Nyordning för skolskjutsar

Från i höst går skolskjutsen hem vid en och samma tidpunkt, oavsett elevernas ålder.

-Egentligen inte en så stor förändring.

Det säger Öyvind Höiberg, controller och skolskjutsansvarig i Tanums kommun, med hänvisning till att flertalet yngre elever ändå går på fritids.

Nyordningen innebär en typ av samlad skoldag. Hur den kan användas på ett pedagogiskt bra sätt är närmast en fråga för rektorerna.

Gemensam hemresa är en av flera stora förändringar på skolskjutsområdet från nästa läsår.

De nya riktlinjerna för skolskjutsarna, antagna av barn- och utbildningsnämnden, innebär bland annat sänkt avståndsgräns för elever i ettan.

Öyvind Höiberg, ansvarig för skolskjutsarFörstora bilden

Eleverna ska inte behöva gå mer än korta sträckor, eller inte alls, längs kommunens mest trafikfarliga vägar. Vilka de är framgår av denna bild, från det nya dataprogrammet, som Öyvind Höiberg visar.

Trafiksäkerhet i fokus

En ambition i arbetet med de nya riktlinjerna har varit att kunna ge tydlig, skriftlig information om vad som gäller.

Föräldrarnas, skolskjutsentreprenörens respektive skolans ansvar för att eleverna tar sig tryggt och säkert mellan hem och skola tydliggörs. Bussförare får till exempel inte lov att utan föräldrars intyg ta med eller släppa av elever på andra platser än fastställda hållplatser.

Stort fokus läggs på trafiksäkerheten. Trafikförhållandena ska bedömas efter olika kriterier. Enligt en klassificering av vägnätet är många vägar sådana att elever inte ska tillåtas gå mer än kortare sträckor längs vägen. För exempelvis den del av E6, som ännu inte är motorväg, tillåts elever varken korsa vägen eller gå längs med den.

Skolskjutsentreprenörens ansvar för att eleverna sitter bältade klargörs.

Nytt program

Vägarnas klassning hör till det som åskådliggörs med hjälp av nyinförda dataprogrammet Optiplan. Information om elevers bostadsadress, skola och anvisade hållplatser läggs in i programmets karta. Verktyg finns för avståndsmätning och via programmet kan detaljerad, skriftlig  information tryckas ut till föräldrar, entreprenör och skola.

-Programmet blir ett jättebra instrument men i den individuella prövningen kan vi också behöva åka ut och göra besiktningar, betonar Öyvind Höiberg.

Krav på effektiviseringar i en kostnadskrävande verksamhet och behov av omorganisation efter en pensionering är bakgrunden till de nya tagen i skolskjutsverksamheten.

Enskild prövning

Höiberg lyfter fram två ledstjärnor i prövningen av rätten till skolskjuts:

-Barnens individuella behov och en prövning på likvärdiga grunder i hela kommunen. Därför är det viktigt med ett tydligt reglemente.

Fakta

Några nyheter i höst:

  • Elever i ettan (och som tidigare förskoleklass) har rätt till skolskjuts om de har mer än två kilometer till anvisad kommunal skola eller hållplats. Tre kilometer gäller fortsatt för alla äldre elever.
  • Elev som går på annan skola i kommunen än den anvisade kan använda befintlig skolskjuts om plats finns. Ny linje skapas inte.
  • Västtrafiks flerkommunskort erbjuds elever som väljer skola utanför kommunen eller bor halva tiden hos förälder eller annan vårdnadshavare i annan kommun.
  • Barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är inte berättigade till skolskjuts.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede