Reglemente för Tanums kulturpris

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63.

§ 1
Tanums kommuns Kulturpris syftar till att uppmärksamma, uppmuntra, belöna eller stödja särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Kulturpriset :

  • Mottagare skall gjort särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.
  • Mottagare kan vara enskild person eller ideell förening som är eller har varit verksam i Tanums kommun.

§ 3
Kulturpriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd/enhet beslutar om inför varje års utdelande.

Kulturpriset kan utdelas till en eller flera mottagare samma år.

§ 4
Ansvaret för Kulturprisets utdelande åvilar barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden kan själva utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.

§ 5
Kulturpriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av Kulturpriset skall av ansvarig nämnd anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten.
Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede