Mål och kvalitetsgarantier för funktionshinderområdet

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot den sökande med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Särskilt engagemang ägnas åt behov som rör barn och unga.

Indikatorer för att mäta målet

 • Tanums kommun ska ha kortare utredningstid än snittet i landet när det gäller LSS-insatser.
 • Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller upplevd trygghet med alla i personalen (gruppbostad) i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
 • Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller att få bestämma om saker som är viktiga hemma (servicebostad) i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
 • Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller upplevd trivsel på daglig verksamhet i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet

Kvalitetsgarantier

Gemensamma kvalitetsgarantier funktionshinderverksamheterna

 • Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
 • Du får ett beslut inom sex veckor när du ansökt om LSS-insatser som ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet, under förutsättning att allt underlag kommit in.
 • Du får ditt beslut inom två månader när du ansökt om LSS-insatser som familjehem, bostad med särskild service för barn eller ungdom, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad och personlig assistans, under förutsättning att allt underlag kommit in.
 • När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
 • Samma dag som vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
 • Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom en månad dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.
 • Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Bostad med särskild service

 • Vi verkställer ditt beslut om bostad med särskild service inom sex månader.
 • Tillsammans med dig upprättar vi en plan för din inflyttning i den nya bostaden senast en månad innan du ska flytta in.

Daglig verksamhet

 • Vi verkställer ditt beslut om daglig verksamhet inom tre månader.

Korttidsverksamhet

 • Vi verkställer ditt beslut om korttidsvistelse inom en månad.

Personlig assistans

 • Vi verkställer ditt beslut om personlig assistans inom tre månader, såväl när det gäller beslut enligt LSS som socialförsäkringsbalken.
 • Vi låter dig vara med i rekryteringen av din arbetsgrupp.

Boendestöd

 • Vi verkställer ditt beslut om boendestöd inom fjorton dagar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede