Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng innebär att kommunen är skyldig att lämna bidrag till såväl enskilda förskolor och fritidshem som enskild verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.

Kommunen skall godkänna verksamheten för att den skall kunna få bidrag.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i form av familjedaghem, flerfamiljssystem eller liknande.

För mer information kontakta Barn- och utbildningskontoret.

Sammanfattning av riksdagsbeslutet 2009-04-22

Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.

Kommunerna blir skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi. Detta under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet.

Kommunerna blir också skyldiga att ge bidrag i form av barnomsorgspeng till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag

Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.

Verksamheten får inte heller ta ut oskäligt höga avgifter.