Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-05-17

§§ Ärenden:
36. Laga ordning
37. Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1998
38. Förslag till exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl (Silon)
39. Ändrad tid för kommunfullmäktiges sammanträde i juni 1999
40. Västtrafik AB – Avtal angående obeskattade reserver

Kf § 36

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________

Kf § 37     98.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 1998

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för tiden den 1 september till den 31 december 1998.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 april 1999, § 138.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_______________________

Kf § 38      99.226-232 Ks

Förslag till exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl (Silon)

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Västkust-tomter KB för exploatering av fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl. Avtalet bilaga.

Avtalet reglerar förhållanden inom det markområde som omfattas av detaljplanen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 april 1999, § 139.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal för fastigheten Fjällbacka 200:1 m fl (Silon).

_______________________

Kf § 39     99.216-442 Ks

Västtrafik AB – Avtal angående obeskattade reserver

Västtrafik AB har den 14 april 1999 inkommit med förslag till avtal angående obeskattade reserver i Göteborgs- och Bohusläns Trafik AB per den 31 december 1997.

Västtrafik AB:s revisorer har funnit att rättviseskäl talat för att återbetalning bör ske enligt den så kallade "kommunmodellen". Modellen innebär ett avsteg från en strikt tillämpning av aktiebolagslagens regelsystem. En återbetalning enligt aktie-

bolagslagen regelsystem skulle innebära att återbetalning sker med aktieinnehavet som fördelningsgrund. Kommunmodellen innebär istället att återbetalningen verkställs med hänsyn till hur mycket kommunerna bidragit till uppbyggnad av reserverna.

Kommunmodellen förutsätter att samtliga aktieägare är överens genom skriftlig avtal. Återbetalning kommer därefter ske så snart samtliga kommuner och övriga parter undertecknat avtalet.

Tanums kommuns andel av reserven, enligt den föreslagna fördelningsmodellen, uppgår till 611 000 kronor.

Ekonomichefen meddelar i yttrande inkommet den 16 april 1999 att fördelning enligt aktiebolagslagen för Tanums kommun innebär en återbetalning på 834 000 kronor före skatt, medan återbetalning enligt kommunmodellen uppgår till 695 000 kronor före skatt.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 28 april 1999, § 140.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till Avtal angående obeskattade reserver per den 31 december 1997 i Göteborgs- och Bohusläns Trafik AB,

att uppdra åt och bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet under första att-satsen ovan, och

att förklara protokollet omedelbart justerat.

______________________

Kf § 40 98.763-900 Ks

Ändrad tid för kommunfullmäktiges sammanträde i juni 1999

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt

att flytta kommunfullmäktiges sammanträde från måndagen den 14 juni 1999 till måndagen den 28 juni 1999 klockan 18.30.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-18.40.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Monica Andersson och Birgit Ekholm
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 25 maj 1999, klockan 15.30.

§§ 36-40

Underskrifter Sekreterare ...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande ..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman ………………………………... ....................................................
/Monica Andersson/ /Birgit Ekholm/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-05-17
Anslaget uppsatt 1999-05-28 Anslaget nedtages 1999-06-18
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ............................../Kerstin Berius/..............................................................

.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo