Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-06-28

§§ Ärenden
41 Laga ordning
42 Förslag till kompletteringsbudget 1999
43 Förslag till ekonomiska målsättningar för Tanums kommun
44 Förslag till preliminära budgetramar för år 2000
45 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999
46 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999
47 Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998
48 Stiftelsen Tanums Bostäder – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998
49 Detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl
50 Förslag till tomträttsavtal rörande fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406
51 Ändring av arvodesreglemente
52 Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede- Tanumshede
53 Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik
54 Avsägelse från Helene Arvidsson (Fp) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt val av ny ledamot
55 Avsägelse från Nils Olsson (Fp) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt val av ny ersättare

Kf § 41

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_____________

Kf § 42 99.019-923 Ks

Förslag till kompletteringsbudget 1999

Förslag till kompletteringsbudget 1999 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 18 juni 1999, § 182.

______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S), Clas-Åke Sörkvist (C), Bengt Mattsson, (Fp), Ruben Ivarsson (Kd) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp), John-Rune Forsberg (M) och Bertil Gedda (C) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget 1999, och

att fastställa bilagda förslag till reviderad investeringsplan 1999-2001.

_____________________

Kf § 43 99.339-923 Ks

Förslag till ekonomiska målsättningar för Tanums kommun

Förslag till ekonomiska målsättningar för år 2000-2002 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att texten under "Förslag till mål för låneskulden" skall ha följande lydelse:

"Låneskulden skall under den kommande treårsperioden amorteras med 10 mkr. Under år 2000 skall amortering ske med 0 mkr."

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Ronny Larssons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 18 juni 1999, § 183.

Reservation i kommunstyrelsen

Den socialdemokratiska partigruppen anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till ekonomiska målsättningar för år 2000-2002.

Reservation

Delamöterna i den Socialdemokratiska partigruppen anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Ledamöterna i partigruppen för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

______________________

Kf § 44 99.340-923 Ks

Förslag till preliminära budgetramar för år 2000

Förslag till preliminära budgetramar för år 2000 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att omsorgsnämnden i budget för år 2000 får avskriva det balanserade underskottet med 5 mkr.

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larsson (M) och Lennart Fredlund (Fp) yrkar avslag till Ronny Larssons yrkande.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronny Larssons yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 18 juni 1999, § 184.

Reservation i kommunstyrelsen

Den socialdemokratiska partigruppen anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

_________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen.

John-Rune Forsberg (M), Maj-Lis Andersson (Kd) och Ruben Ivarsson (Kd) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på framställda förslag och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja

Den som bifaller Ronny Larssons förslag röstar Nej.

Omröstningen verkställes genom namnupprop och utfaller så att

27 ledamöter röstar Ja
13 ledamöter röstar Nej.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa bilagda förslag till preliminära budgetramar för år 2000.

Reservation

Ledamöterna i den Socialdemokratiska partigruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ledamöterna i partigruppen för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas yrkande.

_____________________

Kf § 45 99.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 30 april 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 18 juni 1999, § 185.

___________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999.

______________________

Kf § 46 99.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 18 juni 1999, § 186.

_________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

______________________

Kf § 47 99.351-978 Ks

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998

Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 1998.

I revisionsberättelsen meddelas att årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning har granskats för 1998.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Revisionsberättelsen avslutas

"Som framgår av årsredovisningen har ägaren Tanums kommun förbundit sig att långsiktigt tillskjuta erforderlig hyresförlusttäckning för att säkerställa bolagets balansräkning. Förutsatt erforderligt stöd tillstyrker vi

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, och

att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Årsredovisning samt årsberättelse har fastställts vid bolagsstämman den 27 maj 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 23 juni 1999, § 187.

_______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 1998 för Tanums Bostäder AB till handlingarna.

______________________

Kf § 48 99.344-922 Ks

Stiftelsen Tanums Bostäder – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998

Stiftelsen Tanums Bostäder AB inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 1998 .

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stiftelselagen.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisningen, räkenskaperna eller förvaltningen.

Revisorerna tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 23 juni 1999, § 188.

_______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 1998 för Stiftelsen Tanums Bostäder till handlingarna.

______________________

Kf § 49 98.323-314 Ks

Detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl.

Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig användning av en f d butikslokal inom området, samt i övrigt en uppordning av ett centralt område i Hamburgsunds samhälle.

Planförslaget har varit utställt under tiden 1998-11-30–1999-01-11.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 februari 1999, § 26,

att godkänna utställningsutlåtandet med där föreslagna revideringar samt att ge berörda tillfälle att under två veckor lämna synpunkter på revideringarna.

Enligt upprättat förslag till utlåtande efter revidering föranleder de inkomna synpunkterna inga ytterligare revideringar.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 1999, § 128,

att godkänna förslag till utlåtande efter revidering samt att föreslå kommun- fullmäktige att anta detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 26 maj 1999, § 161.

_________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar

att medge att Rolf Hermansson yttrar sig i ärendet.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att ordet godkänna ändras till anta.

Lennart Larson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens för beredning.

Ronny Larsson (S) yttrar sig.

Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet skall återremitteras och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Därefter frågar ordföranden på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens förslag med Bengt Mattssons ändringsyrkande och förklarar att kommunfull-mäktige beslutar bifalla Bengt Mattssons förslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl.

Reservation

Ledamöterna i partigruppen för Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet.

______________________

Kf § 50          99.341-213Ks

Förslag till tomträttsavtal rörande fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406

xx har idag två tomträttsavtal för fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406.

I samband med genomförandet av Hamnplanen i Grebbestad sker viss fastighetsreglering. Regleringen berör de fastigheter som xx har tomträtt på.

Nämnda fastigheter skall nu regleras så att en fastighet bildas och i samband med detta har nytt tomträttsavtal upprättats och undertecknats av xx. Förslag till tomträttsavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 23 juni 1999, § 189.

_______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till tomträttsavtal rörande fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406.

______________________

Kf § 51 99.352-961 Ks

Ändring av arvodesreglemente

Kommunfullmäktige antog den 14 december 1998, § 98, reglemente för förtroendevalda.

Ett nytt reglemente med vissa ändringar har utarbetats av kommunens arvodeskommitte´.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 23 juni 1999, § 190.

________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S), och Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alf Jonasson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 14 december 1998, § 98, och

att anta bilagda arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun med giltighet från och med den 1 januari 1999.

________________________

Kf § 52 98.042-351 Ks

Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede

Vägverket Region Väst har den 23 april 1999 inkommit med vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede, för yttrande. Till ärendet är fogat miljökonsekvensbeskrivning.

Vägutredningen redovisar ett antal alternativa vägkorridorer och deras konsekvenser samt en utvärdering med rekommendation.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en beskrivning av vägalternativens miljöpåverkan.

Vägutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hålls utställda under tiden den 26 april till den 24 juni 1999. Yttrande skall vara Vägverket tillhanda senast den 24 juni 1999.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 juni 1999 sammanställt och inkommit med förslag till yttrande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 23 juni 1999, § 191.

________________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar att kommunstyrelsens förslag till yttrande avslås.

Armando Jiménez Ojeda (V) yrkar bifall till förmån för bilaga yttrande.

Bengt Widengård (S) yttrar sig.

Ordföranden ställer fråga på de framlagda yrkandena och förklarar att han finner att kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede.

Reservation

Ledamöterna i partigruppen för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för bilaga yttrande.

Ledamöterna i partigruppen för Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yttrande. Bilaga.

_______________________

Kf § 53 98.042-351 Ks

Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik

Vägverket Region Väst har den 23 april 1999 inkommit med vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik, för yttrande. Till ärendet är fogat miljökonsekvens-beskrivning.

Vägutredningen redovisar ett antal alternativa vägkorridorer och deras konsekvenser samt en utvärdering med rekommendation.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en beskrivning av vägalternativens miljöpåverkan.

Vägutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hålls utställda under tiden den 26 april till den 24 juni 1999. Yttrande skall vara Vägverket tillhanda senast den 24 juni 1999.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 juni 1999 sammanställt och inkommit med förslag till yttrande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 23 juni 1999, § 192.

Rolf Hermansson (C) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

______________

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Armando Jiménez Ojeda (V) yrkar bifall till förmån för bilagda yttrande. Bilaga.

Öivind Renhammar (Mp) yrkar i första hand att kommunstyrelsens förslag till yttrande avslås och i andra hand bifall till Armando Jiménez Ojedas yttrande.

Ordföranden frågar på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik.

Reservation

Ledamöterna i partigruppen för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för bilaga yttrande.

Ledamöterna i partigruppen för Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yttrande. Bilaga.

Bengt Ekelund (M) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

_______________________

Kf § 54 99.001-111 Ks

Avsägelse från Helene Arvidsson (Fp) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt val av ny ledamot

Helene Arvidsson (Fp) har den 14 juni 1999 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Helene Arvidsson (Fp) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, och

att utse Nils Olsson (Fp) till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i stället för Helene Arvidsson.

__________________

Kf § 55 99.001-111 Ks

Avsägelse från Nils Olsson (Fp) som ersättare i barn-och utbildnings-nämnden samt val av ny ersättare

Nils Olsson (Fp) har den 10 maj 1999 inkommit med avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Nils Olsson (Fp) Hamburgsund, som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Nils Olsson utse Pia Polsson (Fp), Fjällbacka.

___________________

Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-20.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Kjell Olsson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 5 juli 1999, klockan 15.30.
Underskrifter Sekreterare........................................................... §§ 41-55
/Ulf Björkman/
Ordförande........................................................ ……………………………………….
/Bengt Ekelund/ §§ 41-52, 54-55 /Bertil Gedda/ § 53
Justeringsman....................................................… ………………………………...
/Mona Svegås/ /Kjell Olsson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-06-28
Anslaget uppsatt 1999-07-07 Anslaget nedtages 1999-07-28
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................
/Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo