Vårdnad, boende och umgänge

Inom det familjerättsliga området ryms frågor som rör vårdnad av barn, umgänge. Det familjerättsliga området regleras huvudsakligen i Föräldrabalken.

Om du vill ha hjälp i familjerättsliga frågor tar du kontakt med Familjerätten i den kommun, som ditt barn är folkbokfört.

Vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad

Båda föräldrarna är vårdnadshavare och har ett lika stort juridiskt ansvar för viktiga frågor som rör barnet. Är föräldrarna gifta med varandra när barnet föds, står barnet automatiskt under gemensam vårdnad. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds, kan de i samband med besök för fastställande av faderskap hos Familjerätten, eller via en blankett till Skatteverket anmäla gemensam vårdnad för barnet.

Om föräldrarna skiljer sig består den gemensamma vårdnaden om inte föräldrarna begär att endast en förälder ska ha vårdnaden. Är föräldrarna överens kan detta göras genom att ett avtal (se nedan) upprättas hos Familjerätten. Är föräldrarna inte överens, kan en förälder begära ensam vårdnad hos Tingsrätten.

Ensam vårdnad

En förälder är själv vårdnadshavare.

Faktisk vård

Att ha vårdnad om ett barn är dock inte detsamma som att ha den faktiska vården om barnet. Den faktiska vården innebär att man har den vardagliga omsorgen om barnet, oftast boendeföräldern. Många föräldrar har gemensam vårdnad, fast barnet bara bor hos den ena föräldern.

När föräldrarna är oense

Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos och hur umgänget med den andra föräldern skall utformas. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att komma fram till en gemensam lösning. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol. Du och barnets andra förälder kan begära samarbetssamtal hos Familjerätten.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

När man som föräldrar är överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan avtal skrivas om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen upprättas och godkänns av familjerättssekreterare, OM avtalet är för barnets bästa. Avtalen har samma rättsliga status som en dom i domstol. Avtal kan endast tecknas för barn som är folkbokförda i kommunen.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Familjerätten gör även utredningar på uppdrag av Tingsrätten. I samband med utredningar träffar vi barn, föräldrar och andra viktiga närstående i syfte att få information för att kunna göra en bedömning och lämna förslag till tingsrätten. Barnets viljeyttringar finns med i utredningen och bedöms utifrån barnets ålder och mognad.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede