Mottagande i grundsärskola

Grundsärskola, vad är det?

Alla barn bosatta i Sverige ska gå grundskoleutbildning. Det betyder att alla barn har skolplikt. Till grundskoleutbildning räknas grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Grundsärskolan har nio årskurser och består av inriktningarna grundsärskola ämne och ämnesområden. Grundsärskolan har en egen läroplan, Läroplan för grundsärskolan, Lgrsär22.

Vem kan gå i grundsärskola?

Förutsättningarna för att ett barn ska tas emot i grundsärskolan finns angivna i Skollagen 7 kap. 5 §: Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav med anledning av att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.

Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Om utredningen visar ​att barnet har rätt till undervisning i grundsärskola kan vårdnadshavare ansöka om denna skolform för sitt barn.

Bedömning i grundsärskolan

Elever ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i årskurserna 6-9 ​enligt betygsskalan A-E. I träningsskolan ges inga betyg.

Att sluta grundsärskolan

​Efter avslutad skolgång har elever automatiskt rätt att börja gymnasiesärskolan.

Om en elev i grundsärskolan bedöms kunna nå grundskolans mål kan eleven övergå från grundsärskola till grundskola.

Skolgång i grundsärskolan kan avslutas på vårdnadshavares begäran.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede