Reglemente för Tanums kommuns Turistpris

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63.
 
§ 1
Tanums kommuns Turistpris syftar till att uppmärksamma insatser som bidragit till att utveckla besöksnäringen i Tanums kommun samt insatser för att sätta Tanum som turistkommunen "på kartan", nationellt eller internationellt.
 
§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Turistpriset :

  • Mottagaren skall ha gjort en mångårig aktiv insats för att utveckla turismnäringen i Tanums kommun.
  • Mottagaren skall ha gjort en aktiv insats i turismnäringen för att marknadsföra Tanums kommun.
  • Mottagare kan vara person, förening, företag eller organisation som har sin bas och verksamhet i Tanums kommun.
  • Priset kan endast erhållas en gång

§ 3
Turistpriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd / enhet beslutar om inför varje års utdelande.
 
Turistpriset kan utdelas till en eller två mottagare samma år.
 
§ 4
Ansvaret för Turistprisets utdelande åvilar kommunstyrelsen som i samråd med Tanum Turist utser mottagare.
 
Kommunstyrelsen och Tanum Turist kan själva utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.
 
§ 5
Turistpriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av Turistpriset skall av ansvarig enhet anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten.
Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.
 
Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede