Kvalitetsgarantier äldreomsorg

Hemtjänst

Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om hemtjänst eller trygghetslarm, under förutsättning att allt underlag kommit in.

Vi verkställer ditt beslut om hemtjänst eller trygghetslarm inom fem arbetsdagar.

När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Inom en vecka från att vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom en vecka. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.

Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Korttidsvård

Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

När du kommer till oss får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Vi erbjuder ett välkomstsamtal samma dag som du kommer till oss.

Du får en kontaktperson utsedd samma dag som du kommer till oss. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom tre dagar dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.

Din genomförandeplan följs upp en gång per vecka, inom demensvården var 14:e dag.

Särskilt boende

Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Du får ett beslut inom tre veckor när du sökt om särskilt boende, under förutsättning att allt underlag kommit in.

När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Du får en kontaktperson utsedd samma dag som du flyttar in i din lägenhet. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Vi erbjuder ett välkomstsamtal inom tre dagar från att du flyttar in i din lägenhet.

Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom 14 dagar. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.

Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Vi erbjuder dig 30 minuter individuell kontakttid varje vecka.

Sjuksköterskor

Vi utser en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom två veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård utser vi en omvårdnadsansvarig sjuksköterska direkt.

Vi håller ett planeringsmöte med dig inom två veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård hålls planeringsmöte inom två dagar.

Vi gör riskbedömningar för fall, trycksår och nutrition inom två veckor från inskrivning i hemsjukvården. Vid korttidsvård görs riskbedömningarna inom två dagar.

Vi upprättar en vårdplan som beskriver den hjälp du ska få av oss inom tre veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård upprättas vårdplan inom tre dagar.

Din vårdplan följs upp vid behov, men minst en gång per år. Vid korttidsvård följer vi upp din vårdplan minst varje vecka.

Vi erbjuder dig, som är anhörig till någon som vi har vårdat, ett efterlevandesamtal inom sex veckor från vår patients dödsfall.

Arbetsterapi/fysioterapi

Vi tar kontakt med dig för att göra en bedömning inom sju arbetsdagar efter att vi fått en remiss.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede