Barn- och elevhälsans arbete och kontaktuppgifter

Medicinskt arbete av elevhälsans medicinska insats

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskans och skolläkarens uppdrag är, enligt skollagen, främst att verka förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Vi fortsätter barnhälsovårdens arbete med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Vi följer elevernas hälsa och utveckling under hela skoltiden. Skolsköterskan samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbetsmiljöfrågor och övergripande elevhälsofrågor. Hälsobesöken i grundskolan i Tanums kommun erbjuds enligt basprogram utifrån Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsa. Ibland erbjuds extra hälsokontroller för att följa en elevs hälsa och utveckling. Det kan exempelvis handla om extra kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Kontakter

Anita Ekdahl
Skolsköterska
Hamburgsund F-9,
Rabbalshede F-6
0525-184 08

Lena Axenström
Skolsköterska
Backa F-6
070-609 04 92

Marie Hedström
Skolsköterska
Grebbestad F-6, Fjällbacka
F-6 och Lur F-6
0525-181 80

Monika Kjellstorp
Skolsköterska
Tanum 7-9, anpassad
grundskola 1-9, gymnasiet
0525-182 02

Sofie Jidetoft Thoresson
Skolsköterska
Tanum F-6
0525-183 43

Skolpsykologiskt arbete

 • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
 • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- riskfaktorer för elevers hälsa, lärande, och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Kontakter

Julia Hamon
Skolpsykolog
Tanum F-9, Backa F-6, Lur F-6 och
anpassad grundskola
0525-185 68

Ana Tollesson
Skolpsykolog
Hamburgsund F-9, Fjällbacka F-6,
Rabbalshede F-6, Grebbestad F-6
och gymnasiet 
0525-182 01

Kurators arbete

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomföra samtal, såsom stöd- motivations- och krissamtal liksom och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den skolsociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i anpassad grund- och gymnasieskola.
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer kring elevens sociala situation, hälsa, lärande och utveckling.
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Kontakter

Patricia Lind
Skolkurator
Tanum 7-9
och anpassad grundskola 1-9
0525-182 17

Pia Andersson
Skolkurator
Rabbalshede F-6, Fjällbacka F-6
och Hamburgsund F-9
0525-182 05

Erika Persson
Skolkurator
Grebbestad F-6 och gymnasiet
0525-182 18

Julia Gustafsson
Skolkurator
Tanum F-6, Backa F-6 och Lur F-6
0525-184 84

Socialpedagogiskt arbete

 • Arbetar hälsofrämjande och förebyggande gentemot eleverna med coachande vägledning.
 • Driver tillsammans med eleverna demokratiarbetet på högstadierna.
 • Samarbetar med lärare och rektor mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakter

Carolina Holmkvist Hogebrandt
Socialpedagog inom grundskola
årskurs 7-9 och gymnasiet
0525-183 48

Specialpedagogiskt uppdrag

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på pedagogisk-, social- och fysisk lärmiljö.

 • Kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal barn/elever och föräldrar.
 • Handleder i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal, barn/elever och föräldrar.
 • Organiserar, planerar och utvärderar utvecklingsarbete/utbildningsinsatser tillsammans med rektorerna i förskolan och skolan.
 • Genomför utredningar på skol-, grupp- och individnivå.
 • Vid behov deltar i upprättande av handlingsplan/­ åtgärdsprogram i samverkan med berörda lärare.
 • Deltar och följer upp vid allmänt och särskilt överlämnande av barn/elever på skol-, grupp- och individnivå. 
 • Samverkar med interna och externa aktörer.

Kontakter 

Marie-Louise Nygren
Specialpedagog inom förskola,
och grundskola F-3
Rabbalshede, Fjällbacka 
och Grebbestad
0525-186 74

Marie-Louise Ceder
Specialpedagog inom förskola,
grundskola
F-3 Hamburgsund 
0525-185 44

Ewa Arvidsson
Specialpedagog inom
grundskola 4-9 Tanum, 4-6
Backa och Lur
0525-181 98

Ann-Charlott Wester
Specialpedagog inom förskola,
grundskola F-3 Backa, Lur,
Tanum samt anpassad
grundskola 1-9
0525-180 26

Helena Karlsson
Specialpedagog inom grundskola
4-9 Hamburgsund, grundskola 4-6
Fjällbacka, Rabbalshede
och Grebbestad
0525-183 65

Logopediskt arbete

 • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med fokus på språklig och kommunikativ tillgänglighet.
 • Handleda/vägleda personal inom förskola och skola i frågor kring språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt och språkstimulans.
 • Organisera och genomföra utbildningsinsatser inom områdena tal, språk och kommunikation.
 • Samverka med externa samarbetspartners som BVC, logopedmottagningarna, barn- och ungdomshabiliteringen och BUP kring barns och ungas språk- och kommunikationsutveckling.
 • Genomföra observationer, språkliga kartläggningar och utredningar.
 • I samarbete med pedagoger arbeta för att barn och elever får det språkliga stöd de behöver.
 • Ansvara för kommunens Språkotek tillsammans med specialpedagogerna.

Kontakter

Pauline Hägglund
Logoped inom förskolor och
grundskolor F-3 i Tanum,
Backa, Lur, Hamburgsund,
Grebbestad, Fjällbacka, Rabbals-
hede, anpassad grundskola 1-9

och Resö förskola

0525-186 92

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) har ett särskilt ansvar för att stödja och förbereda eleverna inför kommande studiet och det innebär att studie- och yrkesvägledaren:

 • deltar i skolans elevhälsoteam (år 7-9)
 • deltar på föräldramöten och ansvarar för att informera om gymnasiet till elever och vårdnadshavare
 • stöttar och vägleder eleverna i sina studieval, genom vägledande samtal och information rörande studie- och yrkeslivsorientering
 • genomför motiverande samtal med elever vid behov
 • tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval
 • tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal om möjligheter och konsekvenser av elevers studieval
 • samordnar praktisk arbetslivsorientering (prao) i år 8 och år 9.
 • samordnar övriga aktiviteter så som arbetsmarknads-unskap, studiebesök med mera
 • stöttar elever i behov av särskilt stöd vid eventuell praktik
 • informerar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.
 • samverkar med närsamhälle för att skapa nätverk

Annabell Olsson
Studie- och yrkesvägledare
Alla grundskolor 1-9 samt
anpassad grundskola 1-9
0525-185 77

Administratör

Pia Hedin
Administratör
0525-185 25

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 31 Tanumshede