Mark under planering

Planarbete och samråd pågår för flera nya verksamhetsområden

Planprocessen

En detaljplaneprocess tar i genomsnitt minst två år, under förutsättning att inga överklaganden eller andra hinder uppkommer.

Planprogram

Ett program upprättas för att tidigt pröva markens lämplighet för föreslagen bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 ska en detaljplan grundas på ett program om kommunen bedömer att det behövs. Det kan betyda att ett program inte behövs i de fall detaljplanen har stöd i den kommunomfattande översiktsplanen eller i de fördjupade översikts-planerna. Programmet skickas efter godkännande i miljö- och byggnadsnämnden till samtliga berörda som får möjlighet att yttra sig över förslaget.

Inga planer befinner sig för närvarande i programskedet.

Samråd

Under samrådet konkretiseras förslaget och nödvändiga utredningar tas fram. Kommunen tar ställning till de synpunkter som framkom under programskedet och hur de kan arbetas in i förslaget. Synpunkterna från programmet redovisas också i en samrådsredogörelse där kommunens handläggare på plan- och byggavdelningen redogör för hur synpunkterna har bemötts. Då planförslaget är klart godkänns det för samråd av miljö- och byggnadsnämnden och handlingarna skickas återigen till berörda som får möjlighet att yttra sig.

Följande planer befinner sig i samrådsskedet:

1. Oppen 3:4 med flera Tanums Näringspark etapp 2 (cirka 7 hektar)  
(enbart kommunal mark)
Har varit ute på programsamråd sommaren 2011, arbete pågår för att upprätta samrådshandlingar

2. Fjällbacka 163:1 m.fl. Fjällbacka verksamhetsområde (cirka 4 hektar)
(kommunal och privat mark)
Har varit ute på programsamråd hösten 2010, arbete pågår för att upprätta samrådshandlingar

3. Hamburgsund 3:1 m.fl. Hamburgsunds industriområde (cirka 2,3 hektar)
(enbart kommunal mark)
Har varit ute på programsamråd våren 2010, arbete pågår för att upprätta samrådshandlingar

Utställning/granskning
Efter samrådet revideras planförslaget ytterligare en gång. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse. Därefter tas beslut av Miljö- och byggnadsnämnden att detaljplanen ska ställas ut under minst tre veckor. Planen skickas till berörda för granskning.

Följande planer befinner sig i utställningsskedet:

5. Tanums-Gissleröd 1:3 med flera Västra vägen (cirka 4 hektar)
Har varit ute på samråd våren 2010, arbete pågår för att upprätta utställningshandlingar

Antagande

Efter utställningen/granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande som tillsammans med detaljplanen överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för antagande. I utlåtandet redovisas vilka synpunkter som inkom under utställningen samt vilka sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida.

Då tiden för överklagande gått ut eller då eventuella överklaganden avslagits vinner detaljplanen laga kraft, vilket betyder att bygglov kan prövas och ges i enlighet med detaljplanen.

Följande plan befinner sig inför antagande:

Inga för närvarande.

Lagakraftvunna planer

Greby 1:4 med flera Grebbestad (cirka 3 hektar) (enbart privat mark)


Knaxeröd 1:60 Rabbalshede kraft (cirka 4 hektar) (enbart privat mark)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede