Inflytande föräldrar, elever

Inflytande över utbildningen

Skollagen stadgar att elever och föräldrar ska ges inflytande över utbildningen.

I kap 4 9§ beskrivs hur eleverna ska ges inflytande och i §12 att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande. I §13 anges att det ska finnas forum för samråd på varje förskole- och skolenhet.

Samråden ska behandla frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Där ska de informeras om förslag till beslut och kunna komma med synpunkter innan beslut fattas.

Inflytande över det egna lärandet

Genom utvecklingssamtal en gång per termin och skriftliga individuella utvecklingsplaner ska läraren ge elever och vårdnadshavare tydlig information om elevens kunskaps- utveckling i förhållande till kunskapskraven i ämnena och hur eleven ska kunna nå målen.

Elevens möjlighet att påverka sin kunskapsutveckling ökar ju tydligare skolan kan beskriva målen och elevens väg dit. Genom webbplattformen Unikum i Tanumsporten kan vårdnadshavare följa elevens utveckling och lärande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede