IT-satsning med fokus på pedagogik

Pedagogiken och inte prylarna stod i fokus när Tanums kommun inledde sin stora satsning på IT i skolan. Nu har varje grundskoleelev en Ipad och inriktningen upplevs som helt rätt.

-Roligt, säger Ida Larsson om att jobba med Ipad i skolan.

Hon går i sjätte klass i Grebbestads skola. Denna lektion förbereder eleverna utvecklingssamtalen, som de själva håller i, genom att göra digitala presentationer.

”Paddorna” används flitigt vid redovisningar av alla de slag. Pappershanteringen har minskat betydligt.

Två elever med iPadFörstora bilden

-Det känns som om jag kan skriva mycket mer med paddan än annars, säger Henrik Andreasson, till vänster, efter att ha funderat på skillnaden mot att använda penna och papper. Bänkkamraten heter Ida Larsson.

-Det är enkelt att ha allt samlat på ett ställe. Det är också lätt att hitta fakta, tycker eleven Syrsa Flod.

-Men min handstil har förlorat mycket på att jag fick en padda så tidigt, tillägger hon och får medhåll av Aron Jonasson mittemot.

Anita Norderby, en av klasslärarna, anser att datoriseringen har förenklat och förtydligat mycket. Det gäller inte minst planeringar, där det bland annat framgår hur målen ska nås i olika ämnen. Information och kommunikation med elever och föräldrar förenklas också. I undervisningen underlättas förståelsen av begrepp när de, i paddan, kopplas till både text och bild.

-Men vi använder inte paddan varje lektion. Den är ett av våra redskap, säger kollegan Ingela Hansson, även matteutvecklare i kommunen.

ArbetsgruppFörstora bilden

Ipad i all ära, men tärningen i Ingela
Hanssons hand fyller också en funktion i
matteundervisningen. I samtalet om IT-
satsningen deltar även Lennart
Christensson, Lennart Elg, Annica Bjering
och, närmast kameran, Ingrid Lundblad.

Pisa

Svenska elevers IT-användning kontra skolresultat uppmärksammades nyss i samband med en rapport från OECD-ländernas skolavdelning Pisa. Betydelsen av hur IT används lyftes då fram.

Tanums kommun har, i motsats till många andra, från början valt en långsiktig satsning där utveckling av pedagogik och teknik går hand i hand.

-Vi har inte bara köpt in en massa teknik. För ett bra resultat måste man jobba målmedvetet med pedagogiken, säger Ingrid Lundblad, klasslärare i fyrfemman i Rabbalshede skola och läs- och skrivutvecklare i kommunen.

Tanumsresultaten i de nationella proven för årskurs tre har i två år visat en positiv utveckling av läs- och skrivinlärningen. Det kan hänga samman med IT-satsningen.

Tekniken gör det lätt att jobba med texter och inspelade muntliga berättelser kan hålla berättarglädjen vid liv när eleverna ännu inte kan skriva långa texter.

Samtidigt ses, efter några års IT-satsning, behov av mer träning i att skriva för hand, både bokstäver och siffror.

Yngsta först

Lågstadieeleverna var först ut med att få var sin Ipad. Många kommuner har börjat med högstadiet.

-Ett feltänk, anser Lennart Christensson, Tanums barn- och utbildningschef.

Tanumseleverna har full tillgång till internet men kan från början tränas i etik och källkritik.

En del av det som lockar på nätet kan utnyttjas i undervisningen.

-Vi har till exempel byggt hållbara städer i Minecraft och använder även spelet i matte, berättar Annica Bjering, klasslärare i en femma i Hamburgsund och ny IKT-pedagog på halvtid.

Lustfyllt

Tillgång till en apparat som kan hantera text, foto, film och ljud öppnar för många nya pedagogiska grepp. Matteutvecklaren Lennart Elg, högstadielärare i Hamburgsund, har använt film för att åskådliggöra olika matematiska problem och väcka intresse.

Kanske blir det mer av sådant när Tanum samlar sig för krafttag för att höja elevernas resultat i matte.

Ett lustfyllt lärande är en ledstjärna i Tanums IT-strategi.

Elev fotar tavlanFörstora bilden

Henrik Andreasson fotograferar av
frågorna på tavlan, ett alternativ till
att skriva av dem.

Elever och lärare i klassrummetFörstora bilden

Haris Vatsios, närmast kameran,
gillar att det går att skriva snabbt och
hitta fakta snabbt med hjälp av Ipad.
För ett år sedan, i Grekland, fick han
samsas med 500 elever om 15
datorer. Vid bordet även klasskamra-
terna Syrsa Flod, Aron Jonasson och
läraren Ingela Hansson.

Fakta om IT i skolorna:

En var-satsningen genomfördes under tre år, med start 2012 i lågstadiet. Detta läsår är det andra då alla elever i grundskolan har var sin Ipad.

Inför satsningen togs det fram en IT-strategi. En utgångspunkt i den är mer fokus på pedagogik och användande än på system och teknik.

Eleverna kan, från årskurs 4, ta hem sin Ipad. På grund av skador, främst på högstadieelevernas utrustning, kan det komma att ändras.

Behovet av att skolan kompenserar för brist på datorer i hemmen ses inte heller längre som så stort.

Utvecklingsenheten har spelat en viktig roll i satsningen.

Enheten består av utvecklingsledare, IKT-pedagoger (IKT står för informations- och kommunikationsteknik), pedagoger med uppgifter som matteutvecklare och läs- och skrivutvecklare samt IT-tekniker.

Enheten höll i början ”Ipad-lab” på skolorna om Ipad och olika applikationer. Kreativa appar, som eleverna själva fyller med innehåll, används i första hand. Enhetens personal åker fortsatt ut på begäran eller vid behov. Nyanställda lärare uppmärksammas särskilt.

Lärmöten, en gång i månaden, är en form av kollegialt lärande infört sedan tidigare. Mötena var särskilt i början av IT-satsning ett viktigt samtalsforum. Lärledare, pedagoger utbildade för att leda lärande samtal, håller i träffarna för grupperna. De består av sju-tio lärare från olika skolor, men med elever i samma åldrar. Lärledarna träffas även däremellan - för att reflektera, förbereda nästa möte, diskutera ny forskning etcetera.

Denna artikel publicerades 2015 men är fortfarande aktuell

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede