Reglemente för Tanums kommuns tillgänglighetspris

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63. Reviderat 2011-09-12, § 63

§ 1
Tanums kommuns tillgänglighetspris syftar till att uppmärksamma insatser som bidragit till funktionshindrades tillgänglighet i Tanums kommun.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Tillgänglighetspriset:

  • Mottagare skall i positiv och aktiv anda verkat för att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer i Tanums kommun.
  • Mottagare kan vara person, förening, företag eller organisation som har sin bas och verksamhet i Tanums kommun.
  • Priset kan endast erhållas en gång.

§ 3
Tillgänglighetspriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd / enhet beslutar om inför varje års utdelande.

Tillgänglighetspriset kan utdelas till en eller två mottagare samma år.

§ 4
Kommunala Funktionshinder Rådet (KFR) inklusive berörda tjänstemän kan lämna förslag på mottagare av priset som ett komplement till de förslag som inkommit från allmänheten. Ansvaret för tillgänglighetsprisets utdelande åvilar omsorgsnämnden, som utser mottagare.

§ 5
Tillgänglighetspriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av tillgänglighetspriset skall av ansvarig nämnd anpassas så att det klart i tid före utdelningstidpunkten.

Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelningen sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede