Systembrandskydd

Krav på systematiskt brandskyddsarbete införs på alla arbetsplatser

Räddningsverket har beslutat om ett allmänt råd till § 41 i räddningstjänstlagen.

Enligt denna paragraf ska ägare eller innehavare av byggnader och anläggningar vidtaga åtgärder för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär men omfattar även krav på organisation, utbildning och övning.

Det nya rådet är en vägledning för hur ägare/innehavare bör bedriva systematiskt brandskyddsarbete t ex utbilda sin personal, genomföra internkontroll och dokumentera sitt brandskyddsarbete.

Rådet gäller bl a de verksamheter som omfattas av brandsyn: sjukhus, vårdhem, industrier, hotell, restauranger, skolor, kyrkor, teatrar, festlokaler, bibliotek, och kulturella byggnader.

Rådet klargör också att dessa verksamheter ska ha en namngiven
brandskyddsansvarig. Rådet gäller från 20 december 2001.

Vad innebär det att göra en dokumentation av brandskyddet?

En dokumentation av brandskyddet innebär flera faktorer för att öka kunskapen och insikten om brandsäkerhet. Allt material som kommer fram bör samlas i en särskild brandskyddspärm.
Enligt räddningsverkets råd kan nedanstående punkter vara lämpliga att ta upp i den skriftliga dokumentationen.

  • Generell beskrivning av byggnaden
  • Beskrivning av verksamheten och dess risker
  • Ansvarsfördelning för brandskyddet. En egen organisation.
  • Tekniska brandskyddsåtgärder.
  • Plan för utbildning och övning av personalen samt genomförandet.
  • Aktuella tillstånd, t ex för brandfarlig vara.
  • Rutiner för information, förändringar och revision av dokument.

Eget ansvar för brandskyddet, internkontroll och utbildning

I det nya rådet och i den kommande räddningslagstiftningen läggs stor vikt vid ägare/innehavarens ansvar för brandskyddet. Det är inte räddningstjänsten som ansvarar för en verksamhets brandskydd utan ägaren själv som har det yttersta ansvaret.

Viktiga frågor är utbildning av personal i förebyggande brandskydd och att kunna ingripa på rätt sätt om en oväntad brand eller liknande skulle inträffa.

Det är också viktigt med en fungerande internkontrollverksamhet. Regelbundet ska t ex utrymningsvägar kontrolleras, att släckare finns på plats och att säkerheten hela tiden står i fokus. Diskutera brandrisker och bli riskmedveten.

All kontrollverksamhet genom t ex att följa en checklista dokumenteras i företagets brandskyddspärm.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede