Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden.
 • Dessa fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen behöver parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig på egen hand.
 • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • Den rörelsehindrade som har ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall om du har rörelsehinder men inte kan köra bilen själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfall anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur det påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

 • Du inte har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Du är blind, men inte har svårighet att förflytta dig på egen hand.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har mag- och tarmproblem.
 • Du enbart har behov av att parkera på en bred plats, eller att du har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Utredningen

 • Beslut om parkeringstillstånd är ett myndighetsbeslut.
 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.
 • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Så här gör du för att ansöka:

 • Du ska vara folkbokförd i den kommun du ansöker.
 • Du behöver ansöka hos kommunen eller på hemsidan.
 • Du ska bifoga ett läkarintyg.
 • Du behöver bifoga en nytagen bild.

Giltighet, exempel

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • under högst 3 timmar på gågata.
 • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna eller parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, exempelvis lastplatser eller platser för beskickningsbilar, taxi, motorcykel och liknande. Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998.

Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (till exempel parkeringshus). Kontakta markägare i varje särskilt fall.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Det finns inget i lagstiftningen som säger att den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska få parkera utan avgift. Kontakta respektive kommun för klara besked.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs via vår e-tjänst.

Ansökningshandlingar i pappersformat kan beställas från Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00 eller via e-post kommun@tanum.se.

För mer information kontakta gata/GIS-avdelningen.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede