Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden.
 • Dessa fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen behöver parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig på egen hand.
 • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • Den rörelsehindrade som har ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall om du har rörelsehinder men inte kan köra bilen själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfall anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur det påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

 • Du inte har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Du är blind, men inte har svårighet att förflytta dig på egen hand.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har mag- och tarmproblem.
 • Du enbart har behov av att parkera på en bred plats, eller att du har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Utredningen

 • Beslut om parkeringstillstånd är ett myndighetsbeslut.
 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.
 • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Så här gör du för att ansöka:

Du ska vara folkbokförd i den kommun du ansöker och du behöver bifoga ett läkarintyg, nedan finns länkar till e-tjänst och blankett.

När du blir beviljad ett parkeringstillstånd behöver du bifoga ett välliknande passfoto eller motsvarande.

Ansökan

Läkarintyg

Ansökningshandlingar i pappersformat kan beställas från Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00 eller via e-post kommun@tanum.se.

När alla dokument kommit kommunen tillhanda är handläggningstiden 6-8 veckor.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd. Detta varierar från kommun till kommun så var uppmärksam när du ska parkera.

I Tanums kommun parkerar du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad utan avgift på kommunens parkeringsplatser.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

För mer information kontakta gata/GIS-avdelningen.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede