Lönebidrag eller annat anställningsstöd

Följande riktlinjer gäller för beviljande av lönebidrag.

 1. Förening i behov av lönebidragsanställd skall först ha undersökt möjligheten att få hjälp och stöd för sitt behov av tjänster genom kommunens ”föreningspool” som administreras genom kommunens Arbetsmarknadsenhet, AME.
 2. Lönebidrag kan beviljas förening efter särskild prövning enligt punkt 1, ovan och som har sin arbetsplats i Tanums kommun.
  Vid beslut tas inte hänsyn till i vilken kommun den anställde är bosatt.
 3. Lönebidraget är kopplat till person.
 4. Förening, som söker lönebidrag för en tjänst som man tidigare erhållit lönebidrag för, skall prioriteras förutsatt att verksamheten är av den omfattningen att behov finns.
  Här görs särskild prövning enligt punkt 1, ovan.Förening som haft lönebidrag för någon person vars anställning upphört skall göra en ny ansökan inom 6 månader från den tidigare anställningens upphörande, annars upphör denna prioritering.
 5. Om budgetläget medger beviljande av lönebidrag för nya tjänster bör hänsyn tas till föreningens verksamhet och om föreningen redan erhåller lönebidrag för någon tjänst.
 6. Vid beviljande av bidrag till nya lönebidragstjänster skall föreningar som inte tidigare erhållit lönebidrag erbjudas lönebidrag i första hand.
 7. Föreningen står för en fast del av kostnaden som är 7 procent.
 8. Taket för månadslön vid fastställande av lönebidrag följer det statliga.

Ansvarig tjänsteman skall i varje enskilt fall, oavsett beslut från Arbetsförmedlingen, fatta beslut om huruvida kommunalt bidrag skall utgå.

Annat anställningsstöd

Kan utgå efter särskild prövning och regleras enligt vägledande beslut när stödet aktualiseras.

Vid ansökan om annat anställningsstöd utöver ovanstående lönebidrag beslutar barn- och utbildningsnämnden, BUN, i varje enskilt fall.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede