Information om bidrag

Som gymnasieelev under 20 år, skriven i Tanums kommun, har eleven rätt att få skolkort/kontantbidrag eller, om eleven är berättigad, inackorderingsbidrag. Skolkort/kontantbidraget kan eventuellt kompletteras med ett anslutningsresebidrag. Eleven kan också, under vissa villkor, vara berättigad till ett praktikbidrag.

Alla fyra bidragen söks en gång per läsår, praktikbidraget dock i efterskott. Bidragen grundar sig på att höstterminen är fyra och vårterminen fem månader lång.

Sökanden är skyldig att till barn- och utbildningskontoret anmäla ändringar som påverkar bidraget. För omyndig elev söker målsman.

De olika ansökningarna finns på sidan E-tjänster och blanketter.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag beviljas om eleven på grund av lång eller tidskrävande resväg måste inackorderas på skolorten. Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att bidraget skall beviljas är att eleven faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet och inte får skolkort/kontantbidrag.

Inackorderingsbidraget, som är på 1/30 av basbeloppet per månad (2019 är inackorderingsbidraget 1 550kr/månad) och beviljas om:

A. reseavståndet från hemmet till skolan är minst 80 km,

B. avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 80 km men den totala restiden är minst  3 timmar per dag, (restid = anslutningsresetid från hemmet till hållplatsen + tiden från att skjutsen lämnar hållplatsen till skolans ordinarie starttid + den tid som löper från skolans ordinarie sluttid tills skjutsen är vid hållplatsen + anslutningsresetid från hållplatsen till hemmet. Håltimme första eller sista lektionen för dagen inräknas ej i restiden. Anslutningsresetiden mellan hemmet och hållplatsen beräknas med 5 minuter per kilometer), eller

C. särskilda skäl, exempelvis intyg från gymnasieskolan som anger att eleven har undervisning på kvällstid eller att det förutsätts att eleverna kan träffas för övningar förlagda till kvällstid vilket medför att skjutsarna inte längre stämmer. Sådant intyg skall bifogas ansökan.

FRISKOLA OBSERVERA! Om elev i friskola på grund av lång eller tidskrävande resväg måste inackorderas på skolorten söker eleven inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Kontantbidrag/Skolkort

Skolkort/kontantbidrag kan eleven få som

  • läsårskort (buss/tåg), som delas ut på skolan/barn- och utbildningskontoret eller
  • pengar, motsvarande busskortens värde, exklusive moms. För 2019 är beloppet 754 kronor per månad. Bidraget utbetalas terminsvis i oktober respektive mars till det bankkonto som anges på ansökan.

Anslutningsresebidrag

Anslutningsresebidrag, med 85 kronor per månad, är den berättigad till som har busskort/kontantbidrag och mer än fyra kilometer mellan hemmet och närmaste hållplats.

Praktikbidrag

Under förutsättning att eleven kan visa att den under praktiktiden uppfyller reglerna för beviljande av inackorderingsbidrag kan eleven söka ett praktikbidrag på 50 kronor per praktikdag.

  • praktikbidraget kan sökas av elev som erhåller busskort/kontantbidrag
  • summan av praktikbidragsbelopp samt busskort/kontantbidrag kan för en månad maximalt uppgå till inackorderingsbidragsbeloppet
  • bidraget ska sökas i efterskott

Utbetalning

Respektive bidrag utbetalas till konto som angivits på ansökan. För omyndig elev betalas bidraget till målsman, vars namn, bank och kontonummer anges på ansökan.

Sökanden är skyldig att till barn- och utbildningskontoret anmäla ändringar som påverkar bidraget.

Lycka till med dina studier!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Ann-Brit Oseland-Karlsson
Tillförordnad rektor
0525-181 99

Helen Larsholt
Skolchef gymnasiet och
vuxenutbildningen
0525-185 05

Ola Steen
Studie- och yrkesvägledare
0525-182 30

Berit Markman
Skolsköterska
0525-183 49
Mottagning tisdagar

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede