Centrala barn- och elevhälsans arbete och kontaktuppgifter

Medicinskt arbete av skolläkare och skolsköterskor

 • Ta till vara kunskap om elevernas hälsa och skolarbete.
 • Tidigt identifiera hälsoproblem och symtom hos elever som kan innebära att de behöver extra anpassningar, särskilt stöd eller andra insatser.
 • I samverkan med elever, vårdnadshavare, lokala elevhälsan och skolans personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.
 • Eleverna erbjuds hälsobesök i förskoleklass, åk 2, 4, 6, 8 och åk 1 på gymnasiet. I hälsosamtalet pratar vi om matvanor, fysisk aktivitet, sömnvanor och psykisk hälsa. Dessutom kontrollerar vi tillväxten av längd och vikt och genomför syn-och hörselundersökning.
 • Fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Bevaka elevernas vaccinationstäckning och erbjuda dem kompletterande vaccinationer.
 • Ge råd och konsultation till skolans personal.
 • Tillföra kompetens inom medicin och omvårdnad, som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Kontakter

Anita Ekdahl

Anita Ekdahl
Skolsköterska
Hamburgsund F-9,
Rabbalshede F-6
0525-184 08

Berit Markman

Berit Markman
Skolsköterska
Lur F-6, Backa F-6 och gymnasiet 
0525-183 49

Marie Hedström

Marie Hedström
Skolsköterska
Grebbestad F-6 samt
Fjällbacka F-6 
0525-181 80

Monika Kjellstorp

Monika Kjellstorp
Skolsköterska
Tanum 7-9, Resö F-6 och
grundsärskolan 1-9 
0525-182 02

Sofie Jidetoft Thoresson

Sofie Jidetoft Thoresson
Skolsköterska
Tanum F-6
0525-183 43

Skolpsykologiskt arbete

 • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
 • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- riskfaktorer för elevers hälsa, lärande, och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Kontakter

Julia Hammon

Julia Hamon
Skolpsykolog
Tanum F-9, Backa F-6, Lur F-6,
grundsärskolan 1-9 och Resö F-6
0525-185 68

Ana Tollesson

Ana Tollesson
Skolpsykolog
Hamburgsund F-9, Fjällbacka F-6,
Rabbalshede F-6, Grebbestad F-6
och gymnasiet 
0525-182 01

Kurators arbete

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomföra samtal, såsom stöd- motivations- och krissamtal liksom och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den skolsociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskolan.
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer kring elevens sociala situation, hälsa, lärande och utveckling.
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Kontakter

Ina Gjeitanger

Ina Gjeitanger
Skolkurator
Resö F-6, Tanum 7-9
och grundsärskolan 1-9
0525-182 17

Pia Andersson

Pia Andersson
Skolkurator
Rabbalshede F-6, Fjällbacka F-6
och Hamburgsund F-9
0525-182 05

Erika Persson

Erika Persson
Skolkurator
Grebbestad F-6 och gymnasiet
0525-182 18

Julia Gustafsson (börjar 1 mars 2023)
Skolkurator
Tanum F-6, Backa F-6 och Lur F-6

Socialpedagogiskt arbete

 • Arbetar hälsofrämjande och förebyggande gentemot eleverna med coachande vägledning.
 • Driver tillsammans med eleverna demokratiarbetet på högstadierna.
 • Samarbetar med lärare och rektor mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakter

Carolina Holmkvist Hogebrandt

Carolina Holmkvist Hogebrandt
Socialpedagog inom grundskola
årskurs 7-9 och gymnasiet
0525-183 48

Specialpedagogiskt uppdrag

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på pedagogisk-, social- och fysisk lärmiljö.

 • Kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal barn/elever och föräldrar.
 • Handleder i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal, barn/elever och föräldrar.
 • Organiserar, planerar och utvärderar utvecklingsarbete/utbildningsinsatser tillsammans med rektorerna i förskolan och skolan.
 • Genomför utredningar på skol-, grupp- och individnivå.
 • Vid behov deltar i upprättande av handlingsplan/­ åtgärdsprogram i samverkan med berörda lärare.
 • Deltar och följer upp vid allmänt och särskilt överlämnande av barn/elever på skol-, grupp- och individnivå. 
 • Samverkar med interna och externa aktörer.

Kontakter 

Marie-Louise Nygren

Marie-Louise Nygren
Specialpedagog inom förskola,
och grundskola F-3
Rabbalshede, Fjällbacka 
och Grebbestad

Marie-Louise Ceder

Marie-Louise Ceder
Specialpedagog inom förskola,
pedagogisk omsorg, grundskola
F-3 Hamburgsund 
0525-185 44

Ewa Arvidsson

Ewa Arvidsson
Specialpedagog inom
grundskola 4-9 Tanum, 4-6
Backa och Lur samt F-6 Resö
0525-181 98

Ann-Charlott Wester

Ann-Charlott Wester
Specialpedagog inom förskola,
pedagogisk omsorg,
grundskola F-3 Backa, Lur,
Tanum samt grundsärskola 1-9
0525-180 26

Helena Karlsson

Helena Karlsson
Specialpedagog inom grundskola
4-9 Hamburgsund, grundskola 4-6
Fjällbacka, Rabbalshede
och Grebbestad
0525-180 26

Logopediskt arbete

 • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med fokus på språklig och kommunikativ tillgänglighet.
 • Handleda/vägleda personal inom förskola och skola i frågor kring språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt och språkstimulans.
 • Organisera och genomföra utbildningsinsatser inom områdena tal, språk och kommunikation.
 • Samverka med externa samarbetspartners som BVC, logopedmottagningarna, barn- och ungdomshabiliteringen och BUP kring barns och ungas språk- och kommunikationsutveckling.
 • Genomföra observationer, språkliga kartläggningar och utredningar.
 • I samarbete med pedagoger arbeta för att barn och elever får det språkliga stöd de behöver.
 • Ansvara för kommunens Språkotek tillsammans med specialpedagogerna.

Kontakter

Carolina Stang

Carolina Stang
Logoped inom förskolor,
pedagogisk omsorg och
grundskolorna F-3 i
Hamburgsund, Grebbestad,
Fjällbacka och Rabbalshede
070-609 04 92

Pauline Hägglund

Pauline Hägglund
Logoped inom förskolor
pedagogisk omsorg och
grundskolorna F-3 i Tanum,
Backa, Lur, Resö och
grundsärskolan 1-9
0525-186 92

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) har ett särskilt ansvar för att stödja och förbereda eleverna inför kommande studiet och det innebär att studie- och yrkesvägledaren:

 • deltar i skolans elevhälsoteam (år 7-9)
 • deltar på föräldramöten och ansvarar för att informera om gymnasiet till elever och vårdnadshavare
 • stöttar och vägleder eleverna i sina studieval, genom vägledande samtal och information rörande studie- och yrkeslivsorientering
 • genomför motiverande samtal med elever vid behov
 • tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval
 • tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal om möjligheter och konsekvenser av elevers studieval
 • samordnar praktisk arbetslivsorientering (prao) i år 8 och år 9.
 • samordnar övriga aktiviteter så som arbetsmarknads-unskap, studiebesök med mera
 • stöttar elever i behov av särskilt stöd vid eventuell praktik
 • informerar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.
 • samverkar med närsamhälle för att skapa nätverk
Annabell Olsson

Annabell Olsson
Studie- och yrkesvägledare
Alla grundskolor 1-9 samt
grundsärskola 1-9
0525-185 77

Administratör

Marie Landgren

Marie Landgren
Administratör
0525-182 50

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-182 50

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede