Klagomål på utbildning enligt skollagen

Alla barn och elever har rätt att utifrån sina förutsättningar komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Alla har också rätt att må bra och känna sig trygga. Om du upplever problem i förskolan eller skolan vill vi givetvis att du pratar med oss om det så att vi kan arbeta för att det ska bli bättre.

Alla kommuner är skyldiga enligt 4 kap 8 § skollagen att ha skriftliga rutiner för klagomålshantering för att ta emot och utreda klagomål på verksamheten. Syftet med en väl fungerande klagomålshantering är att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att påverka och peka ut brister i utbildningen. Verksamheten och huvudmannen ska också få möjlighet att lösa problem så tidigt som möjligt och så nära eleven som möjligt. Klagomål/synpunkter på utbildningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och är därmed viktiga för utvecklingen av verksamheten.

Klagomål innebär ett uttryckt missnöje på utbildningen eller verksamheten och kräver återkoppling. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.

Klagomål tas emot på ett strukturerat sätt och återkopplas enligt fastställda rutiner. Klagomål som lämnas på utbildningen rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden, det vill säga huvudmannen.

Så här lämnar du klagomål

Kontakta i första hand förskolan/skolan

Kontakta mentor, förskollärare/lärare eller annan personal vid berörd skola eller förskola.
I menyn hittar du alla Tanums förskolor, skolor och övrig verksamhet samt kontaktuppgifter till dem.

Kontakta i andra hand rektor

Om personalen på aktuell skola inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd kontaktar du förskolans eller skolans rektor.
I menyn hittar du alla Tanums förskolor, skolor och övrig verksamhet samt kontaktuppgifter till dem.

Kontakta i tredje hand skolchef

Om klagomålet gäller rektor eller om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolchef för respektive verksamhets-område, vilka du når via bun.diarium@tanum.se
eller 0525-180 00.

Kontakta i fjärde hand barn- och utbildningsnämnden

Om problemet inte åtgärdas av rektor, eller om du upplever att du inte får någon konstruktiv dialog med verksamheten ska du vända dig till Barn- och utbildningsnämnden, som nås via bun.diarium@tanum.se

Ska du göra en klagomålsanmälan vill vi att du fyller i ditt ärende i e-tjänsten nedan alternativt använder den nedladdningsbara versionen (pdf-format) som nås via samma länk som e-tjänsten.

Innan du anmäler vill vi att du läser igenom hur vi hanterar inkommande klagomål.

Mottagande och hantering av klagomål

Registrering/ärendehantering

Inom två arbetsdagar efter mottaget ärende ska du få en bekräftelse på att ärendet är mottaget samt uppgifte om vem som handlägger/utreder ärendet.

Om du väljer att vara anonym

Alla klagomål utreds men om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet att lämna återkoppling.

Klagomålen blir allmän handling

Tänk på att ditt ärende diarieförs och blir en allmän handling när du skickar den till förvaltningen. Det gäller både klagomål som lämnas via e-tjänst och klagomål skickade via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den eller få en kopia av den, under förutsättning att handlingen inte innehåller känslig information. Då kan hela eller delar av handlingen sekretesskyddas.

Återkoppling

Den som handlägger ärendet är skyldig att se till att du får återkoppling. Senast två veckor efter att mottagningsbekräftelse skickats, ska en återkoppling ges med besked om åtgärd eller i förekommande fall en förklaring till varför ingen åtgärd skett.
Även återkopplingen i ärendet ska diarieföras tillsammans med klagomålet/synpunkten så att det framgår att förvaltningen handlagt ärendet enligt fastställd rutin.

Länk till e-tjänsten: Klagomål på utbildning (tanum.se) Länk till annan webbplats.

Vid frågor gällande e-tjänsten kontakta barn och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun bun.diarium@tanum.se

Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen

Den kommunala utbildningsverksamheten står under tillsyn av andra myndigheter. Om du inte är nöjd med verksamhetens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till dessa myndigheter:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede