Uppmärksammat teknikprojekt inom välfärdsteknik

Teknikprojektet började som ett pilotprojekt på daglig verksamhet. Nu har det växt till att omfatta hela daglig verksamhet och samtliga boenden inom funktionshinder i Tanums kommun. Inspiration sprids till andra kommuner i nätverk, på inspirationsdagar och mässor.

Surfplatta

Kristina Ödbrant använder surfplattan på daglig verksamhet, hon tycker att det är bra.

År 2014 inleddes ett pilotprojekt kring digital teknik i form av surfplattor och appar på daglig verksamhet inom funktionshinder i Tanums kommun. Syftet med projektet var att skapa en bättre livskvalité genom en ökad delaktighet och möjlighet till inflytande i samhället för grupper som riskerar ett utanförskap i ett allt mer datoriserat och uppkopplat samhälle. Pilotprojektet, som började i en liten skala med fyra fokuspersoner, gav snabbt ringar på vattnet då fler och fler arbetstagare utöver fokuspersonerna började testa att använda de inköpta surfplattorna och apparna.

Fokus i valet av appar låg på kommunikation, men allteftersom projektet har växt har man lagt till områden som struktur, motivation, lärande, återhämtning, orientering och underhållning. Projektet har växt och innefattar nu hela daglig verksamhet och samtliga boenden inklusive korttidsboendena inom LSS, funktionshinder.

Projektet har fått uppmärksamhet från andra kommuner. Bland annat fick personal från den dagliga verksamheten hålla i ett seminarium under en inspirationsdag kring välfärdsteknik för samtliga kommuner i Fyrbodal våren 2015. Och nu är det dags för en ny inspirationsdag med samma tema i april 2017. Då är Tanums korttidsboende i funktionshinderverksamheten inbjudet för att hålla ett seminarium om hur de arbetar med surfplattor och appar i sin verksamhet, för att stödja de barn och ungdomar som har korttidsinsats.

Samverkansprojekt med andra kommuner

Som ett resultat av inspirationsdagen 2015 startade ett samverkansprojekt och nätverk kring välfärdsteknik i januari 2016. I projektet ingår sex kommuner i Fyrbodal (Uddevalla, Vänersborg, Orust, Munkedal, Mellerud och Tanum), Högskolan Väst samt Fyrbodals kommunalförbund. I nätverket finns en eller två teknikansvariga samordnare från varje deltagande kommun. Samordnarnas uppgift är att stödja, inspirera, motivera och utbilda personalen i teknikanvändande och skapa förutsättningar för omsorgstagarna att kunna använda sig av den digitala tekniken.

Richard jobbar med surfplattanFörstora bilden

Richard Svenson tycker det är kul
att jobba med surfplattan och att
det är jätteroligt att pussla.

Intervjuer med personal

Högskolan Väst har två forskare med i nätverket. De har under hösten genomfört flertalet intervjuer med personal i Tanums kommun för att ta reda på hur man arbetar i verksamheterna för att ge stöd genom surfplattor och appar. Tidigare forskning visar att tekniken i sig inte är tillräcklig för att främja delaktighet och tillgänglighet. Det krävs och finns ett stort behov av stödjande miljöer. Det insamlade materialet kommer att bli underlag för den rapport som forskarna ska ta fram om projektet.

Samverkansprojektet begränsas till att omfatta daglig verksamhet, boende och korttidsboende, samt personer upp till 30 år med funktionsnedsättningar som har insatser beviljat via LSS. Dock har Tanums kommun beslutat att all personal inom de aktuella LSS-verksamheterna ska få utbildning och tekniken ska finnas tillgänglig för alla omsorgstagare som vill ta del av den.

Uppmärksammas nationellt

Nätverket har blivit uppmärksammat då det sägs vara det enda nätverk i landet i sitt slag, då det sträcker sig över flera kommuner och fokuserar på unga personer med funktionsvariationer med fokus på digital teknik som stöd. Nätverket har därför blivit inbjudet att tala på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa i januari 2017. Detta är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Fakta

App
Mobilapplikation, oftast förkortat ”app”, är ett program för mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor. En app kan exempelvis användas för att kommunicera via sms, e-post eller chat-program, för att kunna hitta och orientera sig via gps, söka information på internet, spela upp musik eller video, eller innehålla funktioner som schema, kalender eller spel.

Välfärdsteknik
Välfärdsteknik är ett övergripande begrepp som innefattar många olika typer av digitala tekniker vars syfte är ”att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person, som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”. Källa: Socialstyrelsen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede