Medieplan för bibliotekssamverkan i norra Bohuslän

Bakgrund och syfte
Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum  har ett mångårigt samarbete med en gemensam bibliotekskatalog och gemensam användning / utlåning av det samlade mediebeståndet. Inom det gemensamma samarbetet finns det ett behov av att ange mål och riktlinjer för medieinköp för de fyra kommunerna eftersom kommunernas struktur och huvudbibliotekens placering ser olika ut

Likheter och olikheter
Kommunerna har relativt likartad kommunstorlek men ser ytmässigt olika ut. Sotenäs och Strömstad är utpräglade kustkommuner och är mindre till ytan. Munkedal och Tanum är både kust- och landsbygdskommuner med en stor kommunyta. Kommunerna skiljer sig också genom att Munkedal och Tanum har flera filialer medan Strömstad och Sotenäs har få filialer. Strömstads filialer är dessutom högstadiets och gymnasiets skolbibliotek.

Tanums huvudbibliotek har en speciell funktion i och med sin placering i kommunens Lärcentrum. De tre andra huvudbiblioteken är utpräglade folkbibliotek.

Allmänna riktlinjer för mediebeståndet i de fyra kommunerna

De fyra kommunernas medieinköp skall baseras på den sociala, åldersmässiga och kulturella strukturen i respektive kommun. Biblioteken skall i sitt medieurval ta hänsyn till låntagargrupper med särskilda behov som barn och ungdom, funktionshindrade och invandrare. Dessa kriterier följer bibliotekslagen och bibliotekens egna mål.

I sitt urval av medier skall biblioteket vara opartiskt i moraliska, politiska och religiösa frågor.

Biblioteket skall ta avstånd från sådan litteratur som spekulerar i våld, fördomar och som propagerar för rasdiskriminering, förföljelse av oliktänkande och annat som strider mot mänskliga rättigheter.

Klassiker bör ingå som en självklar del i bokbeståndet av kulturhistoriska skäl, även om de skulle avvika från tillämpade principer för medieurval eftersom klassiker speglar sin tillkomstid.

Biblioteken skall tillhandahålla ett urval av både det populära, mycket efterfrågade och den smalare, mindre efterfrågade litteraturen.

Kvaliteten vid medieinköp skall bedömas ur olika aspekter:

  • Litterär kvalitet som handlar om personskildring, miljö, språk m.m.
  • Värderingar som handlar om könsroller, främlingsfientlighet, rasism och liknade.
  • Vederhäftighet handlar om tillförlitlighet och aktualitet.

Grundbestånd
Varje kommunbibliotek skall ha ett grundbestånd av fack- och skönlitteratur för vuxna och barn, dagstidningar, tidskrifter, talböcker och Daisytalböcker samt AV-medier i rimlig omfattning. Med AV-medier menas cd-böcker, kassettböcker, cd-musik, DVD-video, VHS-video, språkkurser. Biblioteken skall abonnera på lämpliga informationsdatabaser som hjälp i referensarbetet.

Dessutom skall allmänheten ha tillgång till datorbaserad informationssökning.

Speciella riktlinjer för medieinköp
Beroende på kommunstorlek och placering i regionen samt politiska beslut har varje kommun inom samarbetet egna prioriteringar vid medieinköp.

Prioriteringslista vid medieinköp

Munkedal

Sotenäs

Strömstad

Tanum

1. Barn och ungdom

Barn och ungdom

Barn och ungdom

Barn och ungdom

2.Daisytalböcker

Friskvård och hälsa

Studie-litteratur

Studie-litteratur

3.Studielitteratur (pedagogisk litt.)

Daisytalböcker

Daisytal-böcker

Daisytal-böcker

 

Alla kommuner prioriterar inköp av barn och ungdomslitteratur i första hand.

Inköp av Daisytalböcker till funktionshindrade prioriteras högre i Munkedal än övriga kommuner. Daisytalböcker är inlästa böcker på cd-rom-skivor som det krävs speciella cd-spelare till. Dessa spelare bör biblioteken tillhandahålla för utlåning.

Inköp av studielitteratur hamnar på andra plats i Tanum och Strömstad. I Tanum beror det på huvudbibliotekets placering i ett Lärcentrum och Strömstad har båda sina filialer på gymnasiet och högstadiet samt att kommunen har ett samarbete med Lärcentrum Tanum.

Sker det en förändring av den sociala, åldersmässiga och kulturella strukturen i kommunerna samt en ändring av de prioriterade gruppernas behov blir prioriteringarna och medieinköpen förändrade på de olika biblioteken.
Varje enskild kommun inom samarbetet skall ha ett särskilt ansvar för att tillvarata den lokalhistoriska litteraturen som speglar den egna bygdens historia och dess nutid.

Kustkommunerna Sotenäs, Strömstad och i hög grad Tanum bevakar litteratur om havet och kusten. Munkedal bevakar inlandslitteratur och i första hand litteratur från de närliggande landskapen. Strömstad bevakar även litteratur från Östfold i Norge.

Vid satsning på nya medier som kostnadsmässigt påverkar de fyra kommunerna skall parterna samråda och vara eniga om inköpen.

Gallring
Vid gallring av olika medier bör kommunerna beakta att det finnas ett exemplar kvar av den enskilda titeln  i den gemensamma bibliotekskatalogen.
Gallring bör ske utifrån utlåningsstatistik, slitenhet och eventuell ålder.

Övrigt
Den  gemensamma medieplanen för norra Bohuslän revideras vid behov.
För övrigt gäller de allmänna riktlinjerna för medieinköp i de fyra samarbetskommunerna.
Kommunerna inom samarbetet bör dessutom upprätta egna medieplaner.

Bibliotekscheferna i norra Bohusläns bibliotekssamverkan, NBBF
Eva Högmark Bibliotekschef Munkedals kommun
Helena Nilsson Biblioteksansvarig Sotenäs kommun
Per-Henrik Askeröd Bibliotekschef Strömstads kommun
Eva Pettersson Bibliotekschef Tanums kommun

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
Tel. 0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
Tel. 0525-180 54

Fjällbacka
Tel. 0525-180 70

Hamburgsund
Tel. 0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede