Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-04-19

16 Laga ordning
17 Allmän frågestund
18 Dagordning
19 Svar på motion från Bo Hedström (Mp) om arbetslivsenhet
20 Svar på motion från Öivind Renhammar (Mp) om motion
21 Bokslut 1998
22 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1998.
23 Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m
24 Försäljning av fastigheten Tanumshede 1:64, Tanumshede
25 Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Uddens förskola, Hamburgsund
26 Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun – Ändring av begränsad omfattning
27 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till styrelsen för Tanums Bostäder AB, att gälla från ordinarie bolagsstämma 1999 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2000
28 Avsägelse och nytt val av huvudman i Sparbanken Tanum från ordinarie Sparbanksstämma 1999 till och med ordinarie Sparbanksstämma 2001
29 Val av revisorer till av kommunen förvaltade stiftelser
30 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer (Kd)
31 Motion från Ruben Ivarsson (Kd) om möjligheten för de arbetslösa att få barnomsorg
32 Motion från Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) om boendestöd till psykiskt funktionshindrade
33 Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) om gratis internetabonnemang till kommuninvånarna
34 Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) om information till nyinflyttade
35 Redovisning av obesvarade motioner

Kf § 16

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade och godkände kungörelsen av extra ärende.

________

Kf § 17

Allmän frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges behandling av kommunens bokslut med årsredovisning har allmänheten beretts tillfälle att ställa frågor som rör bokslutet.

På sammanträdet ställdes en muntlig fråga om pengar till kommunens konstinköp.

___________

Kf § 18

Dagordning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet om revisionsberättelse för kommunens räkenskaper för år 1998 skall behandlas efter ärendet om kommunens bokslut för 1998.

____________

Kf § 19     98.625-130 Ks

Svar på motion från Bo Hedström (Mp) om arbetslivsenhet

Bo Hedström (Mp) har den 14 september 1998 inkommit med en motion angående arbetslivsenhet. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

Att det snarast sker en samordning av arbetslivsfrågorna inom kommunen och att en nämnd/styrelse får huvudansvaret för de arbetslivsfrågor som kommunen ansvarar för.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 1998, § 58,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 1998, § 338,

att remittera motionen till personalkontoret.

Personalkontorets yttrande

Personalchefen meddelar i yttrande inkommet den 20 januari 1999 att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Inom ramen för dessa åtgärder bedrivs många olika verksamheter, i första hand utifrån de riktlinjer som anges från regeringen.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 1997 § 35, att inrätta en arbetslivsenhet samt att utse Lennart Christensson till projektansvarig för arbetslivsenheten.

Beslutet justerades den 10 september 1997, § 221, på så sätt att Kunskapslyftet överfördes från arbetslivsenheten, som finns inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, till barn- och utbildningsnämnden samt att rektor för Komvux blev en resurs för arbetslivsenheten i kompetensutvecklingsfrågor.

I förstnämnda beslut angavs projekttiden för arbetslivsenheten från den 1 juli 1997 till och med den 31 december 1998.

Någon uppföljning av projektet har ännu ej hunnit sammanställas, men det kan konstateras att de i förslaget upptagna projekten för arbetslösa har bedrivits under projekttiden.

Arbetslivsenheten har haft samarbete med såväl verksamhetsområde inom omsorgsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Detsamma gäller för aktörer utanför den kommunala verksamheten. Under projekttiden, som präglats av tider med en hög arbetslöshet, har ett stort antal arbetslösa deltagit i olika projekt inom ramen för de målsättningar som angivits när beslut om arbetslivsenhet antogs.

Innan beslut fattas om eventuella ändringar av organisationen för arbetslivs- enheten bör eventuella brister och förtjänster med denna först summeras sedan projekttiden löpt ut. Under tiden måste arbetsmarknadsfrågor även fortsättningsvis bedrivas, förslagsvis med oförändrad organisation.

I motionen anges även att kommunen anlitar ALU-anställda som arbetsledare för Datortek och Tanums kunskapare. Detta är inte riktigt, som ledare för dessa verksamheter har kommunen två projektanställda medarbetare.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 17 mars 1999, § 22.

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 108, enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig och tackar för svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppdra åt personalkontoret att komma med förslag till samordningsåtgärder av arbetsmarknadsfrågorna, och

att huvudmannaskapet för arbetsmarknadsfrågor åvilar kommunstyrelsen.

________________

Kf § 20     98.630-626 Ks

Svar på motion från Öivind Renhammar (Mp) om motion

Öivind Renhammar (Mp) har den 15 september 1998 inkommit med en motion om motion. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att utrymmet för lustfyllda fysiska aktiviteter, för alla elever, inom skolans ram påtagligt utökas, och

att kommunens föreningsbidragssystem utformas så att föreningar som stimulerar fysisk aktivitet premieras.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 1998, § 57,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 1998, § 337,

att remittera motionens första att-sats till barn- och utbildningsnämnden, och

att remittera motionens andra att-sats till fritids- och skärgårdsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden har den 14 december 1998, § 109, beslutat avge följande yttrande.

Verksamheten i grundskolan regleras än så länge av en nationellt fastställd timplan. Timplanen anger på ett detaljerat sätt hur många timmar varje ämne har till sitt förfogande. Antalet undervisningstimmar i ämnet idrott är således inte möjligt att förändra lokalt. För närvarande gäller att eleven skall ha 500 timmar idrott och hälsa under sin nioåriga grundskoletid.

Inom ramen för elevens val skall nämnden erbjuda ett urval av ämnen som skall syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Genom elevens val har nämnden en möjlighet att erbjuda eleverna mera idrott i skolan. Dock är det eleven som till sist väljer ämne.

Ett antal timmar i timplanen sorterar under skolans val. Det är rektor som bestämmer vilka ämne som skall vara skolans val. En skola kan alltså anta en idrotts- eller motionsprofil genom att via skolans val lägga en tyngdpunkt på idrottsämnet.

Fysisk aktivitet tillsammans med god kost är grundbultar för ett sunt liv. Det kan nämnas att skolan strävar efter att kunna erbjuda våra barn och unga god och näringsriktig kost, där mjölk ingår som ett naturligt baslivsmedel. Mjölkens betydelse att "ge starka ben" är välkänd.

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att i kommande skolplan ytterligare belysa vikten av fysisk aktivitet.

Fritidskontorets yttrande

Fritidskontoret meddelar i yttrande inkommet den 11 februari 1999 att de bidrags- normer som för närvarande tillämpas för idrotts- och ungdomsföreningar antogs av kommunfullmäktige den 6 februari 1995. Bidragen indelas i grundbidrag, anläggnings- och lokalbidrag samt aktivitetsbidrag.

Grundbidraget avser att stödja grundläggande arbete inom föreningen. Bidraget uppgår till 20 kronor per medlem och år.

Lokal- och anläggningsbidraget utgår för täckning av kostnad för egen eller hyrd anläggning/lokal i relation till föreningens ungdomsverksamhet. Bidrag kan utgå med maximalt 70% av de faktiska drift/hyreskostnaderna.

Aktivitetsbidraget avser att stimulera aktiviteter bland barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Bidraget utgår dels med 10 kronor per aktivitet, samt ett rörligt bidrag på 1,50 kronor per deltagare och sammankomst.

Föreningarna kan vid enskilda tillfällen ansöka om startbidrag, ledarutbildnings- bidrag och övriga bidrag.

Genom aktivitetsbidraget stimuleras tillskapande av aktiviteter. Även då enligt normerna ej krävs fysiska aktiviteter för att erhålla bidraget, är ändå de allra flesta aktiviteter sådana att som får betraktas som fysiska aktiviteter.

Fritidskontoret anser därför att kommunens bidragsnormer ganska väl uppfyller motionärens önskemål.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 109.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Öivind Renhammar (Mp) yttrar sig och tackar för svaret.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i kommande skolplan ytterligare belysa vikten av fysisk aktivitet, och

att motionen därmed är besvarad.

_____________________

Kf § 21     99.012-923 Ks

Bokslut 1998

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 1998 till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 110.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp), Ronny Larsson (S), Clas-Åke Sörkvist (C) och Lennart Larson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för 1998,

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i ny räkning enligt bilaga,

att nedskrivningen av tillgångar sker med 56 tkr,

att extra avskrivning av tillgångar sker med 3 916 tkr och

att fastställa slutliga kommunbidrag enligt bilagda specifikation.

______________________

Kf § 22     99.208-922 Ks

Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1998

Kommunens revisorer har den 6 april 1999 inkommit med revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 1998.

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna Bertil Alfredsson, Sture Olsson, Lars Hognert och Jan Kronlund har granskat nämnders och styrelsers verksamhet och räkenskaper för år 1998.

Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, fastställt revisions-reglemente och vägledande principer för kommunal revision.

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har biträtt vid revisionen i enlighet med den revisionsplan som fastställts.

Revisorerna tillstyrker att styrelserna, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja styrelserna, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

_____________

Kf § 23     98.368-263 Ks

Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 20 juni 1977, § 106, att mottaga Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka som gåva av Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem.

Av gåvobrevet daterat den 20 juni 1977 framgår bland annat att Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem med full äganderätt överlåter fastigheten Ödsmål Innergården 1:146 med inventarier. Idag är fastigheten benämnd Fjällbacka 187:22.

I skrivelse per den 1 september 1977 till kammarkollegiet har Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem hemställt om permutation och därvid anhållit om att få överlåta sina samtliga tillgångar till Tanums kommun på de villkor som angivits i gåvobrevet.

Kammarkollegiet beslutade den 1 september 1978 att bifalla stiftelsens ansökan.

Omsorgsnämnden har i förslag till kompletteringsbudget 1996 och i förslag till budget för 1997 föreslagit en nedläggning av ålderdomshemmet Åldersro.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 januari 1997, § 3,

att hemställa hos kommunfullmäktige att hos kammarkollegiet ansöka om att villkoren i gåvobrevet permuteras, och

att överlämna till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ändrade villkor och ändamålsbestämmelser för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 1997, § 22,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms- hem befintliga arkivlokaler,

att Kville Hembygdsarkiv skall erbjudas lokaler i Fjällbacka,

att vid en försäljning skall åttio procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem användas för bildandet av en särskild stiftelse, vars avkastning skall gå till äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro, som innebär att föreningen inte får vara kvar i byggnaden enligt nuvarande villkor, erhåller tjugo procent av köpeskillingen att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om stiftelseförordnande och därmed sammanhängande bestämmelser samt att vidtaga erforderliga justeringar och förändringar av permutationsvillkoren.

Kville Hembygdsarkiv har härefter erbjudits nya lokaler i Fjällbacka Service.

Inkomna skrivelser och tidigare beslut

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 12 juni 1998 att föreningen vill hållas informerad om framtida planer och användningsområden för fastigheten.

Då fastigheten har övergått i kommunens ägo för 1 krona anser föreningen att motsatsen bör gälla och att fastigheten ej försäljs till utomstående intressenter. Fastigheten bör övergå i "Fjällbackabornas" ägo då tidigare vårdtagare är överförda till annat boende.

Samhällsföreningen meddelar i ny skrivelse inkommen den 1 oktober 1998

att frågan är för stor för samhällsföreningens styrelse att själv besluta,

att många frågor återstår, och

att samhällsföreningen behöver mer betänketid och kräver att ärendet flyttas fram för att föreningens årsmöte i november skall kunna efterfråga "Fjällbackabornas" åsikt i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 1998, § 272,

att behandla förslag till stadgar för Stiftelsen Åldersro vid sammanträde den 4 november 1998.

Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka anhåller i skrivelse inkommen den 20 november 1998 att kommunstyrelsen utnyttjar den av Fjällbacka Samhällsförening bildade och registrerade stiftelsen istället för att bilda en ny stiftelse.

Då insamlingsstiftelsen har till ändamål att samla in och förvalta medel för uppförande av byggnad för äldreboende i Fjällbacka är ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen en åtgärd som bättre överensstämmer med de ursprungliga stiftarnas intentioner.

Insamlingsstiftelsen bedömer att ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen uppfyller de kriterier som skall uppfyllas för att genomföra en permutation. Till skrivelsen har stiftelsens stadgar fogats.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 1998, § 91,

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 20 januari 1999 sitt stöd till insamlingsstiftelsens begäran att försäljningsbeloppet vid försäljning av Åldersro tillfaller stiftelsen.

Samhällsföreningen ställer sig vidare positiv till kommunens önskemål om två styrelseplatser i insamlingsstiftelsen. Föreningen stöder dock inte kommunens förslag att bilda ny stiftelse.

Kville Hembygdsarkiv meddelar genom styrelseprotokoll inkommet den 29 januari 1999 att styrelsen har beslutat att anta de av stiftelsen för äldreboende och kommunstyrelsen förslagna 5% av försäljningssumman för Åldersro, med förbehåll att summan ej understiger 50 000 kronor.

Hembygdsarkivets styrelse beslutade vidare att avstå de 15% (från 20%) av försäljningssumman som tidigare beviljats av kommunstyrelsen till den stiftelse som bildas och skall handha försäljningssumman.

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 1999, § 13,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms-hem befintliga arkivlokaler,

att vid en försäljning skall nittiofem procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem genom gåva överlåtas till Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka, vars avkastning skall gå till åtgärder till förmån för äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro erhåller fem procent av köpeskillingen, dock minst 50 000 kronor, att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för permutationens genomförande.

Efter kommunstyrelsens beslut den 1 mars 1999, § 13, har tolkningen av fjärde att-satsen diskuterats. Förslag till ny lydelse av fjärde att-satsen har utarbetats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 111.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart Larson (M) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att upphäva sitt beslut den 1 mars 1999, § 13,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms-hem befintliga arkivlokaler,

att vid en försäljning skall nittiofem procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem genom gåva överlåtas till Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro erhåller fem procent av köpeskillingen, dock minst 50 000 kronor, att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för permutationens genomförande.

______________________

Kf § 24     99.151-262 Ks

Försäljning av fastigheten Tanumshede 1:64, Tanumshede

Kommunens fastighet Tanumshede 1:64, Maskrosvägen 5, Tanumshede, har varit till försäljning sedan 1996. På grund av att fastigheten tidigare har använts som verksamhetslokaler och kräver en omfattande ombyggnad för att fungera som bostad, har intresset för fastigheten varit lågt.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 88, att fastigheten skall säljas till ett marknadsmässigt pris.

Den av kommunen anlitade fastighetsmäklaren har nu presenterat ett bud på fastigheten uppgående till 250 000 kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 1999, § 41,

att föreslå kommunfullmäktige försälja fastigheten Tanumshede 1:64 för 250 000 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 112.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja fastigheten Tanumshede 1:64 till Grethe Tolleshaug, Oslo, för en köpeskilling av 250 000 kronor,

att samtliga med köpet förenade kostnader för lagfart bekostas av köparen, och

att i övrigt godkänna bilagda köpekontrakt.

_____________________

Kf § 25     99.150-200 Ks

Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Uddens förskola, Hamburgsund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 mars 1998 att hos fastighets- nämnden begära ombyggnad av Uddens förskola. Om- och tillbyggnaden omfattade nytt klassrum om cirka 60 m2, ny ventilationsanläggning, nytt varuintag samt nytt diskrum med förråd.

Kommunfullmäktige har för ändamålet anslagit 1 200 000 kronor i investeringsbudgeten för 1999-2001.

Anslag 1 200 000 kr
Bokfört 1 201 805 kr
Underskott 1 805 kr

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 1999, § 38,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 113.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Uddens förskola, och

att investeringsobjektets underskott finansieras ur Eget kapital.

_____________________

Kf § 26     98.451-560 Ks

Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun – Ändring av begränsad omfattning

Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 1996.

I Föreskrifterna om avfallshantering 21–22 §§ anges förutsättningarna för undantag från föreskrifterna.

I 22 § anges förutsättningarna för att erhålla befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. För erhållande av sådan befrielse gäller att följande förutsättningar samtidigt uppfylls:

1. Mängden avfall, som ej kan komposteras eller på annat sätt tas om hand inom fastigheten på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. Fastigheten bedöms ej behöva hämtning av resterande avfall.

2. Fastigheten får inte ligga i tätort (se översiktsplanen) eller inom område planlagt för fritidsbebyggelse.

3. Fastigheten skall ligga mer än 50 meter från farbar väg.

I ett flertal beslut hos Länsstyrelsen under 1999 rörande överklaganden av miljö- och räddningsnämndens/miljö- och byggnadsnämndens avslag av ansökningar om befrielse från sophämtning har nu nämndens beslut undanröjts och ärendena visats åter till nämnden för prövning av frågan om totalbefrielse med hänsyn till mängden sopor.

Länsstyrelsens skäl för sina beslut har varit följande.

Regeringsrätten har i ett avgörande, RÅ 1988 ref 32, slagit fast att den kommunala renhållningsordningen måste innehålla en möjlighet att få frågan om totalbefrielse från den kommunala bortforslingen av hushållsavfall prövad med beaktande av de särskilda omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Bestämmelser härom, för andra än de fastigheter som ligger mer än 50 meter från eller allmän väg och utanför tätort eller planlagt område för fritidsbebyggelse finns inte i de av Tanums kommuns antagna föreskrifterna om avfallshantering i kommunen. Dessa står därför i strid med 4 § renhållningslagen.

Prövningen av ansökan skall därför inte ske med tillämpning enbart av föreskrifterna. Vid prövningen måste dessutom förutsättas att det finns undantagsmöjligheter i den omfattning och av det slag som följer av 4 § andra stycket renhållningslagen. Prövningen av ansökan har inte skett utifrån dessa föresatser.

För att kunna pröva ansökningar i enlighet med 15 kap 8, 11-17 §§ Miljöbalken (motsvarar i stort sett tidigare Renhållningslagen) är det enligt miljö- och byggnadsnämnden nödvändigt med en ändring av begränsad omfattning av Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun.

Enligt 15 kap 15 § Miljöbalken behöver en kommun inte ställa ut ett förslag till ändring i renhållningsordningen, om det berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad omfattning.

Samråd i denna fråga har skett med Gatu-VA-avdelningen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 1999, § 72, att föreslå kommunfullmäktige att följande ändring i begränsad omfattning görs i gällande Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun:

21 § Frågor om undantag från dessa föreskrifter om avfallshantering prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

22 § Fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall kan efter ansökan få befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Prövning görs av miljö- och byggnadsnämnden.

För erhållande av sådan befrielse gäller att mängden avfall, som ej kan komposteras eller på annat sätt tas om hand inom fastigheten på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. Fastig-heten bedöms ej behöva hämtning av resterande avfall.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 114.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att följande ändringar görs i 21-22 §§ i gällande Föreskrifter om avfallshantering för Tanums kommun:

21 § Frågor om undantag från dessa föreskrifter om avfallshantering prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

22 § Fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall kan efter ansökan få befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Prövning görs av miljö- och byggnadsnämnden.

För erhållande av sådan befrielse gäller att mängden avfall, som ej kan komposteras eller på annat sätt tas om hand inom fastigheten på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. Fastig-heten bedöms ej behöva hämtning av resterande avfall.

______________________

Kf § 27     99.001-111 Ks

Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter till styrelsen för Tanums Bostäder AB, att gälla från ordinarie bolagsstämma 1999 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2000

Enligt bolagsordningen för Tanums Bostäder AB skall styrelsen bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Vid val av styrelse och revisorer från ordinarie bolagsstämma 1998 intill ordinarie bolagsstämma 1999 beslutade kommunfullmäktige den 20 april 1998, § 30,

att styrelsen för Tanums Bostäder AB skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter,

att till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tanums Bostäder AB utse följande personer:

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Daniel Andersson (M)
Riksvägen 108
457 31 Tanumshede
Bo Andersson (M)
Granvägen 2
450 84 Bullaren
Clas-Åke Sörkvist (C)
Hammaren 18
450 70 Hamburgsund
Anna Pagander (C)
Svenneby 2051
450 70 Hamburgsund
Roy Hall (C)
Säms Egendom
450 84 Bullaren
Öivind Renhammar (Mp)
Björndalen 110
450 73 Rabbalshede
Kurt Svedberg (Fp)
Prästkragevägen 8
457 30 Tanumshede
Bertil Hansson (Fp)
Ejde 415
450 70 Hamburgsund
Alf Jonasson (S)
Badvägen 3
450 71 Fjällbacka
Ronny Larsson (S)
Orrekällan 7
450 73 Rabbalshede

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordförande och Kurt Svedberg (Fp) till vice ordförande för Tanums Bostäder AB, och

att till revisorer för Tanums Bostäder AB utse Bertil Alfredsson och Jan Kronlund med Lars Hognert som förste suppleant och Sture Olsson som andre suppleant.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 23 mars 1999, 2.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Nils Olsson (Fp) yrkar att Bertil Hansson (Fp) utgår som ersättare.

Maj-Lis Andersson (Kd) yrkar att Ruben Ivarsson (Kd) utses till ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tanums Bostäder AB utse följande personer:

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Daniel Andersson (M)
Riksvägen 108
457 31 Tanumshede
Bo Andersson (M)
Granvägen 2
450 84 Bullaren
Clas-Åke Sörkvist (C)
Hammaren 18
450 70 Hamburgsund
Roy Hall (C)
Säms Egendom
450 84 Bullaren
Kurt Svedberg (Fp)
Prästkragevägen 8
457 30 Tanumshede
Ruben Ivarsson
Sadelmakarevägen 2
457 32 Tanumshede
Alf Jonasson (S)
Badvägen 3
450 71 Fjällbacka
Ronny Larsson (S)
Orrekällan 7
450 73 Rabbalshede
Ruby Llanos (V)
Stensågarevägen 8A
457 72 Grebbestad
Öivind Renhammar (Mp)
Björndalen 110
450 73 Rabbalshede

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordförande och Kurt Svedberg till vice ordförande, och

att till revisorer för Tanums Bostäder AB utse Berit Carlsson (C) och Jan Kronlund (S) med Lars Hognert (M) som förste suppleant och Sture Olsson (Fp) som andre suppleant.

________________

Kf § 28     99.001-111 Ks

Avsägelse och nytt val av huvudman i Sparbanken Tanum från ordinarie Sparbanksstämma 1999 till och med ordinarie Sparbanksstämma 2001

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 1998, § 15, att bland annat utse Tony Karlsson (S), Fjällbacka, till huvudman i Sparbanken Tanum.

Tony Karlsson har avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 1999, § 15, att entlediga Tony Karlsson från uppdraget och att utse Sverre Palm (S) till huvudman i Sparbanken Tanum.

Enligt reglementet för Sparbanken Tanum får till huvudman inte väljas den som redan fyllt, eller som det år då mandatperioden börjar fyller 65 år.

Sverre Palm fyller 65 år under 1999.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 23 mars 1999, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 1999, § 15 i stället för Sverre Palm (S) utse Ove Sohlberg (S), Björnäs 21, Petersbo, 457 91 Tanumshede till huvudman i Sparbanken Tanum.

______________

Kf § 29      99.001-111 Ks

Val av revisorer till av kommunen förvaltade stiftelser

I kommunen finns bilagda stiftelser. För stiftelserna skall utses revisorer.

Stiftelsen Hilda Larssons fond är den enda stiftelsen som för närvarande förvaltar tillgångar över tio basbelopp och för vilken det skall utses en auktoriserad revisor.

Valberedningens ordförande har efter samråd med presidiet i valberedningen föreslagit att Berit Carlsson och Lars Hognert utses som förtroendevalda revisorer för kommunens samtliga stiftelser.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 mars 1999, § 81.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att utse Berit Carlsson och Lars Hognert till revisorer för samtliga stiftelser som förvaltas av kommunen, och

att utse Bo Karlson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, som auktoriserad revisor för stiftelsen Hilda Larssons fond.

_____________________

Kf § 30     99.001-111 Ks

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer (Kd)

Per Meyer (Kd) avsäger sig i skrivelse inkommen den 31 mars 1999 uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

I skrivelse inkommen den 31 mars 1999 föreslår Kristdemokraterna att Ruben Ivarsson (Kd) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 31 mars 1999, § 115.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att entlediga Per Meyer (Kd) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och

att utse Ruben Ivarsson (Kd) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Per Meyer.

______________________

Kf § 31     99.184-729 Ks

Motion från Ruben Ivarsson (Kd) om möjligheten för de arbetslösa att få barnomsorg

Ruben Ivarsson (Kd) har den 22 mars 1999 inkommit med motion om de arbetslösas möjlighet att få barnomsorg. Motionen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______________

Kf § 32 99.189-755 Ks

Motion från Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) om boendestöd till psykiskt funktionshindrade

Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) har den 24 mars 1999 inkommit med motion om boendestöd. Motionen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_____________

Kf § 33     99.198-905 Ks

Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) om gratis internetabonnemang till kommuninvånarna

Clas-Åke Sörkvist (C) har den 31 mars 1999 inkommit med motion om gratis internetabonnemang till kommuninvånarna. Motionen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_____________

Kf § 34     99.199-951 Ks

Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) om information till nyinflyttade

Clas-Åke Sörkvist (C) har den 31 mars 1999 inkommit med motion om information till nyinflyttade. Motionen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______________

Kf § 35     99.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga bilagda redovisning av motioner till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Helene Arvidsson

 

Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 26 april 1999, klockan 15.30.
§§ 16-35
Underskrifter Sekreterare ...............................................
/Ulf Björkman/
Ordförande .............................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman ............................................... ………………………...
/Mona Svegås/ /Helene Arvidsson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-04-19
Anslaget uppsatt 1999-04-28 Anslaget nedtages 1999-05-19
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ........................./Kerstin Berius/.........................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo