Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-03-01

§§ Ärenden:
9. Laga ordning
10. Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande
11. Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande
12. Förslag till reglemente för intern kontroll
13. Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m
14. Försäljning av fastigheten Naverstads-Säm 1:8 (Soldattorpet Rosenlund)
15. Avsägelse och nytt val av huvudman i Sparbanken Tanum från ordinarie sparbanksstämma 1999 till och med ordinarie sparbanksstämma 2001

Kf § 9

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig var i laga ordning sammankallade och godkände kungörelsen av extraärendet om avsägelse och nyval av huvudman i Sparbanken Tanum.

______________

Kf § 10     99.087-940 Ks

Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande

Ronny Larsson (S) har den 2 februari 1999 inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om partiernas representation i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan bilaga.

Ronny Larsson frågar om kommunstyrelsens ordförande, som ytterst ansvarig för kommunens ekonomi och den kommunala demokratin, är beredd att ompröva kommunstyrelsens beslut den 13 januari 1999, § 13, och låta samtliga partier som har ordinarie ledamot i kommunstyrelsen vara representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson (Fp) svarar muntligen på frågan.

Ronny Larsson tackar för svaret.

_____________

Kf § 11      99.086-442 Ks

Fråga från Ronny Larsson (S) till kommunstyrelsens ordförande

Ronny Larsson (S) har den 2 februari 1999 inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om utformningen av Bohustrafikens tidtabeller. Frågan bilaga.

Ronny Larsson frågar om kommunstyrelsens ordförande är beredd att ställa sig bakom en begäran hos Bohustrafiken om att tidtabellerna omarbetas och förbättras så att en tabell visar hela trafikutbudet mellan berörda orter.

Bengt Mattsson (Fp) svarar på frågan. Svar bilaga.

Ronny Larsson tackar för svaret.

________________

 Kf § 12     99.078-940 Ks

Förslag till reglemente för intern kontroll

Förslag till reglemente för intern kontroll har upprättats, bilaga.

Reglementet innehåller miniminivån för den interna kontrollen. Varje nämnd/ styrelse skall antaga regler för den egna kontrollen samt utföra den egna kontrollen utifrån sina behov och förutsättningar.

Med intern kontroll menas alla rutiner som syftar till

Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn tagen till väsentlighet och risk. Intern kontroll delas in i redovisnings- och administrativa kontroller.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 februari 1999, § 38.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta bilagda förslag till reglemente för intern kontroll.

_____________________

Kf § 13     98.368-263 Ks

Stiftelsen Åldersro – Ansökan om permutation m m

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 20 juni 1977, § 106, att mottaga Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka som gåva av Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem.

Av gåvobrevet daterat den 20 juni 1977 framgår bland annat att Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem med full äganderätt överlåter fastigheten Ödsmål Innergården 1:146 med inventarier. Idag är fastigheten benämnd Fjällbacka 187:22.

I skrivelse per den 1 september 1977 till kammarkollegiet har Stiftelsen Fjällbacka pensionärshem hemställt om permutation och därvid anhållit om att få överlåta sina samtliga tillgångar till Tanums kommun på de villkor som angivits i gåvobrevet.

Kammarkollegiet beslutade den 1 september 1978 att bifalla stiftelsens ansökan.

Omsorgsnämnden har i förslag till kompletteringsbudget 1996 och i förslag till budget för 1997 föreslagit en nedläggning av ålderdomshemmet Åldersro.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 januari 1997, § 3,

att hemställa hos kommunfullmäktige att hos kammarkollegiet ansöka om att villkoren i gåvobrevet permuteras, och

att överlämna till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ändrade villkor och ändamålsbestämmelser för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 1997, § 22,

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdomshem befintliga arkivlokaler,

att Kville Hembygdsarkiv skall erbjudas lokaler i Fjällbacka,

att vid en försäljning skall åttio procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem användas för bildandet av en särskild stiftelse, vars avkastning skall gå till äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro, som innebär att föreningen inte får vara kvar i byggnaden enligt nuvarande villkor, erhåller tjugo procent av köpeskillingen att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om stiftelseförordnande och därmed sammanhängande bestämmelser samt att vidtaga erforderliga justeringar och förändringar av permutationsvillkoren.

Kville Hembygdsarkiv har härefter erbjudits nya lokaler i Fjällbacka Service.

Inkomna skrivelser och tidigare beslut

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 12 juni 1998 att föreningen vill hållas informerad om framtida planer och användningsområden för fastigheten.

Då fastigheten har övergått i kommunens ägo för 1 krona anser föreningen att motsatsen bör gälla och att fastigheten ej försäljs till utomstående intressenter. Fastigheten bör övergå i "Fjällbackabornas" ägo då tidigare vårdtagare är överförda till annat boende.

Samhällsföreningen meddelar i ny skrivelse inkommen den 1 oktober 1998

att frågan är för stor för samhällsföreningens styrelse att själv besluta,

att många frågor återstår, och

att samhällsföreningen behöver mer betänketid och kräver att ärendet flyttas fram för att föreningens årsmöte i november skall kunna efterfråga "Fjällbackabornas" åsikt i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 1998, § 272,

att behandla förslag till stadgar för Stiftelsen Åldersro vid sammanträde den 4 november 1998.

Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka anhåller i skrivelse inkommen den 20 november 1998 att kommunstyrelsen utnyttjar den av Fjällbacka Samhällsförening bildade och registrerade stiftelsen istället för att bilda en ny stiftelse.

Då insamlingsstiftelsen har till ändamål att samla in och förvalta medel för uppförande av byggnad för äldreboende i Fjällbacka är ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen en åtgärd som bättre överensstämmer med de ursprungliga stiftarnas intentioner.

Insamlingsstiftelsen bedömer att ett överförande av försäljningsbeloppet till stiftelsen uppfyller de kriterier som skall uppfyllas för att genomföra en permutation. Till skrivelsen har stiftelsens stadgar fogats.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 1998, § 91,

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Fjällbacka Samhällsförening meddelar i skrivelse inkommen den 20 januari 1999 sitt stöd till insamlingsstiftelsens begäran att försäljningsbeloppet vid försäljning av Åldersro tillfaller stiftelsen.

Samhällsföreningen ställer sig vidare positiv till kommunens önskemål om två styrelseplatser i insamlingsstiftelsen. Föreningen stöder dock inte kommunens förslag att bilda ny stiftelse.

Kville Hembygdsarkiv meddelar genom styrelseprotokoll inkommet den 29 januari 1999 att styrelsen har beslutat att anta de av stiftelsen för äldreboende och kommunstyrelsen förslagna 5% av försäljningssumman för Åldersro, med förbehåll att summan ej understiger 50 000 kronor.

Hembygdsarkivets styrelse beslutade vidare att avstå de 15% (från 20%) av försäljningssumman som tidigare beviljats av kommunstyrelsen till den stiftelse som bildas och skall handha försäljningssumman.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 februari 1999, § 39.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

John-Rune Forsberg (M) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att hos Kammarkollegiet ansöka om att få permutera villkoren för gåvan Åldersro ålderdomshem i Fjällbacka,

att permutationen innebär en nedläggning av verksamheten i byggnaden och rätt för Tanums kommun att sälja fastigheten med ursprungliga inventarier,

att permutationen även avser användningen av i fastigheten Åldersro ålderdoms-hem befintliga arkivlokaler,

att vid en försäljning skall nittiofem procent av köpeskillingen för fastigheten Åldersro ålderdomshem genom gåva överlåtas till Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka, vars avkastning skall gå till åtgärder till förmån för äldre personer bosatta inom Fjällbacka församling,

att Kville Hembygdsarkiv vid en försäljning av fastigheten Åldersro erhåller fem procent av köpeskillingen, dock minst 50 000 kronor, att användas inom Hembygdsarkivets verksamhet, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder för permutationens genomförande.

____________________

Kf § 14     97.394-212 Ks

Försäljning av fastigheten Naverstads-Säm 1:8 (Soldattorpet Rosenlund)

Tanums kommun är ägare till fastigheten Naverstads-Säm 1:8. På fastigheten finns ett före detta soldattorp, benämnt Rosenlund.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 augusti 1997, § 206, att medge fastighetsnämnden att försälja fastigheten Naverstads-Säm 1:8.

Fastighetsnämnden beslutade den 2 oktober 1997, § 95, att anlita fastighetsmäklare för att genomföra försäljningen.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 87, att fastigheten skall försäljas till ett marknadsmässigt pris samt att uppdra åt fastighetsnämndens ordförande och fastighetschefen att fatta beslut i ärendet.

Föreligger nu förslag från mäklaren, Svensk Fastighetsförmedling, att anta anbud på fastigheten.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 10 februari 1999, § 40.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja fastigheten Naverstads-Säm 1:8 till Gustav Andersson, Göteborg, enligt bilagda köpeavtal, och

att fastigheten försäljs till en köpeskilling av 240 000 kronor.

_____________________

Kf § 15     99.001-111 Ks

Avsägelse och nytt val av huvudman i Sparbanken Tanum från ordinarie sparbanksstämma 1999 till och med ordinarie sparbanks-stämma 2001

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 1998 § 15 att bl a utse Tony Karlsson, Fjällbacka till huvudman i Sparbanken Tanum.

Tony Karlsson har i skrivelse till Sparbanken avsagt sig uppdraget.

Sparbanken Tanum har i skrivelse den 24 februari 1999 hemställt om att kommunen utser ny huvudman.

Alf Jonasson (S) föreslår att Sverre Palm, Tanumshede, (S) utses till huvudman i Sparbanken Tanum.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tony Karlsson från uppdraget och

att utse Sverre Palm, Tanumshede, till huvudman i Sparbanken Tanum.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.15.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Siv Bergström
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 8 mars 1999, klockan 15.30.
§§ 9-15
Underskrifter Sekreterare .............................................
/Ulf Björkman/
Ordförande ..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman ........................................ ………………………………...
/Mona Svegås/ /Siv Bergström/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-03-01
Anslaget uppsatt 1999-03-10 Anslaget nedtages 1999-03-31
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................
/Kerstin Berius/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo