För dig som är omsorgstagare eller anhörig

2022-02-18

Planera ditt besök på särskilda boenden och korttidsboenden

Vi vill kunna planera besöket så smittsäkert som möjligt för att skydda riskgrupperna inom våra särskilda boenden samt korttidsboenden. Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg, en god beredskap för att förhindra smittspridning och vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Västra Götaland.

Vädjan att planera ditt besök på särskilda boenden och korttidsboende

Den nya omikronvarianten av coronaviruset har visat sig vara extra smittsam. Därtill kommer vanlig förkylning och influensa. Tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symtom har det skapat ett ansträngt personalläge inom omsorgen. Vi har ett fåtal smittade omsorgstagare på kommunens boenden just nu. Vi vill därför att du som besökare hör av dig inför ditt besök så att vi kan planera det så smittsäkert som möjligt. Vid frågor kontakta aktuellt boende direkt.

Aktiviteter för att motverka ensamhet

Våra äldreboenden och korttidsboende strävar efter att arbeta på samma sätt som tidigare med olika sätt för att motverka upplevelsen av ensamhet för den enskilde. Aktiviteter sker enskilt och i mindre grupper på våra boenden. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom att undvika nära sociala kontakter inomhus. I nuläget är personalsituationen så ansträngd att aktiviteter och ledsagning inte alltid är möjlig att utföra.

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Äldreomsorgens vårdrutiner

Verksamheten följer de rutiner för skyddsutrustning som Vårdhygien i Västra Götaland tagit fram. Rutinerna anger att hos varje vårdtagare ska tillgång finnas till:

 • alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
 • flytande tvål
 • pappershanddukar
 • engångsplastförkläde
 • skyddshandskar
 • ytdesinfektionsmedel med tensid

Vid nära omvårdnad (inom två meter) hos vårdtagare med luftvägssymptom ska tillgång säkerställas av stänkskydd för ansikte (heltäckande visir alternativt munskydd IIR kombinerat med skyddsglasögon).

Händelseutveckling

2021-02-04

Besök med restriktioner på kommunens äldreboenden

Den 4 februari beslutade omsorgsnämnden att införa besök med restriktioner på Tanums kommuns äldreboenden. Beslutet gäller från den 6 februari 2021.

Nu gäller ansvarsfulla besök där vi alla tar ansvar för de rekommendationer som finns för att hindra smittspridning och skydda våra äldre.

 • Du behöver fortfarande föranmäla ditt besök för att undvika för många personer i lokalerna och för att vi ska kunna hjälpa till att ge dig skyddsutrustning.
 • Skyddsutrustning behöver fortfarande användas så som munskydd eller visir.
 • Sprita händerna före, under och efter besöket.
 • Undvik att vara för många i ett utrymme. Ett riktmärke är max två besökare per tillfälle.
 • Om du har symptom, avstå från besöket.

Vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen av covid-19. Vi hoppas du vill hjälpa oss med det!

2021-02-02

Omsorgstagare får nu dos 2 av vaccinet mot covid-19

Våra omsorgstagare inom särskilda boenden och inom hemtjänst med hemsjukvård får nu dos 2 av vaccinet mot covid-19. Vaccinering av dessa grupper börjar tisdagen den 2 februari.

Det var den 7 januari som vaccinering av dos 1 inleddes för dessa två grupper och nu är det alltså dags för sista dosen, dos 2.

Vaccinering av omsorgstagare med enbart hemtjänst ansvarar vårdcentralerna för.

2020-12-14

Växelvård och all dagverksamhet inom omsorgen är stoppad

Från den 15 december till 18 januari är växelvård och samtlig dagverksamhet inom omsorgen tillfälligt stoppad, detta för att värna riskgrupperna, minska smittspridning och frigöra personal under pågående pandemi samt ökad smittspridning i vårt område. Mer information om tillfälliga stoppet av växelvård och samtlig dagverksamhet.

2020-11-04

Tillfälligt besöksstopp infört på boenden den 4 november

Mot bakgrund av ökad smittspridning i samhället, och de nya tillfälliga restriktionerna, har beslut tagits om tillfälligt besöksstopp på samtliga boenden i kommunen. Beslutet gäller till och med den 4 februari men kan komma att förlängas. Att skydda de mest utsatta är ett gemensamt arbete som sker tillsammans med anhöriga.

Just nu ökar smittspridningen kraftigt i vår region och tillfälliga restriktioner som gäller oss alla har införts av regeringen. Vårt ansvar, som kommun, är att skydda dem inom vår verksamhet. Därför införs nu ett tillfälligt besöksstopp.

För anhöriga där ett besök är mycket angeläget kontaktas enhetschef på aktuellt boende för gemensam planering. Det är verksamheten som ansvarar för att besök i verksamheten sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Säkerställda rutiner på äldreboenden

Boendena har säkerställda arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen av Covid-19. Att som boende inte få besök kan vara påfrestande för många äldre som då känner sig ensamma och ofrivilligt isolerade.

Det är verksamheten som ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Detta gäller vid besök på våra äldreboenden:

 • Besök ska bokas i förväg så att vi inte får för många besökare samtidigt. Ring aktuell avdelning och boka.
 • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle. Vi ser gärna att det är max 2 personer. Lägenheterna är inte så stora och det är viktigt att hålla avstånd.
 • Håll avstånd under besöket, såväl till din anhöriga (närstående) som till personal och övriga boenden.
 • Tvätta händerna före, under och efter ditt besök. Använd tillgänglig handsprit.
 • Vid besöket stanna i din anhörigas (närståendes) lägenhet, undvik gemensamma utrymmen.
 • Besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Vi hoppas du ska känna dig välkommen att besöka din/dina anhöriga. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen genom att följa rekommendationerna för minskad smittspridning.

Kontakta det boende du vill besöka för att boka tid.

2020-12-03
Smittspårning på funktionshinderboende

Covid-19-smitta har bekräftats på funktionshinderboende och Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

2020-11-19

Beslut om tillfälligt besöksstopp på boenden

Mot bakgrund av ökad smittspridning i samhället, och de nya tillfälliga restriktionerna, har beslut tagits om tillfälligt besöksstopp på samtliga boenden i kommunen. Att skydda de mest utsatta är ett gemensamt arbete som sker tillsammans med anhöriga.

_____

2020-10-01

Besöksförbudet upphör på särskilda boenden

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober. Bakgrunden är att smittspridningen minskar i samhället och boendena har säkerställda arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen. Besöksförbudet har varit påfrestande för många äldre som känt sig ensamma och ofrivilligt isolerade.

Även om besöksförbudet hävs så behöver vi gemensamt värna om de boende och vi hoppas därför att du som anhörig kan respektera de råd och rekommendationer vi har när du besöker din/dina anhöriga på något av våra boenden.

Det är verksamheten som ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Detta gäller vid besök efter 1 oktober:

 • Besök ska bokas i förväg så att vi inte får för många besökare samtidigt. Ring aktuell avdelning och boka.
 • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle. Vi ser gärna att det är max 2 personer. Lägenheterna är inte så stora och det är viktigt att hålla avstånd.
 • Håll avstånd under besöket, såväl till din anhöriga (närstående) som till personal och övriga boenden.
 • Tvätta händerna före, under och efter ditt besök. Använd handsprit där den finns tillgänglig.
 • Vid besöket stanna i stanna i din anhörigas (närståendes) lägenhet, undvik gemensamma utrymmen.
 • Besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Vi hoppas du ska känna dig välkommen att besöka din/dina anhöriga. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen genom att följa rekommendationerna för minskad smittspridning.

Kontakta det boende du vill besöka för att boka tid.

____

2020-07

-Socialstyrelsen har gjort förändringar i sina allmänna råd för att -unna bevilja undantag från besöksförbudet på äldreboenden. Besök kan göras om besökaren bär på antikroppar mot covid-19, är symptomfri och kan visa upp ett intyg där test gjorts i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Testet får inte vara äldre än 6 månader. För att ett besök ska kunna göras måste chefen på boendet kontaktas. Mer information om antikroppstest finns på www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

____

2020-06

Under första halvan av juni placerades besöksskärmar ut på våra äldreboenden. Dessa finns utomhus så nu kan våra omsorgstagare få träffa sina nära och kära trots coronatider. Kontakta boendet och boka en tid. Det är arbetsmarknadsenheten som tillverkat skärmarna.

___

2020-05-06 Frivilliga egentest för personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

Tanums kommun är redan igång med de frivilliga egentester för covid-19 som Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram för personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med mycket milda symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ska veta om de kan gå till jobbet. Om personen för övrigt känner sig pigg och frisk kan ett negativt testresultat för covid-19 innebära att personen kan gå till arbetet istället för att vara hemma för säkerhets skull.

Den som har milda symptom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet 24 timmar efter symptomdebut. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet.

Provet som tas i näsa och svalg gör den anställde själv genom ett egentest, testet har tydliga instruktioner.
Rutiner för egentest och vägledning för chefer och medarbetare är framtagen för att underlätta all hantering.

__

2020-05-06 Tillfälligt uppehåll för växelvård och viss dagverksamhet

För att minska smittspridning, frigöra personal och möjliggöra högre kapacitet under pågående pandemi kommer växelvård och viss dagverksamhet att ha uppehåll tillfälligt.

Tidigare har dagverksamheten för fysiskt sjuka haft uppehåll och nu minskar kommunen också omfattningen på dagverksamhet för demenssjuka, allt för att värna riskgrupper.

Omsorgstagare med växelvård kommer att kontaktas av biståndshandläggare, för erbjudande om andra typer av insatser. Växelvård – innebär att man bor hemma men får avlastning och omväxling genom att vistas på korttidsboende under kortare perioder.

Om du har frågor kontakta Helena Lilliebjelke 0525-183 23 alternativt helena.lilliebjelke@tanum.se

__

2020-05-06 Plan för fler korttidsplatser

Tanums kommun har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att skapa fler platser inom kommunal verksamhet för omsorgstagare som är färdigbehandlade på sjukhus. Detta för att öka kapaciteten inom sjukvården med anledning av pandemin. För att verksamheten ska kunna vårda fler personer har omsorgsförvaltningen skapat en plan så att man med kort varsel kan utöka antalet platser.

I kommunen finns idag 16 korttidsplatser och den nya planen utökar med ytterligare en avdelning. Det inte klart om dessa kommer att användas för att vårda personer som har varit smittade av Covid-19.

Pandemin innebär en stor påfrestning i samhället i stort och därigenom också för de kommunala verksamheterna. Det är därför viktigt att kommunen löser situationen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns och har beredskap om situationen uppstår.

________

Tidigare händelser:

 • Bekräftade fall av covid-19 hos omsorgstagare inom äldreomsorgen 27 april. Enstaka omsorgstagare inom äldreomsorgen/hemtjänsten har testat positivt för covid-19. Berörd verksamhet och anhöriga har informerats. Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet ansvarar för smittspårning. Kommunen följer instruktioner somsmittskyddsenheten lämnar.
 • Fall av covid-19 har bekräftats den 9 april hos sjukskriven personal inom äldreomsorgen. Aktuell personal har inte vistats på arbetsplatsen med symptom. Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet ansvarar för smittspårning. Kommunen följer instruktioner somsmittskyddsenheten lämnar.
 • Äldreomsorgen har nu en högre sjukfrånvaro bland personalen men verksamheten upprätthålls vid samtliga enheter. Intresseanmälan om du är intresserad att arbeta inom äldreomsorgen.
 • Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden från och med 16 mars. Regeringen beslutade om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden som trädde i kraft den 1 april.
 • Samtliga kommunala restauranger stängda tills vidare för besökare.

Frågor och svar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 116 111
Chat hos BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag Psykisk hälsa
Stödlista i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)