Kvalitetsgarantier äldreomsorg

Äldreomsorg

Den som önskar har rätt att byta kontaktperson.

Den enskilde får vid insatsens början tydlig information om de kvalitets- och värdighetsgarantier som gäller för insatsen.

Den enskilde får ett individuellt och respektfullt bemötande. De beviljade insatserna utformas tillsammans med den enskilde efter dennes behov, önskemål och intressen.

Särskilt boende

Den enskilde får ett individuellt och respektfullt bemötande

De beviljade insatserna utformas tillsammans med den enskilde efter dennes behov, önskemål och intressen

Den som önskar har rätt att byta kontaktperson.

Den enskilde får vid insatsens början tydlig information om de kvalitets- och värdighetsgarantier som gäller för insatsen

Från ansökan till beslut ska handläggningstiden för särskilt boende för äldre inte överstiga tre veckor.

Kontaktperson ska vara utsedd ankomstdagen.

Välkomstsamtal ska hållas inom tre dygn efter inflyttning.

Planeringsmöte ska hållas inom 14 dagar efter inflyttning.

Genomförandeplan ska upprättas inom tre veckor från inflyttning.

Den som önskar får möjlighet till individuell kontakttid 30 min per vecka.

Genomförandeplanen ska följas upp kontinuerligt och utvärderas var sjätte månad.

Korttidsvård

En kontaktperson ska vara utsedd till ankomstdagen. Välkomstsamtal ska hållas på ankomstdagen.

Genomförandeplan ska upprättas inom tre dagar. Uppföljning av genomförandeplan ska ske en gång per vecka, och inom demensvården var 14:e dag.

Uppföljning av genomförandeplan skall ske en gång per vecka och inom demensvården var 14:e dag.

Hemtjänst

Från ansökan till beslut skall handläggningstiden för hemtjänst och trygghetslarm vara högst fem dagar.

Kontaktperson ska utses inom en vecka.

Planeringsmöte av biståndsinsatser ska hållas inom en vecka från verkställighetsdatum.

Genomförandeplan ska upprättas inom tre veckor från verkställighetsdatum. Genomförandeplanen ska följas upp kontinuerligt och utvärderas var sjätte månad.

Biståndsbeslut ska snarast verkställas dock senast inom fem arbetsdagar.

Biståndsbedömning

Biståndsenheten har telefontid vardag mellan 09.00-10.00.

Från ansökan till beslut skall handläggningstiden för särskilt boende vara tre veckor, för hemtjänst och trygghetslarm en vecka.

Alla beslut skall följas upp minst en gång per år eller oftare vid behov.

Hälso- och sjukvård

Varje patient skall ha en utsedd och förankrad omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom två veckor från inskrivning/vid korttidsvård direkt vid inskrivning.

Ett planeringsmöte med patienten skall hållas inom två veckor/vid korttidsvård inom två dagar.

Riskbedömningar för fall, trycksår och nutrition skall utföras inom två veckor/ vid korttidsvård inom två dagar.

En vårdplan skall upprättas inom tre veckor/ vid korttidsvård inom tre dagar. Uppföljning av vårdplan skall ske en gång per år, eller oftare vid behov/ vid korttidsvård en gång per vecka, eller oftare vid behov.

Anhöriga skall erbjudas ett efterlevandesamtal inom sex veckor efter en närståendes dödsfall.

Arbetsterapi

Kontakt för bedömning skall tas inom sju arbetsdagar efter remiss.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede