall pröva ansökan.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999, § 291.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ivar Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden utför förstärkningsarbeten på Ångbåtsbryggan i Grebbestad enligt alternativ 2, det vill säga gjutning av betongdäck inom ramen för 4,5 miljoner kronor,

att ansöka hos Statens Räddningsverk om högsta möjliga bidrag 80% för genomförande av åtgärden,

att anslå 4,5 miljoner ur Eget kapital,

att bidrag från Statens Räddningsverk och Vägverket medfinansierar projektet,

att kultur- och fritidsnämnden kompenseras fullt ut i ramen för ökade kostnader med anledning av förstärkningsarbetena.

__________________________

Kf § 72                              98.142-978 Ks

Lärcentrum

Enligt de flesta bedömare kommer framtiden att innebära en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Kunskapsmängden i samhället ökar mycket snabbt och för att individen skall kunna delta aktivt i det framtida samhället, såväl på arbetsmarknaden som på det sociala planet, krävs ett livslångt lärande.

För näringslivet gäller i motsvarande grad att ständigt tillägna sig och sprida ny kunskap för att kunna konkurrera framgångsrikt. De regioner som utvecklar ett kunskapsintensivt näringsliv kommer att bli attraktivare för inflyttning/ återflyttning av människor i aktiv ålder, vilket är positivt för tillväxten. Skapandet av Lärcentrum är därför ett led i en framtidsinriktad näringslivsstrategi för Tanums kommun.

Det politiska uppdraget för Lärcentrum blir att skapa tillgänglighet till kunskap och kompetens för individ och näringsliv. Lärcentrum skall vara en flexibel mötesplats för det livslånga lärandet genom att erbjuda god biblioteksservice och utbildning på grundläggande, gymnasial, och eftergymnasial nivå i samverkan med näringslivet och olika utbildningsanordnare

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 1999, § 213,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, omsorgsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta fram uppgifter och fatta beslut i enlighet med särskilt utredningsuppdrag,

att utse en arbetsgrupp bestående av Lennart Larson, Alf Jonasson och Rolf Hermansson, med Sven Olsson som sekreterare, att bearbeta inkomna yttranden för att avge ett samlat yttrande för diskussion i partigrupperna, och

att kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet den 8 september 1999 och överlämnar beslutet till budgetberedningen som inarbetar förslaget i budget för år 2000.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 1999, § 262,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planarbetet för verksamheter inom bostadsområdet Höjden, och

att anslutningsvägar till området skall ingå i utredningsuppdraget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 september 1999, § 104,

att hemställa hos kommunfullmäktige att få genomföra Lärcentrum med bibliotek på Höjdenområdet i Tanumshede enligt intentioner,

att lokalerna skall stå färdiga att tas i bruk den 1 januari 2001,

att hörsalen skall omfatta 200 sittplatser,

att inledningsvis inte anställa ytterligare en bibliotekarie, och

att meddela kommunfullmäktige, när Lärcentrum genomförs måste barn- och utbildningsnämnden i ramen för 2001 kompenseras med cirka 2,5 miljoner kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 6 oktober 1999 § 292.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M), Alf Jonasson (S), Ivar Ivarsson (Kd) och Siv Bergström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra projekt Lärcentrum enligt intentionerna,

att lokalerna skall stå färdiga att tas i bruk den 1 januari 2001,

att hörsalen skall omfatta cirka 200 sittplatser,

att utse en arbetsgrupp för projektet bestående av tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen,

att från kommunstyrelsen överföra vissa verksamheter inom området arbetsmarknadsåtgärder, till exempel Datortek, Kunskapare m m,

att inom ramen för 20 miljoner kronor genomföra projektet,

att finansiering sker genom anslag ur Eget kapital, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av projektets inriktning och genomförande.

____________________

Kf § 73                             99.613-351 Ks

Yttrande över trafikplats Tanumshede, E6

Vägutredningen för väg E6, delen Tanumshede-Vik, har angivit två alternativa lägen för ny trafikplats vid Tanumshede, dels vid Lurvägen och dels vid Ryland.

Innan kommunen avgav yttrande över vägutredningen tog kommunen initiativ till en fördjupad utredning. Den fördjupade utredningen redovisades för fullmäktige-ledamöterna den 17 maj 1999.

Kommunfullmäktige har härefter vid sammanträde den 28 juni 1999, § 53, yttrat sig över utredningen Kommunfullmäktige tog härvid inte ställning till de båda alternativen till trafikplats då ytterligare utredningar bedömdes erforderliga.

Under sommaren och hösten 1999 har kommunen deltagit i utredningarna genom en arbetsgrupp bestående av en representant för varje parti och med chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen som sammankallande. Arbetsgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Vid två av dessa tillfällen har representanter för Vägverket deltagit.

Vägverket har slutligen presenterat utformningen av de två alternativen enligt bifogade bilagor 6 och 8. Utvärdering har sammanställts enligt bifogade sidor 1-4.

Kommunen har i sitt remissyttrande över vägutredningen påpekat att oavsett slutligt val av trafikplatsläge är det angeläget att väg 163 får en ny sträckning norr om samhället mot kusten. I alternativ Lurvägen har Vägverket utelämnat ny väg 163. Detta kan ej accepteras! Vid jämförelsen skall alternativ Lurvägen utformas enligt bifogad bilaga 5.

Båda alternativen innefattar trafiksäkerhetsåtgärder på nuvarande väg 163 samt Riksvägen, med cirkulationsplatser och åtgärder för gång- och cykeltrafik. I alternativ Ryland har inlagts en ny förbindelseväg från Oppen till Storemyrsvägen. Bron i trafikplats Ryland har nu lagts över väg E6, varvid infartsvägen till samhället kunnat ges en bättre profil i Järpenbacken. Utöver vad Vägverket redovisat bör alternativ Ryland innehålla en ny förbindelseväg mellan Lurvägen och Storemyrsvägen.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Rolf Hermansson (C) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar att kommunen i sitt yttrande till Vägverket förordar alternativ Lurvägen (bilaga 5), med ny anslutning till väg 163.

Lennart Larson (M), Alf Jonasson (S) och Nils Olsson (Fp) yrkar att kommunen i sitt yttrande förordar alternativ Ryland (bilaga 8).

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller alternativ Ryland (bilaga 8).

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för bifall till alternativ Ryland (bilaga 8).

Nej-röst för bifall till alternativ Lurvägen (bilaga 5).

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 1 ledamot avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen bifaller således Lennart Larsons, Alf Jonassons och Nils Olssons yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 20 oktober 1999, § 311.

Reservation i kommunstyrelsen

Rolf Hermansson (C) och Ruben Ivarsson (Kd) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Rolf Hermansson (C), Ivar Ivarsson (Kd), Thorgny Fransson (Mp) och Armando Jiménez Ojeda (V) yrkar att kommunen i sitt yttrande till Vägverket förordar alternativ Lurvägen (bilaga 5) med ny anslutning till väg 163.

Alf Jonasson (S), Lennart Larson (M) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på framlagda förslag och förklarat att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som bifaller Rolf Hermanssons förslag röstar nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

21 ledamöter röstar Ja
19 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att meddela Vägverket att Tanums kommun förordar alternativ Ryland (bilaga 8) som ny trafikplats vid Tanumshede.

Reservation

Ledamöterna i Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

________________________

Kf § 74                                  99.608-978 Ks

Ärende om godkännande av Tanums Bostäder Aktiebolags förvärv av hyresfastigheter i Fjällbacka

Kommanditbolagen KB Kullen 1–7 försattes i konkurs den 8 juni 1999. Konkursförvaltare är advokat xx, Rosengrens Advokatbyrå.

Tanums Bostäders Aktiebolag har efter förhandlingar med konkursförvaltaren vid styrelsemöte den 18 oktober 1999 beslutat inhämta kommunfullmäktiges yttrande att förvärva hyresfastigheterna i konkursbona KB Kullen 1-7 för en sammanlagd köpeskilling om 21 100 000 kronor. Förvärvet innebär att Tanums Bostäder Aktiebolag förvärvar sju hyresfastigheter.

Ett köpekontrakt har upprättats för varje fastighet. Köpeskillingen fördelas per fastighet enligt nedan:

KB Kullen 1:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:164 2 572 090 kr
KB Kullen 2:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:165 3 105 920 kr
KB Kullen 3:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:166 2 437 050 kr
KB Kullen 4:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:167 2 485 580 kr
KB Kullen 5:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:168 4 011 110 kr
KB Kullen 6:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:169 3 350 680 kr
KB Kullen 7:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:170 3 137 570 kr

Fastigheterna ingår i samfällighetsföreningen Målgården.

Förslag till köpekontrakt, bilagor.

Enligt ägandedirektiven för Tanums Bostäder Aktiebolag skall bolaget i ärenden av principiell betydelse inhämta yttrande från kommunfullmäktige.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Clas-Åke Sörkvist (C), Alf Jonasson (S) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till godkännande av att Tanums Bostäder Aktiebolag får förvärva hyresfastigheterna Tanum Fjällbacka 176:164-170 för en sammanlagd köpeskilling om 21 100 000 kronor.

Lennart Larson (M) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar avslag till godkännande av förvärv.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 20 oktober 1999, § 310.

Reservationer i kommunstyrelsen

Den Moderata partigruppen och Ruben Ivarsson (Kd) anmäler skriftliga reservationer, bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Clas-Åke Sörkvist (C), Bengt Mattsson (Fp), Ronny Larsson (S) och Siv Bergström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Larson (M), Öivind Renhammar (Mp), och Ivar Ivarsson (Kd) yrkar avslag till godkännande av att förvärva hyresfastigheter i Fjällbacka.

Jan Kronlund (S) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på framlagda förslag och förklarat att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja

Den som bifaller Lennart Larsons med fleras förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställs genom namnupprop och utfaller så att

28 ledamöter röstar Ja
12 ledmöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna att Tanums Bostäder Aktiebolag får förvärva hyresfastigheterna Tanum Fjällbacka 176:164-170 för en sammanlagd köpeskilling om 21 100 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt.

Reservation

Ledamöterna i Moderata Samlingspartiet reserverar sig till förmån för bilagda skriftliga reservation.

Ledamöterna i Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för bilagda skriftliga reservation.

Ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

__________________________

Kf § 75                         99.001-111 Ks

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson (M)

Git Karlsson (M) har den 26 augusti 1999 inkommit med skrivelse där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Den Moderata partigruppen föreslår i skrivelse inkommen den 26 augusti 1999 att Ulla Markander, Rabbalshede, utses till ny ersättare i barn- och utbildnings-nämnden efter Git Karlsson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 8 september 1999, § 258.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Git Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att utse Ulla Markander (M), Rabbalshede, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson.

______________________

Kf § 76                             99.001-111 Ks

Val av ny ordinarie ledamot i styrelsen för Tanums Bostäder AB efter Ruby Llanos (V)

Ruby Llanos (V) har den 5 oktober 1999 inkommit med avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i styrelsen för Tanums Bostäder AB.

I skrivelse inkommen den 8 oktober 1999 föreslår Vänsterpartiet att Sonja Hellberg, Tanumshede, utses till ny ledamot efter Ruby Llanos.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Ruby Llanos (V) från uppdraget som ordinarie ledamot i styrelsen för Tanums Bostäder AB, och

att utse Sonja Hellberg (V), Tanumshede, till ordinarie ledamot i Styrelsen Tanums Bostäder AB.

_______________

Kf § 77                              99.558-212 Ks

Motion från Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun

Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) har den 15 september 1999 inkommit med motion om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun. Motionen bilaga.

Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag

att redovisa åtgärder som kan motverka den negativa boendeutvecklingen i Tanums kommun, och

att utarbeta ett policydokument över hur kommunen bör hantera bostadstomter i attraktiva områden, till förmån för åretruntboende.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________________

Kf § 78                             99.598-351 Ks

Motion från Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad

Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) har den 5 oktober 1999 inkommit med motion om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår avslutningsvis

att kommunen omgående och i samband med den nätanalys som görs idag, planerar för utbyggnad av cykelväg Tanumshede-Grebbestad, därefter fortsätter hela vägen söderut till Gerlesborg,

att kommunen kräver att kostnaden för anläggandet av denna etapp, Tanumshede-Grebbestad, betalas av Vägverket som en del i utbyggnaden av E6, och

att kommunen upprättar en helhetsplan för ett sammanhängande cykelbanenät som främjar allmänheten, turistnäringen och miljön, och går i stort sett genom hela kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________________

Kf § 79                                99.627-232 Ks

Motion angående tillskapande av tomter i Grebbestad

Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) har den 20 oktober 1999 inkommit med motion om tillskapande av tomter i Grebbestad. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att kommunen snarast färdigställer hamnplansområdet med gator och va samt öppnar för byggnation.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

___________

Kf § 80                             99.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga bilagda redovisning av obesvarade motioner till handlingarna.

__________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-21.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Anita Andersson och Ann-Marie Olofsson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 1 november 1999, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare........................................................... §§ 64-80
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bertil Gedda/
Justeringsman......................................................………………………………...
/Anita Andersson/ /Ann-Marie Olofsson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-10-25
Anslaget uppsatt 1999-11-02 Anslaget nedtages 1999-11-23
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo