Ansökan om serveringstillstånd

En ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst eller skriftligen på särskild blankett till alkoholhandläggaren på Tanums kommun.

I e-tjänsten och på blanketten framgår vilka handlingar som behöver bifogas. Se också Tanums kommuns riktlinjer för alkoholservering, länk finns i länkrutan.

Undertecknad ansökan skickas till:

Tanums kommun
Kommunstyrelsen
457 81 Tanumshede

I samband med att ansökan kommit in, sänds faktura på ansökningsavgiften.

Tillstånd för alkoholservering

Nedan följer en sammanfattning av en rad förutsättningar för serveringstillstånd. För en fullständig redovisning hänvisas till Alkohollagen samt till Tanums riktlinjer för alkoholservering.

Lämplighet

Ett grundkrav för att ett serveringstillstånd ska kunna beviljas är att den sökande är lämplig. Bedömningen av en sökandes lämplighet omfattar till exempel kunskap, laglydighet, skulder, ekonomi och finansiering.

Kunskapsprov

För att visa kunskap i Alkohollagen är grundregeln att Folkhälsomyndighetens kunskapsprov ska göras. Det finns sju olika sorters prov beroende på vilket typ av tillstånd som söks. Några undantag från kravet på prov finns, till exempel för en sökande som redan innehar ett serveringstillstånd och som denne skött utan anmärkning.

Lokal

Lokal eller annat sökt serveringsområde ska vara överblickbart och lämpligt ur ordningssynpunkt liksom ur brand- och säkerhetssynpunkt. Lokalen ska också fungera för hantering av livsmedel. Se nedan om kravet på lämpligt antal sittplatser (bord och stolar) under rubriken MAT.

Servering på idrottsarenor eller liknande miljöer

Tanums kommun har en restriktiv syn på alkoholservering i samband med idrottsutövande eller i lokaler där sådant utövande kan förekomma.

En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån de förutsättningar som ansökan omfattar med särskilt fokus på publikens förväntade ålderssammansättning och risken för ordningsstörningar.

Om sökt serveringslokal används för organiserad ungdomsidrott, infogas som regel villkor i serveringstillståndet om att alkoholservering inte får ske under tid som sådan verksamhet bedrivs.

Mat

Kraven varierar utifrån vilken typ av serveringstillstånd som det gäller.

För ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt att lagad eller på annat sätt tillredd mat tillhandahålls. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, samt några förrätter och efterrätter.
Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Det så kallade gatukökssortimentet räknas inte som mat, exempelvis hamburgare, korv med bröd, kebab etcetera, men får dock finnas utöver den meny som bär upp ett serveringstillstånd. Dock att serveringstillstånd inte meddelas för rena gatuköksmiljöer, utan miljön ska alltid till övervägande del vara en restaurangmiljö.

I restauranglokalen ska finnas ett lämpligt antal sittplatser (bord och stolar) i förhållande till restaurangens storlek för att möjliggöra servering av mat. Detta gäller också för uteserveringar samt under hela serveringstiden.

Vid tillfällig servering och till slutna sällskap finns inget kökskrav, men serveringsstället ska tillhandahålla lagad eller tillredd mat.

Vid tillstånd för pausservering eller vid tillstånd för provsmakning finns inget krav på att tillhandahålla lagad mat.

Ljudstörningar och ordningsstörningar

Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i en befintlig restaurang ska beaktas om ansökan kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa dit bland annat ordnings- och ljudstörningar hör.

Serveringstider

Serveringstid både för inneservering och uteservering medges som längst till klockan 11.00-03.00 för fredagar och lördagar samt vardag innan storhelg med prövotid om ett år och till klockan 11.00-02.00 för övriga dagar.

Tillfälligt utökad serveringstid kan medges som längst till klockan 11.00-03.00 för fredagar och lördagar samt vardag innan storhelg samt därutöver också för servering till allmänheten och slutna sällskap i samband med karnevaler och festivaler då hög ljudnivå vid senare tidpunkter och viss störning av boende ändå är att förvänta på grund av den aktuella dagens karaktär av allmän festdag eller själva huvudarrangemanget, samt att det inte i övrigt kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Därutöver kan tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges för servering av slutna sällskap övriga dagar än ovan uppräknade då risken för ljudstörningar och ordningsstörningar bedöms som låg utifrån arrangemangets art.

Ansökningsavgifter

Länk till avgifter hittar du under Länkar till höger på denna sida.

Anmälan om serveringsansvarig personal

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret på din krog med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Anmälan av serveringsansvarig personal kan göras via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av serveringsansvarig personal kan göras via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är kostnadsfri.

Den som är serveringsansvarig ska:

 • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
 • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
 • vara minst 20 år gammal.

Tänk på att kommunen inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

När en ansökan om serveringstillstånd har kommit in

När en komplett ansökan kommit in, handlägger Tillståndsmyndigheten ansökan. Om tveksamheter skulle uppstå kommer den sökande att kommuniceras dessa för möjlighet att yttra sig. När utredningen är klar överlämnas underlaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. I ärenden som gäller tillfälliga serveringstillstånd eller utökningar av befintliga serveringstillstånd och som inte är policykaraktär beslutar normalt antingen kommunstyrelsens ordförande eller alkoholhandläggaren. Handläggningstiden är 2-4 veckor för enklare ärenden och 2–3 månader för permanenta tillstånd. Avslag på en ansökan fattas alltid av kommunstyrelsen

Vilka handlingar som eventuellt behöver bifogas, varierar beroende på ansökningens karaktär. Mer information om vilka handlingar som kan komma att behövas kan du läsa om under rubriken "Kompletteringar" nedan.

Kompletteringar

Vad som är nödvändiga handlingar att komplettera ansökan med, varierar beroende på ansökningens karaktär. De kompletterande dokumenten ska vara i original eller som bestyrkt kopia. När det behövs ska dokumenten vara översatta till svenska av en auktoriserad översättare

Följande dokument kan du behöva komplettera din ansökan med

 • Registreringsbevis
 • Moms och arbetsgivarregistrering
 • Personutdrag från Bolagsverket
 • Bolagsordning
 • Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning (aktiebok).
 • Stämmoprotokoll
 • Intyg om erlagt prov i alkohollagen.
 • Stadgar (föreningar)
 • Årsmötesprotokoll (föreningar
 • Årsmötesprotokoll/Styrelseprotokoll utvisande firmatecknande (föreningar)
 • Finansieringsplan över köpet, kvitton, lånehandlingar och/eller skuldbrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung. Privatlån ska kompletteras med uppgift från långivaren om pengarnas ursprung. Normalt ska kapitalet ha förvarats på bank eller liknande för att det ska vara möjligt att visa pengarnas ursprung och att denne ägde pengarna när köpet ägde rum. Kontanter som förvarats i hemmet godtas normalt inte. Bifoga även en utförlig redovisning av finansieringen med egna ord.
 • Finansieringsplan över driften, innehållande budget för första året, inklusive eventuell förskottsbonus, checkkredit, banklån, lån av leverantörer etcetera.
 • Beskrivning av säljarens/arrendegivarens uppgifter i verksamheten under förutsättning att denne tar del av verksamheten (anställd, serveringsansvarig, etcetera.)
 • Planritning över restaurangens lokaler i A3- eller A4-format. Ritningen ska visa vad som är bordsavdelning och matsal samt antalet platser vid bord. Önskad serveringsyta ska markeras där gästerna ska tillåtas dricka alkoholdrycker. Vid servering av mindre del av exempelvis festpark eller liknande önskas även översiktskarta.
 • Hyreskontrakt
 • Köpekontrakt eller arrendeavtal för rörelsen.
 • Serveringsansvariga
 • Tillstånd för uteservering från Polismyndigheten
 • Tillstånd för offentlig tillställning från Polismyndigheten.
 • Meny
 • Kopia av registrering till miljöavdelningen av livsmedelshantering

När beslut har fattats

Efter beslut har fattats, utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar. Om ansökan däremot avslås, till sin helhet eller till viss del, till exempel att kortare serveringstid medgivits än sökt serveringstid, skickas beslutet med besvärshänvisning och utredningen till sökanden för möjlighet att överklaga.

Länk till besvärshänvisning finns i länkrutan till höger.

Frågor

Du är välkommen att kontakta kommunen om du har frågor. Om du ska ansöka om serveringstillstånd kan du också boka tid för ett möte. Se kontaktperson i kontaktrutan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Alkohol

Peter Husberg
alkoholhandläggare
0525-181 02

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede