Föreskrift om eldningsförbud i Tanums kommun

Kommunfullmäktige 17 februari 2014, § 10.

Kommunfullmäktige i Tanums kommun har med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor beslutat om följande föreskrifter.

Förbud mot eldning utomhus vid vissa väderförhållanden och mörker

1 § Eldning utomhus är förbjudet inom de områden i kommunen där det enligt SMHI:s  brandriskprognos (enligt HBV-modellen) är torrt (4), mycket torrt (5) eller extremt torrt (5E).

2 § Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Förbud mot eldning utomhus i vissa andra fall

3 § Den nämnd som svarar för tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, eller den som nämnden utsett genom delegation att besluta i dess ställe, får om det är av betydelse för att förebygga brands uppkomst besluta om att förbud mot eldning utomhus skall råda under en begränsad tid.

Eldning i större omfattning

4 § Eldning i större omfattning ska, i god tid innan eldning sker, anmälas till räddningstjänsten i Tanums kommun. Med större omfattning avses här bränning av större rishögar, svedjebränning, halmbränning på åker eller liknande.

Undantag från eldningsförbud

5 § Utan hinder av vad som anges i 1-2 §§ får grillning ske i särskilt iordningsställda grillplatser. Med särskilt iordningsställd grillplats avses en av fastighetsägaren eller kommunen iordningsställd fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

6 § Den nämnd som svarar för tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller den som nämnden utsett genom delegation, att besluta i dess ställe, får i enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.

7 § Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos 3 eller lägre, anmälan ska i god tid ske till räddningstjänsten i Tanums kommun

Dessa föreskrifter träder i kraft 2014-03-25.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede