Diskriminering och kränkande behandling

Förbud mot kränkande behandling och diskriminering

Två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar är Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567).

Skolan har skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder när man på skolan får kännedom om att någon blir utsatt för sådan behandling. En åtgärdsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling skall finnas på varje skola.

En plan skall upprättas varje år med åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter hos barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det ska även upprättas en plan för att förebygga och förhindra trakasserier.
I Tanums kommun samordnas planerna i ett dokument. 

Skolorna arbetar mycket aktivt med planerna, reviderar och ser till att använda dem i praktiken. På grundskolornas startsidor finns länkar till deras planer mot kränkande behandling.

Trygghet får höga värden i elevenkäter och föräldraenkäter vilket visar att arbetet mot mobbning är framgångsrikt. Det finns dock variationer på skolorna. Varje skola har ett vuxenteam som hanterar och utreder fall av kränkande behandling och diskriminering. Rektorer och förskolechefer är skyldiga att anmäla fall av kränkande behandling till huvudmannen.

Barn- och elevhälsan fungerar som resurs för skolans personal och elever i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. 

Läs mer i kommunens kvalitetsuppföljning

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-182 50

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede