Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Enligt lag är den som äger en fastighet eller den som driver en verksamhet ansvarig för att brandsäkerheten upprätthålls. Med brandsäkerhet avses dels det byggnadstekniska brandskyddet, men även organisatoriskt brandskydd som till exempel utbildning, handlingsplaner för utrymning och ansvarsfrågor.

Den kommunala räddningstjänsten har skyldighet att via tillsyner kontrollera hur fastighetsägare/innehavare uppfyller detta ansvar.

Räddningstjänsten i Tanum kommer vid tillsyn följa upp, enligt lagkrav, att fastighetsägare/innehavare kan redovisa en dokumenterad brandskyddspolicy med rutiner för egenkontroll av brandsäkerheten (Systematisk brandskyddsarbete).

Systematiskt brandskyddsarbete

Att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt innebär framförallt att de nödvändiga kunskaperna underhålls och utvecklas.

Enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kapitel, 2 § är ägaren och nyttjanderättshavaren, det vill säga den som bedriver verksamheten, av en anläggning ansvarig för anläggningens brandskydd. Med ansvar för brandskyddet menas att vidtaga åtgärder för att förhindra brands uppkomst och spridning samt att säkerställa trygg utrymning. Enligt lagstiftningen ska sådana åtgärder vidtagas på eget initiativ.

Den kommunala räddningstjänsten är skyldig att kontrollera efterlevnaden av lagen inom vissa typer av anläggningar, det vill säga att utföra tillsyner enligt fastställda tidsfrister. Många anläggningar ska dessutom upprätta skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Räddningstjänsten har av tradition utfört brandsyner som en detaljerad kontroll av framförallt det byggnadstekniska brandskyddet och brandtekniska installationer genom att till exempel prova stängningsfunktionen på branddörrar och portar, kontrollera framkomligheten i och till utrymningsvägar, kontrollera nödströmsfunktionen till utrymningsskyltar och liknande.

Som en följd av detta har många fastighetsägare och innehavare inte sett behovet av, eller helt enkelt inte brytt sig om, att skapa egna kontrollrutiner för brandskyddet utan förlitat sig på våra brandsyner. Med det fristningssystem som tidigare gällt har kontroller utförts alldeles för glest. Enligt det nya synsättet kommer vi i framtiden att genomföra brandsyn i form av tillsyn. Med detta avses att räddningstjänstens kontroll vid tillsyn i huvudsak inriktas på anläggningsägarens eller innehavarens interna kunskap och rutiner för att kvalitetssäkra det egna brandskyddet.

Dessa rutiner för internt brandskyddsarbete ska fastställas i en brandskyddspolicy. Brandskyddspolicyn ska vara förankrad i företagets högsta ledning och dessutom vara väl känd av alla anställda inom organisationen. Policyn kan utgöra en del av företagets totala skyddsstrategi och syftar i första hand till att förebygga och i andra hand till att minska konsekvenserna vid en brand.

Räddningstjänsten i Tanum kommer att vara behjälplig i dessa frågor och erbjuder utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete.

Kräver ökat brandskydd på alla arbetsplatser

2004 kom en ny lag - Lag om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den nya lagen betonar vikten av ett förebyggande brandskydd på alla arbetsplatser. I lagen finns flera nya bestämmelser för att väsentligt öka kunskapen om brandskydd. Den statliga säkerhetsmyndigheten Räddningsverket har givit ut en föreskrift och två allmänna råd till den nya lagen.

SRVFS 2004:3 är ett allmänt råd och behandlar systematiskt brandskyddsarbete och är en tolkning av den nya lagens §2 i kapitel 2 om skäligt brandskydd på alla arbetsplatser. Alla arbetsplatser ska införa ett systematiskt brandskyddsarbete med bland annat egenkontroll, utbildning och övning.

Räddningstjänstens brandskyddsverksamhet upphörde 2005 och har ersatts med en tillsyn för att tillse att arbetsplatserna i kommunen arbetar med sitt brandskydd.

Välkommen till en viktig utbildning för en tryggare och säkrare arbetsplats!

Kontakta undertecknad på tel 0525-182 42 för ytterligare information.

Räddningstjänsten Tanum
Tomas Rönnborg
Ställföreträdande brandchef

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede