Arbetsmetoder

Äldreboenden, hemtjänst och funktionshinderverksamheterna arbetar efter olika arbetsmetoder. Syftet med arbetsmetoderna är att strukturera upp arbetsdagen och tydliggöra vem som gör vad, med vem och när. Här får du veta mer om vilka arbetsmetoder som finns.

Mappmetoden – Särskilda boenden och korttidsverksamhet äldreomsorg

De särskilda boendena och korttidsavdelningarna har tagit fram en gemensam arbetsmetod som kallas Mappmetoden. I mapparna finns information som du som arbetar ska följa under ditt arbetspass. Det finns kortfattad information om de omsorgstagare som du ansvarar för under dagen, ex när de ska ha mediciner och vad de har planerat under dagen. I mappen finns också information om ditt ansvarsområde som kan vara kök, tvätt eller aktiviteter. Och utöver det finns det olika telefonnummer och trivselregler. Din handledare kommer att visa dig hur de fungerar.

Mappmetoden

Back to basic – Hemtjänst

I hemtjänsten arbetar vi med en arbetsmetod som kallas Back to Basic. Den fokuserar på kontinuitet och kontaktmannaskap. När en omsorgstagare får ett beslut på hemtjänst utses en kontaktperson som är den som i första hand ska ge stöd till omsorgstagaren, i den mån det är möjligt. Insatserna planeras in så att så få olika personal som möjligt träffar varje omsorgstagare. Genom en app i telefonen får du som personal veta vem du ska gå till och vilket stöd den omsorgstagaren ska få just den dagen/tiden. Varje månad träffas hela teamet runt omsorgstagaren med personal, planerare, hemsjukvård och bistånd för en uppföljning av omsorgstagarens ärende. Din handledare kommer att visa dig hur det fungerar.

Individuellt stöd genom genomförandeplaner – Funktionshinderverksamheterna

Inom funktionshinder lägger vi särskilt stort fokus vid det individuella stödet till varje person då behoven kan se väldigt olika ut. Omsorgstagaren ska vara med och bestämma om allt som rör den själv, detta finns dokumenterat i genomförandeplanen. Det kan till exempel gälla att vara med och planera hur en insats ska utföras eller hur delaktig personen vill vara i olika aktiviteter och i samhället. All personal arbetar utifrån genomförandeplanerna och varje omsorgstagare har en eller två personal som kontaktperson.

Reflektionsfrågor:

  • Varför är det bra att ha en gemensam arbetsmetod?
  • Vad tror du händer om man inte har en gemensam arbetsmetod?

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede