Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-08-30

§§ Ärenden
56 Laga ordning
57

Svar på motion från Ruben Ivarsson (Kd) om möjligheten för arbetslösa att få barnomsorg

58

Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 28:2, Tanums kommun (ABBA-huset)

59

Försäljning av industrimark i Hamburgsund

60

Slutredovisning – Ombyggnad av Fjällbacka service

61

Slutredovisning – Ombyggnad av Hedegårdens servicehus

62

Slutredovisning – Ombyggnad av Tanumskolan

63 Motion från Ruben Ivarsson (Kd) om barns säkerhet i trafiken till och från skolan

Kf § 56

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

__________

Kf § 57 99.184-729 Ks

Svar på motion från Ruben Ivarsson (Kd) om möjligheten för de arbetslösa att få barnsomsorg

Ruben Ivarsson (Kd) har den 22 mars 1999 inkommit med motion om de arbetslösas möjlighet att få barnomsorg. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till dessa åtgärder,

att det finns en plats till förfogande inom barnomsorgen för de arbetslösa när de skall på arbetsintervju, och

att det på kortast tid, inom minst en vecka, skall finnas en barnomsorgsplats tillgänglig.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 31,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har härefter överlämnats till barn- och utbildningsnämnden på remiss.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 juni 1999, § 71, att avge följande yttrande som nämndens svar på motionen.

"Plats till förfogande inom barnomsorgen för de arbetslösa när de skall på anställningsintervju."

De föräldrar som har barnomsorg och blir arbetslösa får behålla sina platser, antingen 10 timmar per vecka eller den tid de har haft innan de blev arbetslösa. Dessa föräldrar har därför barnomsorgen ordnad när de skall på anställnings-intervju.

När barnomsorgsplats ordnas brukar barn- och utbildningsförvaltningen rekommendera föräldrarna, att för barnets del, se till att det blir en mjuk övergång från hemmet till den nya miljön, antingen det är till familjedaghem eller till förskola (daghem).

En del barn klarar av övergången på cirka 14 dagar, andra kan behöva några dagar extra, några få barn kan klara detta på kortare tid. Om placeringen görs för snabbt, kan barnet må ganska dåligt av denna förändring. Att då ha en plats till förfogande som man bara lämnar in sitt barn för några timmar kan inte rekommenderas för barnets bästa.

Förslagsvis skall man kunna erbjuda ensamstående föräldrar hjälp med några få timmar. För barnets skull, bör det vara en person som anställs och kommer hem till barnet. Avgiften för detta bör vara en fast ersättning med t ex 200 kronor per gång. Det är ungefär hälften av kommunens faktiska kostnader för lön (anställning fyra timmar) och administration.

För att hitta personal till detta behöver vi på barn- och utbildningsförvaltningen få minst en veckas framförhållning, eftersom det är svårt att få tag på timvikarier. Förvaltningens erfarenhet är att efterfrågan på denna omsorg, har varit och är ytterst ringa.

"På kortaste tid, inom minst en vecka, skall det finnas en barnomsorgsplats tillgänglig."

Enligt skollagen kapitel 2a, § 7, står det "att barnomsorg skall ordnas utan oskäligt dröjsmål". Det innebär att lagen följs om barnomsorg kan ordnas inom två till tre månader efter att föräldrarna anmält sitt behov. Finns det utrymme i befintlig verksamhet kan naturligtvis plats erbjudas direkt, men om vi måste annonsera efter dagbarnvårdare kan en nyanställning ta drygt en månad.

Barn- och utbildningsförvaltningen kan därför inte garantera att plats kan ordnas inom en vecka om inte extra resurser ställs till förfogande så att extraplatser finns att tillgå. Detta skulle i så fall innebära att alltid har en överkapacitet inom samtliga skolområden för att få samma service över hela kommunen. Eftersom föräldrarnas behov varierar mellan 5 till 45 timmar per barn/vecka är det svårt att beräkna vad denna extra resurs skulle kosta kommunen totalt.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 augusti 1999, § 231.

_____________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ruben Ivarsson (Kd) tackar för svaret.

Ronny Larsson (S) och Clas-Åke Sörkvist (C) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att barn- och utbildningsnämndens yttrande utgör svar på motionen.

______________________

Kf § 58 99.399-264 Ks

Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 28:2, Tanums kommun (ABBA-huset)

Kommunen äger en äldre industribyggnad (ABBA-huset) beläget på fastigheten Grebbestad 28:2. Byggnaden ligger i anslutning till kommunens gästhamn i Grebbestad.

Idag hyr Grebbestads Bryggeri AB lokaler i bottenvåningen.

Kommunen har förhandlat med företagen Grebbestads Bryggeri AB och Swedemount AB om en försäljning av byggnad med mark.

Kommunen har begärt en fastighetsbildningsförrättning hos Lantmäteriet för att avstycka den del av fastigheten Grebbestad 28:2 som omfattas av byggnaden (ABBA-huset).

Avstyckningen innebär att den nybildade fastigheten får servitut för lastbrygga och väg in till lastbryggan.

Förslag till köpekontrakt har upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 augusti 1999, § 232.

______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja del av fastigheten Grebbestad 28:2, Tanums kommun, till Grebbestads Bryggeri AB och Swedemount AB för en överenskommen köpeskilling om 3 500 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga förändringar i köpekontraktet.

______________________

Kf § 59 99.214-213 Ks

Försäljning av industrimark i Hamburgsund

Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund, har framfört önskemål om att få förvärva cirka 2 100 kvm industrimark på fastigheten Hamburgsund 3:1, Hamburgsund.

Förslag till köpekontrakt har utarbetats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 augusti 1999, § 233.

_________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avstycka ett område om cirka 2 100 kvm mark av fastigheten Hamburgsund 3:1, Hamburgsund, och försälja marken för 40 kronor per kvm till Nordbloms Trycksaker AB,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten delas lika mellan säljaren och köparen, och

att gatukostnadsersättning och avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen.

_______________________

Kf § 60 99.150-200 Ks

Slutredovisning - Ombyggnad av Fjällbacka service

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 1998, § 40, bland annat

att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra ombyggnation av övre planet i B-huset på Fjällbacka service för 1,2 miljoner kronor enligt omsorgsnämndens förslag.

Ombyggnaden har omfattat c:a 300 m2 där fem lägenheter byggts om till grupp- boende. Ombyggnaden har slutbesiktigats och godkänts 1999-01-19.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 1.200.000:-
Bokförda investeringsutgifter 1.137.520:-
Överskott 62.480:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 113,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slut-redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 augusti 1999, § 234.

___________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Alf Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Fjällbacka service, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

______________________

Kf § 61 99.150-200 Ks

Slutredovisning – Ombyggnad av Hedegårdens servicehus

Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 1996, § 6, bland annat

att uppdra åt tekniska nämnden att nyproducera 48 lägenheter som ersättning för nuvarande Hedegården, och

att den totala ramen för projekt Hedegården uppgår till 38.300.000 kronor.

Byggnaden har slutbesiktigats och godkänts 1997-06-27.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 38.300.000:-
Redovisade investeringsutgifter 38.387.857:-
Utgiftsunderskott -87.857:-
Budgeterade investeringsinkomster 2.900.000:-
Redovisade investeringsinkomster 1.895.050:-
Inkomstunderskott -1.004.950:-
Totalt underskott -1.092.807:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 114,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slut-redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Finansiering av underskott sker från Eget kapital. Underskottet minskar därmed framtida investeringsutrymme.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 augusti 1999, § 235.

________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) och Alf Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Hedegårdens servicehus, och

att investeringsprojektets underskott finansieras ur Eget kapital.

_____________________

Kf § 62 99.150-200 Ks

Slutredovisning - Ombyggnad av Tanumskolan

Kommunfullmäktige beslutade 20 april 1998, § 26,

att uppdra åt fastighetsnämnden att utföra ombyggnad av f d slöjdsal i Tanumskolan.

Ombyggnaden har omfattats av c:a 300 m2 vilka iordningställts till barnskola.

Ombyggnaden har slutbesiktigats och godkänts 1999-01-12.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 1.500.000:-
Bokförda investeringsutgifter 1.446.835:-
Överskott 53.165:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 115,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 11 augusti 1999, § 236.

______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Tanumskolan, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

_______________________

Kf § 63 99.511-623 Ks

Motion från Ruben Ivarsson (Kd) om barnens säkerhet i trafiken till och från skolan

Ruben Ivarsson (Kd) har den 26 augusti 1999 inlämnat motion om barnens säkerhet till och från skolan. Motionen bilaga.

Ruben Ivarsson yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

___________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Anita Andersson och Rolf Hermansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 6 september 1999, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare........................................................... §§ 56-63
/Ulf Björkman/
Ordförande..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman...................................................... ………………………………...
/Anita Andersson/ /Rolf Hermansson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-08-30
Anslaget uppsatt 1999-09-08 Anslaget nedtages 1999-09-29
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo