Mål och kvalitetsgarantier för bostad med särskild service

Mål för bostad med särskild service i Tanums kommun

Insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
regleras i 9 § LSS

Syfte

Med insatsen bostad med särskild service avses ett boende med fast personalstöd. I insatsen ingår att den enskilde får stöd att genomföra dagliga aktiviteter såväl i som omkring bostaden. Genom insatsen hyr den enskilde en fullvärdig lägenhet av omsorgsförvaltningen där hyreslagens regler är tillämpliga. Huvudformen för bostad med särskild service är gruppbostad och servicebostad. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår individuellt utformad omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en del av insatsen.

Mål

Alla som bedöms vara i behov av bostad med särskild service skall erbjudas detta inom sex månader.

De boende skall ges möjlighet att få utforma sin boendemiljö så som de själva önskar. Hänsyn tas till personalens arbetsmiljö

Den boende skall ges individanpassad omvårdnad, hälso- och sjukvård samt möjlighet till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Kvalitetsgarantier

Så snart som möjligt efter beslut dock senast en månad innan inflyttning upprättas en individuellt utformad plan för inflyttningen av LSS handläggaren.
Denna plan skall innehålla:

Tid för informationsmöte om bostaden med berörda parter.

Tid avsätts för personalen att ta del av den enskildes individuella behov, genom möten, hembesök och likande.

Tid bokas för besök av brukaren, anhöriga och godman i grupp- eller servicebostaden. I samband med detta besök lämnas besked om kontaktpersoner och information rörande ekonomi, försäkringar mm
Om anpassning av bostad behöver göras skall en separat tidplan med klar ansvarfördelning upprättas

Så snart som möjligt efter beslut, dock senast en månad innan inflyttning, delges beslutet till kommunens hälso- och sjukvårdsenhet och rehabiliteringsenhet av LSS handläggaren.

Inom en månad efter inflyttning skall en genomförandesplan innehållande alla insatser och aktiviteter, en personbeskrivning samt ett personligt måldokument vara klart, områdeschef ansvarar.

Kvalitén i insatsen utvärderas genom uppföljning av avvikelser från genomförandeplanen.

Genomförandeplan och nytt måldokument skall utvärderas vid behov, dock minst en gång om året av verkställigheten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede