Tanums kommun

Kommunfullmäktige 1999-02-01

§§ Ärendeförteckning:
1 Laga ordning
2. Fritid- och Skärgårdsnämndens ledarstipendie 1998
3. Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun
4. Förslag till detaljplan för Rådalen-Heestrand
5. Exploatering inom detaljplan för Rådalen-Heestrand
6. Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa
7. Val av ledamöter till John Petterssons blindfond
8. Begäran om ny röstsammanräkning efter Tony Karlsson (S)

Kf § 1

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

_____________

Kf § 2 99.056-379 Ks

Fritid- och skärgårdsnämndens ledarstipendie 1998

Fritids- och skärgårdsnämnden beslutade den 17 december 1998

att till erhållande av fritids- och skärgårdsnämndens ledarstipendie för 1998 utse Eivor Kristensson, Kvillebyns SK, med följande motivering:

Eivor Kristensson har under många år varit en av Kvillebyns SKs verkliga "arbetsmyror" som oftast finns med i bakgrunden när klubben har något arrangemang. Hon kom med i klubben i slutet av 60-talet då hon blev ledare för damgymnastiken och detta ledarskap har hon haft ända till för tre år sedan.

1971 valdes hon till kassör i klubben och detta uppdrag hade hon sedan i 14 år. Hon har också, under många år varit en av de drivande krafterna för klubbens skogspromenader. När klubben har tävlingar, avslutningar, julmarknad och inte minst Kvilleveckan som nu arrangerats i 10 år, så finns för det mesta Eivor med i bakgrunden och lägger ner ett stort arbete i det tysta.

Priset delades ut av fritids- och skärgårdsnämndens ordförande, Nils Olsson.

____________

Kf § 3     98.786-923 Ks

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun

Kommunfullmäktige beslutade vid budgetsammanträde den 23 november 1998, § 81, bland annat att ett målsättnings- och strategidokument utarbetas för att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 1999.

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun har utarbetats, bilaga.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar ändring av punkt fyra, under rubriken Befolkning, sidan 2. Larson yrkar att nuvarande lydelse "Konkurrenskraftiga skatter, taxor och avgifter" ändras till "Ökad konkurrenskraft vad gäller skatter, taxor och avgifter".

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att nuvarande lydelse skall kvarstå.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 januari 1999, § 1.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Katarina Schewenius-Lundin (/Mp) yttrar sig.

Lennart Larson (M) yrkar att det efter valnämnden på sida fem lägges till överförmyndaren.

Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) yrkar att sista meningen i första stycket under punkt 2.1 helt utgår.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Fråga på framställda yrkanden

Ordföranden ställer fråga på om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lennart Larsons tilläggsyrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.

Därefter frågar ordföranden på om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Erland Svenssons och Siv Bergströms ändringsyrkande och förklarar att han finner att kommunfullmäktige beslutar avslå ändringsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ordet överförmyndaren på sidan fem förs in efter valnämnden, och

att i övrigt anta bilagda förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun.

______________________

Kf § 4     97.414-314 Ks

Förslag till detaljplan för Rådalen-Heestrand

Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Rådalen-Heestrand, Tanums kommun.

Planen syftar till att ersätta gällande detaljplan för Rådalen med en ny plan som speglar dagens målsättningar.

Planförslaget har varit utställt under tiden 1997-08-25--1997-09-22.

Länsstyrelsen har genom beslut den 22 april 1998 upphävt gällande förordnande enligt PBL 6:19.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 1998, § 103,

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Rådalen-Heestrand.

Efter byggnadsnämndens beslut har synpunkter inkommit till byggnadsnämnden om att planförslaget bör revideras avseende byggrätten för sjöbodar inom hamn- området.

Ärendet har varit föremål för överläggningar i detaljplanegruppen den 23 september 1998. Detaljplanegruppen förordade härvid en revidering av planförslaget.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 september 1998, § 199, att revidera planförslaget vad avser byggrätten inom hamnområdet, samt att ge berörda tillfälle att under två veckor lämna skriftliga synpunkter på revideringen.

Fritids- och skärgårdsnämnden har den 21 oktober 1998 meddelat önskemål om att den föreslagna utökningen av området med byggrätt för sjöbodar bör göras större då efterfrågan på små sjöbodar är stor.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 1998, § 310, att föreslå byggnadsnämnden att byggrätter för sjöbodar bör utökas i enlighet med fritids- och skärgårdsnämndens beslut.

I kommentarer till utställningsutlåtandet meddelar planförfattaren att den senaste revideringen av planförslaget innebär en utökning av byggrättsområdet som kan ge plats för 2-4 mindre sjöbodar. Det har inte bedömts lämpligt att ytterligare utöka bebyggelseområdet.

Byggnadsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 220, att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Rådalen-Heestrand.

Noteras att det i "Utlåtande efter revidering 2", sidan 2, anges att miljö- och räddningsnämndens synpunkter beträffande planbestämmelse om radonskydd ej tillgodosetts i planförslaget.

Miljö- och räddningsnämnden har dock förklarat sig tillgodosedd vad avser planbestämmelse om radonskydd.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 december 1998, § 380.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta förslag till detaljplan för Rådalen-Heestrand.

_____________________

Kf § 5     98.445-230 Ks

Exploatering inom detaljplan för Rådalen-Heestrand

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till tomtpriser avseende sex stycken bostadstomter inom detaljplan för Rådalen-Heestrand.

Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 1998, § 84,

att tillstyrka tomtpriser för sex stycken tomter inom Rådalen-Heestrand enligt bilagda kalkyl, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 16 december 1998, § 381.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa tomtpriser för sex stycken tomter inom Rådalen-Heestrand till 63 kronor/m2 plus 156 000 kronor per tomt, inklusive VA-anslutning,

att försälja hus och tomt inom planområdet till XX för 375 000 kronor, och

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra försäljningar av tomter och hus inom planområdet.

______________________

Kf § 6     98.607-175 Ks

Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa

Kommunförbundet och Skorstensfejarmästarnas riksförbund har förhandlat om ny enhetlig sotningstaxa. Förbunden har härvid kommit fram till att ny sotningstaxa istället skall utarbetas lokalt mellan kommunerna och sotningsdistrikten.

Kommunförbundet har utgivit rekommendationer genom cirkulär 1998:185.

Handläggning av ärendet

Ställföreträdande räddningschefen har förhandlat med Skorstensfejarmästaren samt inhämtat uppgifter genom telefonkontakt med andra kommuner och via möten med räddningscheferna i Region Nord.

Skorstensfejarmästaren har yrkat på ett pris av 294,40 kronor, som utgör ett minutpris på 490,66 öre. Efter förhandlingar har man enats om en taxa utifrån ett timpris av 289,00 kronor, som utgör ett minutpris av 481,66 öre.

Den nya taxan gäller till och med den 31 mars 1999. Från och med den 1 april 1999 höjes taxan med 2,7% beroende på den höjning av kostnadsnivån som gäller vid detta datum.

Det kommunala årsarvodet till Skorstensfejarmästaren, för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 17 § Räddningstjänstlagen, utgöres av 18 430 kronor.

Det kommunala arvodet gäller till och med den 31 mars 1999. Arvodet höjs till 19 020 kronor den 1 april 1999.

Miljö- och räddningsnämnden beslutade den 10 december 1998, § 137,

att godkänna och till kommunfullmäktige för antagande överlämna följande förslag:

Sotningstaxa utifrån ett timpris av 289,00 kronor skall gälla från 1998-12-01 till och med 1999-03-31 samt från 1999-04-01 gälla utifrån ett timpris av 297,00 kronor.

Skorstensfejarmästarens årsarvode skall utgöras av 18 430 kronor från och med 1998-12-01 till och med 1999-03-31 samt från 1999-04-01 höjas till 19 020 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 januari 1999, § 2.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta miljö- och räddningsnämndens förslag till ny sotningstaxa, bilaga, och

att avtalet gäller till och med den 31 december 1999.

_____________________

Kf § 7     99.001-111 Ks

Val av ledamöter till John Petterssons blindfond

Enligt stadgarna för John Petterssons blindfond skall stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av 11 ledamöter med lika många ersättare. Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 13 januari 1999, § 3.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att tillika utgöra ledamöter och ersättare i styrelsen för John Petterssons blindfond.

______________________

Kf § 8     98.001-111 Ks

Begäran av ny röstsammanräkning efter Tony Karlsson (S)

Tony Karlsson (S) avsäger sig i skrivelse inkommen den 9 januari 1999 uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige på grund av att han ej längre är mantalsskriven i kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande har i skrivelse till länsstyrelsen, daterad den 18 januari 1999, begärt ny röstsammanräkning efter Tony Karlsson.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tony Karlsson (S) från uppdraget som ledamot av kommunfullmäktige, och

att Länsstyrelsen vid ny röstsammanräkning utsett Birgit Ekholm (S) till ny ledamot med Roger Karlsson (S) som ersättare.


Försättsblad

Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, klockan 18.30-19.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås och Karl-Erik Hansson
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 8 februari 1999, klockan 15.30.

§§ 1-8

 

Underskrifter Sekreterare ...........................................................
/Ulf Björkman/
Ordförande ..........................................................
/Bengt Ekelund/
Justeringsman ...................................................... ………………………...
/Mona Svegås/ /Karl-Erik Hansson/
__________________________________________________________________________________

 

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-02-01
Anslaget uppsatt 1999-02-15 Anslaget nedtages 1999-03-08
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift .................../Kerstin Berius/..............................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo