Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) med mera

Antagna av kommunfullmäktige den 16 mars 2015.

Med stöd av 3 kap. 4 § Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter om frister för rengöring samt bedömningsgrunder för att meddela beslut om att fastighetsägare får utföra rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § 2 st. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

1 § Inledande bestämmelser

Enligt bestämmelserna i lag om skydd mot olyckor har kommunen att bestämma frister för rengöring (sotning) samt i förekommande fall besluta om att medge fastighetsägare att själv eller genom anlitande av annan utföra rengöring.

2 § Rengöringsfrister

Nedanstående tabell anger de frister som tillämpas i dessa lokala föreskrifter

3 § Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om eldning sker med fasta bränslen skall rengöring ske enligt följande:

Frist

Tillämpningskriterier

3-5 gånger/år

Avser konventionella pannor


-Fristen 3 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är cirka +5 ºC eller högre.


-Fristen 4 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen överstiger cirka +1 ºC men understiger cirka +5 ºC.


-Fristen 5 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är cirka +1 ºC eller lägre.

2-3 gånger/år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.


-Fristen 2 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är cirka +5 ºC eller högre.

1-2 år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.


-Fristen 1 gång/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är cirka +5 ºC eller högre.


Om eldning sker med flytande bränslen skall rengöring göras enligt följande:

Frist

Tillämpningskriterier

3-5 gånger/år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränslen.


-Fristen 3 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är cirka +5 ºC eller högre.


-Fristen 4 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen överstiger cirka +1 ºC men understiger cirka +5 ºC.


-Fristen 5 gånger/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är cirka +1 ºC eller lägre.

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.


Oavsett använt bränsleslag bör rengöring utföras med fristen tre år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

4 § Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall rengöring göras enligt följande:

Frist

Anmärkning

6 gånger/år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov skall rengöringsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

5 § Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall rengöring göras enligt följande:

Frist

Anmärkning

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Eldstaden finns i ett fritidshus.

6 § Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Rengöring skall göras enligt följande:

Frist

Anmärkning

3 gånger/år

Avser imkanaler i restauranger eller större kök.

1 år

Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

 

7 § Särskilda fall

Kommunen får för enskilda anläggningar besluta om andra frister än de i § 3-6 angivna om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. Kommunen får vidare besluta om undantag från krav på rengöring om anläggningen ej använts mellan två planerade rengöringstillfällen.

8 § Registerhållning

Den (eller de) som kommunen anlitat att svara för rengöringen i kommunen har att för kommunens räkning föra register över samtliga anläggningar som omfattas av uppdraget. Registret skall innehålla fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare vid senaste rengöring, anläggningstyp och rengöringsfrist samt andra uppgifter som krävs för en effektiv hantering av rengöringen. Räddningstjänsten skall utöva tillsyn över registerhållningen.

9 § Utförande av rengöring

Rengöring skall utföras av den som kommunen utser om ej annat följer av dessa föreskrifter. Den som kommunen utsett att utföra rengöring må inom sin egen organisation delegera rätten att utföra rengöring under förutsättning att denne har erforderlig kompetens, lägst den kompetens som meddelas i allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

10 § Medgivande att fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring på den egna fastigheten

Kommunen skall efter ansökan från fastighetsägare pröva om rengöring får utföras antingen av fastighetsägaren själv eller av fastighetsägaren anlitad person. Vid bedömning av om detta kan tillåtas skall nämnden ta följande hänsyn:

1. För de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra rengöringen skall kompetenskraven på utföraren uppfylla det som sagts i 9 § dessa föreskrifter.

2. För de fall en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra rengöringen skall nämnden förutom det som sägs i allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i varje enskilt fall beakta fastighetsägarens kompetens, tillgång till lämpliga arbetsverktyg och övriga omständigheter som kan påverka fastighetsägarens möjligheter att själv utföra rengöringen.

Innan nämnden beslutar i frågan skall kommunens enheter som svarar för Räddningstjänst samt den som kommunen anlitat att utföra rengöring och brandskyddskontroll höras.

11 § Medgivandebeslut

Beslut om medgivande enligt 10 § dessa föreskrifter skall åtföljas av ett återtagandeförbehåll. Återtagande kan ske om det vid brandskyddskontroll noteras brister i rengöringen, fastighetsägaren frånhänder sig fastigheten eller det på annat sätt kan göras gällande att rengöringen inte utförs på ett från brandskydds- eller miljö- och hälsoskyddssynpunkt tillfredställande sätt. Fastighetsägaren är skyldig att utföra rengöring enligt de i dessa föreskrifter meddelade fristerna.

Fastighetsägaren är vidare skyldig att meddela kommunen då fastigheten övergår i annans ägo eller förhållande som föranleder återtagande av medgivandet uppkommer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede