Barnomsorgsavgift 2020, maxtaxa

Högsta beräknade inkomst per månad är 49 280 kronor. Yngsta barnet beräknas som "Barn 1".

Förskolebarn 1-5 år i familjedaghem och med plats i allmän förskola. Förskolebarn 1-2 år i förskola. Förskolebarn 3-5 år i förskola juni-augusti.

Tim/
vecka

Barn 1

Högsta belopp

Barn 2

Högsta belopp

35-

3,00%

1 478 kr

2,00%

986 kr

25-35

2,80%

1 380 kr

1,85%

912 kr

15-25

2,60%

1 281 kr

1,70%

838 kr

1-15

2,40%

1 183 kr

1,55%

764 kr


Barn 3

Högsta belopp

Barn 4


35-

1,00%

493 kr

0 kr


25-35

0,90%

444 kr

0 kr


15-25

0,80%

394 kr

0 kr


1-15

0,70%

345 kr

0 krFörskolebarn 3-5 år i förskola september-maj.

Tim/
vecka

Barn 1

Högsta belopp

Barn 2

Högsta belopp

35-

2,80%

1 380 kr

1,85%

912 kr

25-35

2,60%

1 281 kr

1,70%

838 kr

15-25

2,40%

1 183kr

1,55%

764 kr

1-15

0,00%

0 kr

0,00%

0 kr


Barn 3

Högsta belopp

Barn 4


35-

0,90%

444 kr

0 kr


25-35

0,80%

394 kr

0 kr


15-25

0,70%

345 kr

0 kr


1-15

0,00%

0 kr

0 krSkolbarn 6-12 år (fritidshem)

Tim/vecka

Barn 1

Högsta belopp

Barn 2

Högsta belopp

15-

2,00%

986 kr

1,00%

493 kr

1-15

1,85%

912 kr

0,90%

444 kr


Barn 3

Högsta belopp

Barn 4


15-

1,00%

493 kr

0 kr


1-15

0,90%

444 kr

0 krSå här är taxan uppbyggd

Avgiften är en fast månadsavgift, under 12 månader per år. Avgiftens storlek grundas på uppgifter om hushållets gemensamma inkomst och behovet av tillsynstid. Samma princip ska läggas till grund för avgiftsberäkning även för sammanboende med eller utan gemensamma barn.
Avgiften betalas i efterskott.

Avgiftgrundande inkomst är:

(Samtliga inkomster beräknas utifrån bruttobeloppet)
- Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
- Familjehemsföräldrarnas arvodesersättning
- Pension (ej barnpension)
- Livränta (den skattepliktiga delen)
- Föräldrapenning, graviditetspenning
- Vårdbidrag (arvodesdelen), närståendepenning
- Sjukbidrag, sjukpenning och sjuklönegaranti
- Arbetslöshetsersättning
- Kontant arbetsmarknadsstöd
- Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
- Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- Familjebidrag i form av familjepenning
- Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera

Övrigt

Full avgift debiteras från och med första inskolningsdagen.

Avgiften reduceras inte vid frånvaro som beror på semester, sjukdom eller lov och förutsätter att barnet är ledigt fyra veckor per år.

Taxan inkluderar att familjedaghemmen, förskolorna och fritidshemmen är stängda 2 dagar per år.

Uppsägning av plats ska ha inkommit skriftligt minst 2 månader före sista placeringsdag.

Taxan är indexreglerad: Om regeringen beslutar om ändring av maxtaxan ändras taxan i Tanums kommun automatiskt och det är vårdnadshavares ansvar att se till att rätt schema ligger inne.

Ändringar i schema ska göras två veckor innan det träder i kraft.

Exempel

Familj A har en bruttoinkomst på 23 500 kronor per månad. De har tre barn, varav två förskolebarn och ett skolbarn som alla vistas i familjedaghem. Förskolebarnens tillsynstid är 28 timmar/vecka och skolbarnets 10 timmar/vecka.

Avgift för det yngsta förskolebarnet

23 500 x 2,60 % =

611 kr

Avgift för det äldre förskolebarnet

23 500 x 1,70 % =

400 kr

Avgift för skolbarnet

23 500 x 0,90 % =

212 kr

Summa avgifter


1 223 kr

 

Familj B har en bruttoinkomst på 36 000 kronor per månad. De har två barn, varav ett är förskolebarn och vistas i familjedaghem 20 timmar/vecka och ett barn som ej har behov av tillsyn.

Avgift

 

 

36 000 x 2,60 % =

 

936 kr

Familj C har en bruttoinkomst på 22 000 kronor per månad. De har två barn varav ett förskolebarn (2 år) i förskola 40 timmar/vecka och ett skolbarn på fritidshem 18 timmar/vecka.

Avgift för förskolebarnet

22 000 x 3,00 % =

660 kr

Avgift för skolbarnet

22 000 x 1,00 % =

220 kr

Summa avgifter

 

880 kr

Familj D har en bruttoinkomst på 50 000 kronor per månad och har ett förskolebarn (2 år alternativt 3 år) som har tillsyn 45 timmar/vecka.

Avgift (2 år)

47 490 x 3,00 % =

1 478 kr

Avgift (3 år)

47 490 x 2,80 % =

1 380 kr


Frågor om barnomsorgsavgifter besvaras av barn- och utbildningsförvaltningen telefon 0525-181 74.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede