Barn- och elevhälsans arbete och kontaktuppgifter

Medicinskt arbete av elevhälsans medicinska insats

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskans och skolläkarens uppdrag är, enligt skollagen, främst att verka förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Vi fortsätter barnhälsovårdens arbete med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Vi följer elevernas hälsa och utveckling under hela skoltiden. Skolsköterskan samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbetsmiljöfrågor och övergripande elevhälsofrågor. Hälsobesöken i grundskolan i Tanums kommun erbjuds enligt basprogram utifrån Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsa. Ibland erbjuds extra hälsokontroller för att följa en elevs hälsa och utveckling. Det kan exempelvis handla om extra kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Kontakter

Anita Ekdahl
Skolsköterska
Hamburgsund F-9,
Rabbalshede F-6
0525-184 08

Lena Axenström
Skolsköterska
Backa F-6
070-609 04 92

Marie Hedström
Skolsköterska
Grebbestad F-6, Fjällbacka
F-6 och Lur F-6
0525-181 80

Monika Kjellstorp
Skolsköterska
Tanum 7-9, anpassad
grundskola 1-9, gymnasiet
0525-182 02

Sofie Jidetoft Thoresson
Skolsköterska
Tanum F-6
0525-183 43

Skolpsykologiskt arbete

 • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
 • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- riskfaktorer för elevers hälsa, lärande, och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Kontakter

Julia Hamon
Skolpsykolog
Tanum F-9, Backa F-6, Lur F-6 och
anpassad grundskola
0525-185 68

Ana Tollesson
Skolpsykolog
Hamburgsund F-9, Fjällbacka F-6,
Rabbalshede F-6, Grebbestad F-6
och gymnasiet 
0525-182 01

Kurators arbete

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomföra samtal, såsom stöd- motivations- och krissamtal liksom och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den skolsociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i anpassad grund- och gymnasieskola.
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer kring elevens sociala situation, hälsa, lärande och utveckling.
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Kontakter

Patricia Lind
Skolkurator
Tanum 7-9
och anpassad grundskola 1-9
0525-182 17

Pia Andersson
Skolkurator
Rabbalshede F-6, Fjällbacka F-6
och Hamburgsund F-9
0525-182 05

Erika Persson
Skolkurator
Grebbestad F-6 och gymnasiet
0525-182 18

Julia Gustafsson
Skolkurator
Tanum F-6, Backa F-6 och Lur F-6
0525-184 84

Socialpedagogiskt arbete

 • Arbetar hälsofrämjande och förebyggande gentemot eleverna med coachande vägledning.
 • Driver tillsammans med eleverna demokratiarbetet på högstadierna.
 • Samarbetar med lärare och rektor mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt

Carolina Holmkvist Hogebrandt
Socialpedagog inom grundskola
årskurs 7-9 och gymnasiet
0525-183 48

 

 

Ungdomvägledare

 

Kontakt

Jonas Nilsson
0525-18173

 

Specialpedagogiskt uppdrag

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på pedagogisk-, social- och fysisk lärmiljö.

 • Kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal barn/elever och föräldrar.
 • Handleder i specialpedagogiska frågor med förskolan/skolans personal, barn/elever och föräldrar.
 • Organiserar, planerar och utvärderar utvecklingsarbete/utbildningsinsatser tillsammans med rektorerna i förskolan och skolan.
 • Genomför utredningar på skol-, grupp- och individnivå.
 • Vid behov deltar i upprättande av handlingsplan/­ åtgärdsprogram i samverkan med berörda lärare.
 • Deltar och följer upp vid allmänt och särskilt överlämnande av barn/elever på skol-, grupp- och individnivå. 
 • Samverkar med interna och externa aktörer.

Kontakter

Vakans
Specialpedagog inom förskola,
grundskola
F-3 Hamburgsund

Ewa Arvidsson
Specialpedagog inom
grundskola 4-9 Tanum, 4-6
Backa och Lur
0525-181 98

Ann-Charlott Wester
Specialpedagog inom förskola,
grundskola F-3 Backa, Lur,
Tanum samt anpassad
grundskola 1-9
0525-180 26

Helena Karlsson
Specialpedagog inom grundskola
4-9 Hamburgsund, grundskola 4-6
Fjällbacka, Rabbalshede
och Grebbestad
0525-183 65

 

Lisa Funevall
Specialpedagog inom förskola,
grundskola F-3
Fjällbacka, Rabbalshede och Grebbestad
0525-185 44

Logopediskt arbete

 • Öka kunskaper kring tal, språk, kommunikation och språklig medvetenhet, samt hur svårigheter inom nämnda områden kan förebyggas eller lindras.
 • Stärka barns/elever möjlighet till kommunikativ och språklig delaktighet, samt att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer som finns när det gäller kommunikativ och språklig förmåga.
 • Handleda/vägleda personal inom förskola och skola i logopediska frågor.
 • Organisera, planera och utvärdera utbildningsinsatser inom områdena tal, språk och kommunikation.
 • Behjälplig vid identifiering av kommunikativa och språkliga stödbehov, samt vid utformning av stöd utifrån enskilt barns/elevs behov.
 • Samverka med externa och interna aktörer.

Kontakt

Pauline Hägglund
Logoped inom förskolor och
grundskolor F-3 i Tanum,
Backa, Lur, Hamburgsund,
Grebbestad, Fjällbacka, Rabbals-
hede, anpassad grundskola 1-9

och Resö förskola

0525-186 92

Administratör

Pia Hedin
Administratör
0525-185 25


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 31 Tanumshede