Mångfaldspolicy

Antagen av kommunfullmäktige den 17 november 2008, § 123.

Vår vision

I Tanums kommun bedriver vi en personalpolitik som skapar mångfald och som respekterar människors lika värde och möjlighet att få vara olik utan att diskrimineras. Vi tycker att det är viktigt att alla människor bidrar maximalt med sina kunskaper och erfarenheter till kommunen och därför arbetar vi aktivt med mångfaldsfrågan. Som arbetsgivare speglar Tanums kommun det samhälle vi lever och verkar i och en bra blandning av erfarenheter ger nya infallsvinklar och fler perspektiv, vilket ger bättre effektivitet och produktivitet. Detta leder till bättre kvalitet i vårt arbete och vår service.

Definitionen mångfald

Med begreppet mångfald syftar vi på människor med olika egenskaper, förutsättningar och erfarenheter, exempelvis kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Vi ska behandla alla jämlikt och ta tillvara på de möjligheter som finns i att människor har olika erfarenheter och kunskaper och sätta värde på att vi är olika och beter oss olika. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor.

Diskrimineringsgrunder och målgrupp

Diskriminering kan enklast definieras som olika behandling av lika fall. Enligt lag ska vi motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. De sju diskrimineringsgrunderna är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

För att undvika diskriminering är det viktigt att det finns kunskaper om vad diskriminering innebär. Det gäller att vara observant, speciellt vid rekrytering. Det är därför viktigt att det finns kunskap om hur rekryteringen ska gå till. Det är förbjudet att diskriminera:

 • Arbetstagare
 • de som gör en förfrågan eller söker ett arbete
 • söker eller fullgör praktik
 • de som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft

Den som känner sig diskriminerad ska i första hand vända sig till sin arbetsgivare eller fackliga organisation. Man kan även få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen.

Tanums kommuns arbete med mångfald

Vi ska driva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja mångfald och motverka diskriminering. Varje förvaltning ska göra kartläggningar utifrån kön, ålder, lön, sysselsättningsgrad och anställningsform. I enlighet med lagen ska det upprättas en jämställdhetsplan som sedan ska följas upp var tredje år. I planen ska det finnas med mätbara mål och aktiva åtgärder. Vi ska värdesätta mångfald och se till varje enskild individ oavsett kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det ska ingå i det dagliga arbetet och integreras med övriga arbetsuppgifter. Utöver det systematiska arbetet ska det anordnas någon form av utbildning där mångfaldsfrågorna belyses.

Aktiva åtgärder

Enligt lag ska det bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att främja jämställdhet och etnisk mångfald. Arbetsgivare med 25 anställda eller fler måste ha en jämställdhets- eller mångfaldsplan som upprättas vart tredje år. Planen ska innefatta en översikt över de aktiva åtgärder som behövs på arbetsplatsen inom områdena:

 • Arbetsförhållanden
 • Förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön
 • Löner
 • Rekrytering

Dessa planer ska vara tydliga och konkreta och leda till förbättringar. Vart tredje år ska det även göras lönekartläggningar för att undvika lönediskriminering. Målet med de aktiva åtgärderna är att vi ska nå vår vision att få en bra blandning av erfarenheter, vilket leder till bättre kvalitet och fler perspektiv i det arbete vi utför.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Personalkontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede